Wiadomości - PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ


Wiadomości

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER, które zostały wybrane do dofinansowania (20.08.2018)

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER , które zostały wybrane do dofinansowania stan na 20.08.2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do dofinansowania Przewidywany...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (3 sierpnia 2018 r.)

Informujemy, że 3 sierpnia 2018 roku minister Paweł Chorąży podpisał dwunastą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące kwestie: I. Opis poszczególnych osi priorytetowych Programu Operacyjnego...

Rozporządzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego

Dnia 1 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1465, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdań z wykorzystania środków wsparcia zwrotnego. Rozporządzenie obowiązywać będzie począwszy od dnia 16 sierpnia 2018 r. ...

Lista projektów pozakonkursowych PUP PO WER, które zostały wybrane do dofinansowania (08.08.2018 r.)

Informacja o projektach pozakonkursowych PUP PO WER , które zostały wybrane do dofinansowania stan na 08.08.2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do dofinansowania Przewidywany...

Rozporządzenie Omnibus

Informujemy, że w dniu 2 sierpnia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr...

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 (1.08.2018 r.)

Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania  w ramach naboru nr nr POWR.01.01.01-IP.17-10-001/18 stan na 1 sierpnia 2018 r.   Lp. Nazwa projektu wybranego do dofinansowania Nazwa wnioskodawcy Kwota przyznanego dofinansowania Kwota całkowita projektu Data wybrania projektu do...

Zakończenie procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

Informujemy o zakończeniu procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 z Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich podpisanych umów. L.p . Tytuł Projektu Nazwa...

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (9 lipca 2018 r.)

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020. ...

„Ochrona danych osobowych po zmianach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)” - 31 lipca 2018 r.

Szanowni Państwo Rejestracja na szkolenie została zakończona. Osobom już zapisanym dzękujemy za zainteresowanie i zapraszamy 31 lipca do siedziby WUP w Łodzi. Informujemy, że wszystkie osoby, które do tej pory wypełniły formularz zostały zakwalifikowane do szkolenie. ...

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Materiał stanowi wskazówki zarówno dla beneficjentów PO WER jak i instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej:...

Wyświetlanie 1 - 10 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę