Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Kryteria strategiczne

W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM?

Wnioskodawca jest zobligowany do uzasadnienia w treści wniosku zgodności realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM. W punkcie 9.3 wniosku Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu i jego cel w kontekście problemów/ potrzeb/ wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT. Należy powołać się na zapisy Strategii ZIT.
Diagnoza strategiczna ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT (STRATEGIA ROZWOJU ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2020+), w szczególności w:
  • rozdziale III Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
  • rozdziale IV Analiza SWOT czynników rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak", „nie". Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane, co oznacza, że projekty umieszczane są na Liście ocenionych projektów z liczbą punktów równą 0.

W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs muszą być zgodne z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT. Właściwym dla konkursu celem jest: „Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego".
Wnioskodawca jest zobligowany do opisania w treści wniosku zgodności projektu z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT. W punkcie 9.1 wniosku cel strategiczny ŁOM określony w Strategii ZIT, z którym projekt powinien być zgodny, został już wskazany. W związku z tym, zadaniem Wnioskodawcy jest opisać w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego celu.
 
Weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak" „nie". Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane, co oznacza, że projekty umieszczane są na Liście ocenionych projektów z liczbą punktów równą 0.

Czy pod określeniem „projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/oddział/filię/delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” akceptowane jest posiadanie oddziału w Łodzi będącego w strukturach Fundacji i powołanego uchwałą zarządu, ale nieujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym? Co dokładnie rozumiane jest pod pojęciem „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
 Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na obszarze działania SŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
W związku z powyższym wskazana uchwała zarządu wskazująca na posiadanie oddziału Fundacji w Łodzi jest wystarczającym dokumentem.

W jaki sposób weryfikowane jest kryterium merytoryczne punktowane nr 1. Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM i pozostałe kryteria dotyczące oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT?

Weryfikacja spełniania kryterium dokonywana jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena kryterium merytorycznego punktowanego nr 1. Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM, jak również pozostałych kryteriów dotyczących oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT, jest przeprowadzana poprzez analizę przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.

Weryfikacja ww. kryterium polega na ocenie zapisów wniosku o dofinansowanie w następującym zakresie:
- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.
- przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego – 2,5 pkt.
- realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu – 2,5 pkt.
- projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych – 2,5 pkt.
- projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć – 2,5 pkt.
Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt.
 
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, w pkt.9.4 należy wskazać czy projekt jest powiązany z innymi projektami/ przedsięwzięciami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM. W formularzu wniosku o dofinansowanie należy wskazać informacje dotyczące maksymalnie czterech projektów/ przedsięwzięć komplementarnych.
Nalezy pamiętać, że w polu „Uzasadnienie komplementarności" należy wskazać obszar realizacji projektów komplementarnych (za komplementarne mogą zostać uznane wyłącznie projekty/ przedsięwzięcia, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM) i opisać:
- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.
 
Więcej informacji w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

W jaki sposób będzie weryfikowane spełnianie kryterium oceny strategicznej nr 4: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie łom” i czy potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, jest wystarczającym dokumentem?

Na etapie oceny strategicznej kryterium merytorycznego punktowanego: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM" będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie", pkt. 12.
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
Jednakże zgodnie z art. 52 „Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020" umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zgodnie z Regulaminem konkursu składa m.in. kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną działalności Beneficjenta (nie dotyczy JST), zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy (nie dotyczy JST oraz podmiotów wpisanych do CEIDG).
Jeżeli na podstawie tych dokumentów nie będzie możliwości zweryfikowania czy projekt spełnia przedmiotowe kryterium merytoryczne punktowane Wnioskodawca może liczyć się z koniecznością przedstawienia do WUP w Łodzi dokumentów potwierdzających jego spełnianie.
Potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego dodatkowego miejsca prowadzenia działalności będzie wystarczającym dokumentem do potwierdzenia spełniania kryterium.
Analogicznie w zakresie kryterium merytorycznego punktowanego nr 5: „Partner posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM" na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca może liczyć się z koniecznością przedstawienia do WUP w Łodzi dokumentów potwierdzających spełnianie ww. kryterium przez Partnera.

Czy wnioskodawca musi obligatoryjnie spełniać kryterium merytoryczne punktowane nr 4: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM?”

Wnioskodawca nie musi spełniać wskazanego kryterium, gdyż nie stanowi ono kryterium dostępu w ramach konkursu. Jest to natomiast kryterium merytoryczne punktowane, za którego spełnienie można uzyskać 5 punktów.
 Należy pamiętać, że projekt otrzyma pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, jeśli spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów w ocenie strategicznej (maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 60, zatem, aby otrzymać pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, projekt musi uzyskać minimum 36 punktów w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowanych).
 
 Przejdź na górę