Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

 • Errata do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016, nr POWR.01.01.02-IP.17-10-002/15

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że z uwagi na konieczność skorygowania numeru naboru w treści załącznika nr 1 do Regulaminu naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy na rok 2016, nr POWR.01.01.02-IP.17-10-002/15, ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej I „ Osoby młode na rynku pracy ", ...

 • Wyniki konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 (projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2) - wersja 1

  Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy (30.12.2015 - 05.02.2016)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1  „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe" - Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Programu...

 • Baza konkurencyjności dla perspektywy finansowej 2014-2020

  Informujemy, iż Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową Bazę konkurencyjności - docelowe narzędzie do upubliczniania zapytań ofertowych przeznaczone dla beneficjentów programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020. Narzędzie dostępne jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz ...

 • Wytwórnia Unijnych Pomysłów - biuletyn WUP w Łodzi

  Z przyjemnością przedstawiamy jedenasty numer naszego biuletynu pt. „Wytwórnia Unijnych Pomysłów",  całkowicie poświęcony Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zainspirowani podobnymi publikacjami redagowanymi przez inne instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich, przygotowaliśmy...

 • 24 grudnia 2015 r. (czwartek - Wigilia) WUP w Łodzi nieczynny

  Informujemy, iż na mocy Zarządzenia nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, w dniu 24 grudnia (czwartek - Wigilia) urząd będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Plan Działania na rok 2016 dla Osi I PO WER w województwie łódzkim

  Przedstawiamy zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO WER Plan Działania na rok 2016 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim. Dokument zawiera informacje o planowanym do realizacji w 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi naborze wniosków, w tym zaplanowanej...

 • Instrukcja multimedialna SL 2014

  Beneficjentów PO WER na lata 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z multimedialną instrukcją systemu SL 2014 - wersja 1.0 z 18 grudnia 2015 r. Załączniki Instrukcja multimedialna SL 2014 (w. 1.0, 18 grudnia 2015) (pdf, 28800...

 • Szacowanie wartości zamówień - wyjaśnienie

  Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące szacowania wartości zamówień przez beneficjentów. Zgodnie z podrozdziałem 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

 • Potencjał kadrowy beneficjenta - wyjaśnienie

  Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju - Instytucji Zarządzającej PO WER dotyczące potencjału kadrowego beneficjenta. Zgodnie z pkt 8 podrozdziału 8.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności...

Wyświetlanie 1 - 10 z 81 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę