Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w kwietniu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (19 kwietnia 2018 r.)

Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania. Dokument obowiązuje od 19 kwietnia 2018 r. Załączniki ...

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Informujemy, że zostały zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy unijnych na lata 2014-2020.   Wytyczne to dokument, który ma zapewnić koordynację i jednolity sposób realizacji dwóch zasad horyzontalnych: zasady...

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1

Zestawienie umów o dofinansowanie projektów podpisanych w marcu 2018 r. w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   L.p . Tytuł Projektu Nazwa Beneficjenta Adres siedziby Beneficjenta Wartość projektu ...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Przedstawiamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER.  Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na...

Wyniki konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 (Poddziałanie 1.2.1)

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe , Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z...

Zmiana do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że zmieniony został załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17. Wprowadzony został nowy wzór umowy o dofinansowanie projektu, którego aktualizacja związana jest z wejściem w życie: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w...

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

Ruszyły konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Konsultacje potrwają do 8 marca br. Niezbędne informacje wraz z ankietą dostępne są na stronie Komisji Europejskiej .

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatkóww ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i ma...

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujące od 1 stycznia 2018)

2 stycznia 2018 roku opublikowane zostały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i...

Wyświetlanie 1 - 10 z 230 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę