Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Zaktualizowana wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Informujemy, że do ogłoszenia dotyczącego zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z dn. 15.09.2017 r. w wyniku błędu technicznego nie dołączono zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w wersji 1.6. Przypominamy, iż obowiązującym załącznikiem nr 2 do zmienionego Regulaminu...

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr  POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17, ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałania 1.2.1 ...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (obowiązują od 23.08.2017)

Informujemy, że od 23 sierpnia 2017 r. obowiązują znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - 26 lipca 2017

12 lipca 2017 r. Minister Paweł Chorąży podpisał ósmą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER). Zmieniona treść dokumentu jest stosowana od 26 lipca 2017 r. Wprowadzone zmiany: I. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych działań/ poddziałań....

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 - Poddziałanie 1.2.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17  w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe" Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego...

Szkolenie "Dostępność projektów z Osi I PO WER na lata 2014-2020" (4 sierpnia 2017 r.)

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przygotowania projektu zgodnie z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W trakcie szkolenia zostanie omówione praktyczne zastosowanie Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w...

Spotkanie informacyjne pn. „Młodzi na start!”

19 lipca br . Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Młodzi na start!". W czasie spotkania zostaną przedstawione możliwości aktywizacji osób do 29. roku życia. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Moniuszki 7/9 w godz. 10:00 - 12:00...

Informacja dla poszkodowanych uczestników projektu pn. „Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe szansą młodzieży NEET na łódzkim rynku pracy” POWR.01.02.02-10-0214/15.

Ministerstwo Rozwoju jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowała Procedurę wypłaty zaległych świadczeń na rzecz poszkodowanych uczestników projektów realizowanych w ramach PO WER. Przedmiotowa Procedura określa nadzwyczajny sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia braku...

Poradnik dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz przeprowadzania rozeznań rynku w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO WŁ na lata 2014 - 2020

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dotyczącym stosowania zasady konkurencyjności oraz przeprowadzania rozeznań rynku w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO WŁna lata 2014 – 2020. Materiał stanowi formę usystematyzowania wiedzy na temat udzielania zamówień w projektach współfinansowanych...

Plan Działania na rok 2017 dla Osi I PO WER w województwie łódzkim (5 lipca 2017 r.)

Przedstawiamy zmieniony przez Instytucję Zarządzającą PO WER Plan Działania na rok 2017 dla I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim (wersja z 5 lipca 2017 roku). Wprowadzono zmiany w fiszce pozakonkursowej, tj. wydłużono okres realizacji projektu, szacowaną kwotę wydatków, wkład...

Wyświetlanie 1 - 10 z 202 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę