Piecza zastępcza i rodzinne domy dziecka - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


POZNAJ PROJEKTY WSPIERAJĄCE RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ I RODZINNE DOMY DZIECKA

Powiat pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Dla kogo projekt?: 

Projekt skierowany jest do os. przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w Pabianicach oraz osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które najbardziej wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, uczące się i ich otoczenie.

Co oferuje projekt?: 
-
aktywizacja społeczna: praca socjalna, wsparcie psychologa, trening gospodarowania budżetem domowym; -warsztaty: obóz socjoterapeutyczny, -aktywizacja edukacyjna: kurs prawa jazdy kat. B, refundacja kosztów wynajmu mieszkania, akademika, bursy, zakupu podręczników, korepetycje, refundacja czesnego

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,  Pabianice,
biuro.projektuPCPR@interia.pl,
www.powiat.pabianice.pl
 

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

http://www.mopstm.pl
Tytuł projektu:
Integracja II

Dla kogo projekt?:
klienci MOPS w Tomaszowie Mazowieckim

Co oferuje projekt?:
warsztaty i indywidulane porady prawne, warsztaty prozdrowotne, autoprezentacji, psychoterapia indywidualna, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy, program PAI

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10/16, Tomaszów Mazowiecki,
mopstomaszow@poczta.onet.pl,
www.mopstm.pl
 

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Tytuł projektu: Pokonać niepokonane - wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim

Dla kogo projekt?:
Projekt skierowany jest do dzieci przebywających w pieczy zastępczej. zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, dla osób tworzących otoczenie, tj. członków rodzin zastępczych.
 
Co oferuje projekt?:
wsparcie pracownika socjalnego i psychologa, wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin, korepetycje, warsztaty kompetencji społecznych, kurs prawa jazdy kat. B

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Kwiatowa 1a, Opoczno,
projekt.rpo@pcpropoczno.pl,
www.pcpropoczno.pl
 

Gmina Rozprza/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy

Tytuł projektu: Wykorzystaj swój czas

Dla kogo projekt?: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Rozprza- klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem

Co oferuje projekt?:
aktywizację społeczno-zawodową w formie kontraktu socjalnego, warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe ( magazynier-kierowca wózka jezdniowego, sprzedawca, kierowca kat. B, kierowca kat. C wraz z kwalifikacja wstępną, spawacz metoda MAG 135 i TIG 141, kurs fryzjerski, kurs komputerowy), wykład „Jak zdrowo żyć?", staże po odbyciu szkoleń

Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: Al.900-lecia 3,  Rozprza,  
ug@rozprza.pl,
www.rozprza.pl
 

Gmina Miasto Sieradz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: NOWA SZANSA

Dla kogo projekt?:  
dla osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  osób z niepełnosprawnościami. W grupie docelowej znajdą się: bezrobotni z III profilu pomocy,  osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP)

Co oferuje projekt?:
realizację działań  z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej: 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. 2. Doradztwo psychologiczne 3. Poradnictwo zawodowe. 4.  Kurs prawa jazdy kat B. 5. Szkolenia komputerowe. 6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych. 7. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.  

Miejsce realizacji: miasto Sieradz

Termin rekrutacji: od września 2018 do czerwca 2019

Dane kontaktowe: ul. Polna 5, Sieradz,
mops@sieradz.home.pl,
mops.sieradz.eu
 

Gmina Koluszki/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach

Tytuł projektu: Przyszłość w Twoich rękach

Dla kogo projekt?:
Projekt obejmuje wsparciem  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w 1-szej kolejności wymagają aktywizacji społecznej: będące osobami korzystającymi ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy), zamieszkujących na terenie gminy Koluszki.
Wsparciem objęte są wyłącznie os. pozostające bez zatrudnienia- bierne zawodowo lub bezrobotne o ustalonym III profilu pomocy.
 
Co oferuje projekt?: Działania  w projekcie ukierunkowane są na aktywizację:
  • społeczną (praca socjalna, wyznaczenie ścieżki reintegracji, poradnictwo specjalistyczne, trening radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem, wsparcie arteterapeutyczne),
  • edukacyjną (kursy komputerowe)
  • zawodową (udział w CIS, określenie IPD, szkolenia zawodowe, praktyki i pośrednictwo pracy).
 
Miejsce realizacji: gmina Koluszki

Termin rekrutacji:  marzec 2018, wrzesień 2018, marzec 2019

Dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 5, Koluszki,
mgops_koluszki@bluenet24.pl
 

Powiat pabianicki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Lepsze jutro

Dla kogo projekt?:  Projekt skierowany jest do os. przebywających i opuszczających rodzinną pieczę zastępczą w Pabianicach oraz osoby fizyczne, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., które najbardziej wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, uczące się i ich otoczenie.

Co oferuje projekt?:  -aktywizacja społeczna: praca socjalna, wsparcie psychologa, trening gospodarowania budżetem domowym; -warsztaty: obóz socjoterapeutyczny, -aktywizacja edukacyjna: kurs prawa jazdy kat. B, refundacja kosztów wynajmu mieszkania, akademika, bursy, zakupu podręczników, korepetycje, refundacja czesnego

Miejsce realizacji: województwo łódzkie

Termin rekrutacji: ciągła

Dane kontaktowe: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, biuro.projektuPCPR@interia.pl,
http://www.powiat.pabianice.pl
 

Instytucja: Powiat Zduńskowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Tytuł projektu: Rodzinka jest dobra na wszystko
Dla kogo projekt?: dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci umieszczonych w domu dziecka oraz ich otoczenia
Co oferuje projekt?: grupy wsparcia, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi konsultacyjno-diagnostyczne dla dzieci z FASD, trening zaradności życiowej, zajęcia edukacyjno-kulturalne, poradnictwo prawne.
 
Miejsce realizacji: powiat zduńskowolski
Termin rekrutacji: przez cały okres realizacji projektu od 01.09.2018r.
Dane kontaktowe: ul. Dąbrowskiego 15, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 824 99 90, sekretariat@pcprzdunskawola.pl, www.pcprzdunskawola.pl
 

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu: Rodzina w Łodzi do celu

Dla kogo projekt?: dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z zaburzeniami zachowania; rodzin biologicznych, u których zdiagnozowano deficyty w obszarze wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; rodziców zastępczych, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia w procesie sprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych.

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne, pedagogiczne, mediatora, wsparcie specjalistyczne dla rodziców

Miejsce realizacji: Miasto Łódź

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe: ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, tel. 42 632 40 34, sekretariat@mops.lodz.pl,  www.mops.lodz.pl
 

Gmina Stryków/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie rodzin

Dla kogo projekt?: dla 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowano deficyty w sferze opiekuńczo wychowawczej

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, rozszerzenie działalności świetlicy środowiskowej (korepetycje, udział w imprezach kulturalnych, zajęcia informatyczne).

Miejsce realizacji: gmina Stryków

Termin rekrutacji: wrzesień 2018r.

Dane kontaktowe: ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków, tel. 42 719 85 01, mgops-strykow@o2.pl, www.mgops-strykow.idcom-web.pl

Miasto Piotrków Trybunalski/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie

Tytuł projektu: Podaruj Radość

Dla kogo projekt?: Uczestnikami projektu będzie łącznie 20 rodzin, z których 17 rodzin to rodziny , w których pojawiły się trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej oraz 3 rodziny, w których dzieci są umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej, jednak podjęły działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji i powrotu dzieci do rodziny biologicznej.

Co oferuje projekt?: Wsparcie asystenta rodziny, wsparcie specjalistyczne: psycholog, pedagog, logopeda, poradnictwo prawne, grupa samopomocowa, zajęcia integracyjno-edukacyjne.

Miejsce realizacji: Miasto Piotrków Trybunalski

Termin rekrutacji: październik 2018r.

Dane kontaktowe: ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 733 90 04, mopr@mopr.piotrkow.pl, www.mopr.piotrkow.pl
 

Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy

Tytuł projektu: Rodzina ponad wszystko

Dla kogo projekt?: dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz osób będących kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt?: poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, wsparcie terapeutyczne, szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny

Miejsce realizacji: powiat łęczycki

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe: ul. Jana Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca, tel. 24 721 61 62, pcprleczyca@idsl.pl, www.pcprleczyca.pl
 

Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Tytuł projektu: RODZINA - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Dla kogo projekt?: dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Co oferuje projekt?: szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla rodzin zastępczych, warsztaty szkoleniowe dla wychowanków pieczy zastępczej, grupa wsparcia.
 
Miejsce realizacji: powiat zgierski

Termin rekrutacji: styczeń 2019r

Dane kontaktowe: ul. Sadowa 6a/4, 95-100 Zgierz, tel. 42 715 43 58, 
pcpr@powiat.zgierz.pl,
www.pcpr-zgierz.bip.net.pl
 

Powiat Zgierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu

Tytuł projektu: RODZINA - DOBRA PRZYSZŁOŚĆ

Dla kogo projekt?: dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej, rodziny zastępcze przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze w tym, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Co oferuje projekt?: szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenia dla rodzin zastępczych, warsztaty szkoleniowe dla wychowanków pieczy zastępczej, grupa wsparcia.
 
Miejsce realizacji: powiat zgierski

Termin rekrutacji: styczeń 2019r

Dane kontaktowe: ul. Sadowa 6a/4, 95-100 Zgierz, tel. 42 715 43 58, 
pcpr@powiat.zgierz.pl,
www.pcpr-zgierz.bip.net.pl
 

Powiat łowicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Tytuł projektu: Rodzina z przyszłością

Dla kogo projekt?: dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci biologicznych

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, wsparcie terapeutyczne, wsparcie pedagoga, grupy wsparcia, szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Miejsce realizacji: powiat łowicki

Termin rekrutacji: marzec 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Podrzeczna 30,  Łowicz,
tel. 46 837 03 44,
www.powiat.lowicz.pl,
starostwo@powiatlowicki.pl
 

Powiat Piotrkowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Tytuł projektu: W rodzinie siła

Dla kogo projekt?: dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i ich opiekunów tj. osób sprawujących pieczę zastępczą

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych- korepetycje, wsparcie osób sprawujących pieczę zastępczą.

Miejsce realizacji: powiat piotrkowski

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła od stycznia 2019 r.

Dane kontaktowe:  ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
Piotrków Trybunalski,
tel. 44 732 88 95,
www.powiat-piotrkowski.pl
 

Miasto Łowicz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

Tytuł projektu: Port "Szczęśliwa Rodzina"

Dla kogo projekt?: dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowano deficyty w sferze opiekuńczo wychowawczej i  osób z najbliższego otoczenia rodzin

Co oferuje projekt?: zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, grupy wsparcia, coaching rodzicielski, asystent rodziny.

Miejsce realizacji: gmina Łowicz

Termin rekrutacji: styczeń - marzec 2019 r., styczeń - marzec 2020 r., styczeń - marzec 2021 r.

Dane kontaktowe: pl. Stary Rynek 1, Łowicz,
tel. 46 837 41 55,
www.mops.lowicz.pl,
sekretariat@mops.lowicz.pl
 

Powiat Brzeziński/PCPR w Brzezinach

Tytuł projektu: Podaruj mi skrzydła

Dla kogo projekt?: dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, osoby z najbliższej rodziny wychowanka, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Co oferuje projekt?: wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedy, poradnictwo prawne, warsztaty oraz grupa wsparcia dla osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą, Wyrównywanie szans edukacyjnych – korepetycje, szkolenia i kursy poszerzające kluczowe kompetencje

Miejsce realizacji: powiat brzeziński

Termin rekrutacji: luty-marzec 2019r.

Dane kontaktowe: 
ul. Konstytucji 3 Maja 3/5, Brzeziny,
tel. 46 874 21 68,
www.pcpr-brzeziny.pl,
pcpr.brzeziny@poczta.fm
 

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Tytuł projektu: W jednym kierunku dla rodziny.

Dla kogo projekt?: dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dzieci biologiczne, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
Co oferuje projekt?: warsztaty dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i dzieci biologicznych, szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty, grupa wsparcia dla osób sprawujących pieczę zastępczą

Miejsce realizacji: powiat opoczyński


Termin rekrutacji: styczeń – marzec 2019r.
Dane kontaktowe: 
ul. Kwiatowa 1a, Opoczno,
tel. 44 736 14 64,
www.pcpropoczno.pl,
dlarodziny@pcpropoczno.pl
 

Gmina Opoczno/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Tytuł projektu: W rodzinie siła

Dla kogo projekt?: dla rodzin korzystających z pomocy społecznej

Co oferuje projekt?: wsparcie asystenta rodziny, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, warsztaty, grupy wsparcia.

Miejsce realizacji: gmina Opoczno

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Dane kontaktowe:  ul. Staromiejska 6, Opoczno,
tel. 44 755 24 93,
www.ops.opoczno.pl,
opsopoczno@gmail.com
 

Miasto Łódź/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Tytuł projektu: Nasze świetlice

Dla kogo projekt?: dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowano deficyty w sferze opiekuńczo wychowawczej, dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej

Co oferuje projekt?: wsparcie asystenta rodziny, wsparcie dla dzieci w ramach świetlic
 
Miejsce realizacji: Łódź

Termin rekrutacji: wsparcie rodzin: rekrutacja od maja 2019r., wsparcie w ramach świetlic: rekrutacja sierpień-wrzesień 2019r.

Dane kontaktowe:
ul. Kilińskiego 102/202a, Łódź,
tel. (42) 685 43 62,
e-mail: sekretariat@mops.lodz.pl,
www.mops.lodz.pl
 

Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Tytuł projektu: W rodzinie jest moc

Dla kogo projekt?: dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, wychowanków pieczy zastępczej, rodzice biologiczni oraz osoby z najbliższej rodziny wychowanka, osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

Co oferuje projekt?: wsparcie psychologiczne, poradnictwo prawne, konsultacje dla dzieci z zaburzeniami FASD, zajęcia wyrównawcze, "Młodzieżowa Akademia Profilaktyki" (obozy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych), "Akademia Świadomego Rodzica"-  szkolenia i warsztaty dla opiekunów sprawujących piecze zastępczą, grupy wsparcia, zajęcia edukacyjno-kulturalne.

Miejsce realizacji: powiat bełchatowski

Termin rekrutacji: od maja 2019r.

Dane kontaktowe: Powiat Bełchatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, tel. (44) 739 48 07, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl
 

Gmina Miasto Zgierz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu

Tytuł projektu: DLA RODZINY

Dla kogo projekt?: dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowano deficyty w sferze opiekuńczo wychowawczej

Co oferuje projekt?: wsparcie asystenta rodziny, wsparcie specjalistyczne (m.in. terapeutyczne, logopedyczne, prawne), grupa wsparcia, warsztaty dla rodziców i dzieci, wyjazdowe warsztaty socjoterapeutyczne

Miejsce realizacji: miasto Zgierz

Termin rekrutacji: 01-31 maj 2019r.

Dane kontaktowe: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. R. Chylińskiego w Zgierzu, ul. Długa 77, 95-100 Zgierz, e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl,  www.mopszgierz.pl
 

Miasto Pabianice/ Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: Nie ma jak rodzina ... - pabianicki program usług wspierających

Dla kogo projekt?: dla rodzin korzystających z pomocy społecznej, u których zdiagnozowano deficyty w sferze opiekuńczo wychowawczej

Co oferuje projekt?: wsparcie asystenta rodziny, wsparcie specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, prawne), „Akademia Rodziny" (spotkania edukacyjne dla rodziców i całych rodzin), warsztaty wyjazdowe, wsparcie dla dzieci w ramach świetlic

Miejsce realizacji: Pabianice

Termin rekrutacji: brak informacji

Dane kontaktowe: Miejskie Centrum Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 7, 95-200 Pabianice,                tel. 42 215 89 35,  www.mcps.pabianice.pl www.sekretariat.mcps@interia.pl
 

Powiat Pabianicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach

Tytuł projektu: Razem damy radę

Dla kogo projekt?:
dla wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, dzieci biologiczne osób sprawujących pieczę zastępczą, rodzice biologiczni wychowanka, osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

Co oferuje projekt?: spotkania informacyjno-szkoleniowe dla rodziców zastępczych, warsztaty dla rodziców zastępczych, wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny, korepetycje, terapia EMDR, kurs aktywnej twórczości dla dzieci, terapia Integracji Sensorycznej dla dzieci, obóz terapeutyczny dla dzieci, wsparcie logopedy

Miejsce realizacji: powiat pabianicki

Termin rekrutacji: maj –lipiec 2019r.

Dane kontaktowe: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach,ul. gen. Romualda Traugutta 6A, Pabianice, e-mail: biuro.projektuPCPR@interia.pl, tel. 42 215 66 60
 
 Przejdź na górę