Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Wytwórnia Unijnych Pomysłów - folder informacyjny WUP w Łodzi

Zapraszamy do lektury „Wytwórni Unijnych Pomysłów" poświęconej Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Osi VIII i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zainspirowani podobnymi wydawnictwami redagowanymi przez inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy...

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER oraz Działania VIII.1 RPO WŁ na lata 2014-2020

Informujemy, iż w dniu 21 grudnia  2016 r. , WUP w Łodzi organizuje spotkanie dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, zainteresowanych realizacją projektów w ramach naboru z Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 28 listopada 2016

W dniu 28 listopada 2016 r. zatwierdzona została nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach...

Szacowanie wartości zamówienia (doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe)

Przedstawiamy stanowisko lnstytucji Zarządzającej POWER dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) w kontekście udzielania zamówienia (poradnictwo...

Uznawanie zaliczek za kwalifikowalne

Przedstawiamy wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące uznawania za kwalifikowalne zaliczek rozliczanych przez beneficjentów w przedkładanych przez nich wnioskach o płatność.   Podrozdział 6.4 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,...

Stanowisko IZ PO WER - łączenie zamówień lidera i partnera oraz wolontariusze jako personel projektu

Przestawiamy stanowisko lnstytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 10 kwietnia 2015 r. (dalej:...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 14.10.2016 do 22.08.2017)

Informujemy, że od 14 października 2016 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Nieprawidłowości, uchybienia i najczęściej popełniane błędy w projektach PO WER (wg stanu na 30.09.2016 r.)

Informujemy, że w dziale "Realizuję projekt" (zakładka " Kontrola w projekcie ") udostępniliśmy zaktualizowane wg stanu na 30.09.2016r. informacje na temat nieprawidłowości oraz najczęściej występujących błędów i uchybień w realizacji projektów, stwierdzonych w trakcie ich kontroli na miejscu. Materiał ma...

Projekty dla młodych

Przypominamy, że cały czas trwają rekrutacje do projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jeśli jesteś osobą do 30 roku życia , nie uczysz się, nie kształcisz i nie pracujesz to możesz wziąć udział w projekcie oferującym m.in. szkolenia, staże i praktyki zawodowe. Przejrzyj  listę i znajdź projekt...

Wyświetlanie 1 - 10 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę