Często zadawane pytanie - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2020)

Pozostałe

Zgodnie z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu przedmiotowego konkursu "W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...)". Zaktualizowana treść Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy wskazuje, iż "W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (...)". Czy we wniosku o dofinansowanie składanym w odpowiedzi na konkurs możliwe jest przewidzenie stypendium stażowego w wysokości 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Na dzień ogłoszenia konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 obowiązywały Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 8 sierpnia 2019 r. i to m.in. na ich podstawie określono treść załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, w tym właśnie zasady realizacji staży. Treść przedmiotowego dokumentu nie uległa zmianie w zwiazku z czym ma on zastosowanie do wszystkich projektów składanych w odpowiedzi na w/w konkurs.

Ponadto informujemy, że zgodnie z treścią pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 kwietnia 2020 r., znak DZF-VI.7510.4.2020.SK, zmiany wprowadzone do nowej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 mają zastosowanie do naborów ogłaszanych począwszy od dnia wejścia w życie Wytycznych, tj. od 16 kwietnia 2020 r.
 

Strategia ZIT

Zgodnie z treścią kryterium "Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.". Czy do spełnienia kryterium wystarczające jest posiadanie przez Wnioskodawcę na obszarze ŁOM biura, które nie widnieje w dokumentach rejestrowych?

Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części IX. „Oświadczenie wnioskodawcy".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem / nie jestem podmiotem posiadającym siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.".
Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na terenie ŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
Posiadanie przez wnioskodawcę na obszarze ŁOM biura, które nie widnieje w dokumentach rejestrowych może być wystarczające pod warunkiem, że wnioskodawca dysponować będzie innym dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium np. wspomnianą umową, na podstawie której wnioskodawca będzie korzystać z lokalu na terenie ŁOM.
W związku z powyższym nie jest wymagany wpis w KRS/CEIDG.
Wyświetlanie 2 rezultatów.
 Przejdź na górę