Aktualności - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Aktualności

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Eur8opejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 9 września 2019 r)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Zatwierdzona w dniu 22 sierpnia 2019r wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Szkolenie "Zasada konkurencyjności" - 27 września 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu  zasady konkurencyjności. Celem przedmiotowego szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia zamówień w trakcie realizacji projektu. Zakres tematyczny: klasyfikacja podmiotów pod względem stosowanych procedur...

Szkolenie "Dostępność projektów" - 4 października 2019 r. (zmiana terminu i sali)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zostanie omówione praktyczne zastosowanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (22 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach...

Nieprawidłowości, uchybienia i błędy w realizacji projektów - stan na 30 czerwca 2019r.

Nieprawidłowości, uchybienia i najczęściej popełniane błędy stwierdzone w wyniku kontroli projektów realizowanych w ramach PO WER w roku obrachunkowym 01.07.2015r. – 30.06.2016r. i w następnych okresach sprawozdawczych (aktualizacja wg stanu na 30.06.2019r.)   Kontrolowane obszary realizacji projektu: Zgodność...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (8 sierpnia 2019 r.)

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu...

Szkolenie "Realizacja projektów" - 6 września 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, na którym poruszone zostną tematy z zakresu realizacji projektów, w tym: umowy o dofinansowanie projektów koszty bezpośrednie i pośrednie zasada konkurencyjności warunki i procedury kwalifikowalności wydatków koszty związane z angażowaniem personelu projekty partnerskie ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 lipca 2019 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. 3 lipca br. Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak zatwierdziła 15. wersję SZOOP PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od...

21 czerwca 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.

  Informujemy Państwa, że w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi będzie nieczynny.   Dniem pracującym dla WUP w Łodzi będzie sobota 29 czerwca 2019 r.

Spotkania informacyjne dot. grantów na współpracę międzynarodową dla realizatorów projektów z EFS

W połowie roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy", w którym będą mogli Państwo otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie swojego projektu krajowego z POWER lub RPO o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej . W związku z planowanym konkursem zapraszamy Państwa na: ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 266 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę