Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT - Poddziałanie IX.1.2 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Spotkanie informacyjne dla konkursu na aktywizację społeczno-zawodową ZIT (28 kwietnia 2017)

INFORMACJA O KONKURSIE

Konkurs w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (ZIT) - Poddziałanie IX.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłaszają konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/17 w ramach:   Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja...

 Przejdź na górę