Dokumenty - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Dokumenty

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur8opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 9 września 2019 r)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatwierdzona w dniu 22 sierpnia 2019r wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (22 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 lipca 2019 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 3 lipca br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 15. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER (6 lutego 2019 r.)

Informujemy, że 6 lutego 2019 r. minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała czternastą wersję Szczegółowego Opisi Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Modyfikacje wprowadzone do SZOOP PO WER mają na celu dostosowanie dokumentu do...

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (obowiązują od 01.01.2019)

Informujemy, że od 01 stycznia 2019 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Szczegóły dotyczące aktulizacji Wytycznych są wskazane w załączniku...

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwóju na lata 2014-2020 (14 grudnia 2018 r.)

14 grudnia 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmian w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), które umożliwią usunięcie szeregu barier w dostępie do usług publicznych, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Oczekujemy na notyfikację decyzji, dzięki której wejdzie ona w...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER na lata 2014-2020 (23 listopada 2018 r.)

23 listopada 2018 r. pan minister Adam Hamryszczak podpisał trzynastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia.  Załączniki ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 sierpnia 2018 r.)

Informujemy, że 3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego...

Rozporządzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

Dnia 1 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1465, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Rozporządzenie obowiązywać będzie począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę