Często zadawane pytanie - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020)

Strategia ZIT

Zgodnie z treścią kryterium "Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.". Czy do spełnienia kryterium wystarczające jest posiadanie przez Wnioskodawcę na obszarze ŁOM biura, które nie widnieje w dokumentach rejestrowych?

Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części IX. „Oświadczenie wnioskodawcy".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem / nie jestem podmiotem posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.".
Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na terenie ŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
Posiadanie przez wnioskodawcę na obszarze ŁOM biura, które nie widnieje w dokumentach rejestrowych może być wystarczające pod warunkiem, że wnioskodawca dysponować będzie innym dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium np. wspomnianą umową, na podstawie której wnioskodawca będzie korzystać z lokalu na terenie ŁOM.
W związku z powyższym nie jest wymagany wpis w KRS/CEIDG.
 Przejdź na górę