Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Formy wsparcia

Jaka jest dopuszczalna kwota dotacji na działalność gospodarczą i wsparcia pomostowego-finansowego?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz z zapisami Regulaminu konkursu tj. Załącznika nr 8 - Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 RPO WŁ  Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Należy odnieść się tu do przeciętnego wynagrodzenia za ostatni rok kalendarzowy, opublikowanego w komunikacie Prezesa GUS. W chwili obecnej znana jest kwota za rok kalendarzowy 2015 i wynosi ona 3 899,78 zł.
Jeśli pomoc w formie dotacji  na założenie działalności gospodarczej przyznawana będzie w 2017r.

Beneficjent projektu będzie mógł przyznać 6 krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia dotyczącego roku 2016. W związku z powyższym można we wniosku składanym do konkursu Poddziałania VIII.3.3 założyć nieco wyższą kwotę (przeznaczoną na jednorazową dotację) niż wynikająca z przeliczenia: 6 x 3 899,78 zł. Należy kierować się prognozowanym wzrostem przedmiotowego wynagrodzenia lub oszacować ten wzrost samodzielnie na podstawie kilku ostatnich lat. Odpowiednie wyjaśnienie / uzasadnienie co do wyliczenia omawianej kwoty dotacji powinno znaleźć się w treści wniosku np. w uzasadnieniu pod budżetem projektu. Pamiętać jednak należy, że faktycznie przyznanie dotacji będzie musiało być zgodne z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS za 2016 rok (przybliżona data publikacji – luty 2017r.).

Odnosząc się do formy pomocy, jaką stanowi finansowe wsparcie pomostowe, które ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyjaśniamy, że może być ono wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy  od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień wypłacenia tego wsparcia.

Analogicznie więc w przypadku realizacji tego wsparcia w roku 2017, Wnioskodawca może zaplanować we wniosku Poddziałania VIII.3.3 kwotę wyższą niż obowiązująca w roku 2016 r., biorąc pod uwagę prognozowany wzrost najniższego wynagrodzenia. Tu również oszacowanie omawianej kwoty powinno znaleźć stosowne wyjaśnienie w treści wniosku, z zastrzeżeniem, że faktyczna wypłata tego wsparcia będzie zgodna z obowiązującym komunikatem Prezesa GUS.

Zwracamy także uwagę, że przy szacowaniu obu powyższych kwot na wypłatę jednorazowych dotacji jak i finansowego wsparcia pomostowego należy kierować się racjonalnością budżetu, a także kierować  założeniami projektu jak i potrzebami  grupy docelowej.

Czy jest jakiś limit związany ze szkoleniami dla uczestników projektu, które nie otrzymają wsparcia w formie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej]?

 Zgodnie z treścią rozdziału 9 Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, wymienione limity 3000 zł i 900 zł dotyczą ogółu uczestników przyjętych do projektu, a nie tylko tych uczestników, którzy otrzymają środki na uruchomienie działalności gospodarczej. Zatem maksymalna kwota jaką można przeznaczyć na wszystkie formy wsparcia szkoleniowo-doradczego w realizowanym projekcie Poddziałania VIII.3.3  nie może przekroczyć iloczynu 3000 zł i liczby ogółu uczestników, z uwzględnieniem, że koszt szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej zasadniczo nie powinien przekraczać kwoty 900,00 zł przy typowej długości jego trwania wynoszącej 60 godzin. Kwota 900 zł mieści się w kwocie  3000 zł i odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej i nie obejmuje indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Przypominamy, że decyzja co do kształtu wsparcia szkoleniowo doradczego powinna zostać przedstawiona we wniosku i obejmować opis m.in. założeń programowych, zakresu tematycznego, metodyki nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup szkoleniowych i liczby zaangażowanych trenerów lub doradców.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad, zarówno w kwestiach finansowych, jak i organizacyjnych, powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku i być  możliwe do zweryfikowania.

Czy kwota 900 zł na osobę odnosi się tylko do szkoleń z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej? Czy w ramach kwoty 900zł na osobę należy także uwzględnić indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu)? Czy możliwe jest wystąpienie takiej sytuacji, że zaplanujemy szkolenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 900zł na osobę i indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) na kwotę wykraczającą poza 900zł na osobę jednak nadal mieszcząc się w kwocie 3 000,00zł? Czy określona typowa długość szkolenia wynosząca 60 godzin jest obligatoryjna dla Beneficjentów? Czy można ją swobodnie obniżać według własnych doświadczeń?

Zgodnie z rozdziałem 9 Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 (stanowiącego załącznik nr 8 do Regulamin konkursu) zasadniczymi celami wsparcia szkoleniowo-doradczego wdrażanego w projektach Poddziałania VIII.3.3 RPO WŁ jest przekazanie uczestnikowi projektu wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Pomoc szkoleniowo-doradcza może być również udzielana na etapie prowadzenia działalności gospodarczej (po rozpoznaniu indywidualnej potrzeby uczestnika projektu) i ma wtedy charakter pomocy de minimis.
Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje łączna pula środków na wdrożenie tej formy pomocy, wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu.
W przypadku zaplanowania w projekcie Poddziałania VIII.3.3, realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekraczać 900 zł przy typowej długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Szkolenie powyższe może trwać krócej/dłużej, jeśli wynika to z opisanych we wniosku doświadczeń Wnioskodawcy, wtedy należy rozważyć odpowiednią weryfikację kosztu tego szkolenia, tak by nie przekraczać stawek rynkowych.
Stawka 900 zł mieści się w puli kosztu wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł na osobę. Tak więc łączna kwota środków przeznaczona na zrealizowanie szkoleń oraz doradztwa w całym projekcie nie powinna przekroczyć iloczynu liczby uczestników i kwoty 3000 zł.
Przypominamy, że decyzja co do kształtu wsparcia szkoleniowo doradczego powinna zostać przedstawiona we wniosku i obejmować opis m.in. założeń programowych, zakresu tematycznego, metodyki nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup szkoleniowych i liczby zaangażowanych trenerów lub doradców.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad, zarówno w kwestiach finansowych, jak i organizacyjnych, powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku i być  możliwe do zweryfikowania.

Czy przez szkolenia należy rozmieć wyłącznie szkolenia czy też wsparcie doradcze w ramach projektu, tj. czy pula 3000,00zł na uczestnika projektu dotyczy całości wsparcia szkoleniowo-doradczego czy tylko szkoleń?

Zgodnie z zapisami rozdziału 9. Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3, stanowiącego załączniki nr 8 do Regulaminu konkursu „Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację tej formy wsparcia wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu."
Powyższe oznacza, że wskazana pula środków dotyczy realizacji zarówno wsparcia szkoleniowego jak i doradczego, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji projektu ta forma pomocy będzie wdrażana (czy przed podjęciem działalności gospodarczej czy też po jej rozpoczęciu).

Czy we wniosku o dofinansowanie można założyć, iż finansowe wsparcie pomostowe będzie realizowane wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu (co oznacza brak założenia przedłożonego wsparcia pomostowego)? Czy też powinna zostać założona wypłata finansowego wsparcia pomostowego przez kolejne 6 miesięcy (czyli w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu)? Jeśli należy założyć przedłużone wsparcie pomostowe w postaci finansowej, to jaki odsetek uczestników powinien otrzymać takie wsparcie?

Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 finansowe wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 m-cy. Udzielenia  przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nie jest obligatoryjne. Decyzja czy wnioskodawca na etapie przygotowania projektu założy sześciomiesięczne czy też dwunastomiesięczne finansowe wsparcie pomostowe pozostaje w jego gestii. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż przedłużone finansowe wsparcie pomostowe powinno być przyznawane w uzasadnionych przypadkach. Ponadto wnioskodawca planując formy wsparcia każdorazowo powinien mieć na uwadze specyfikę oraz potrzeby danej grupy docelowej.

Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?

Jeżeli wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku nie jest w stanie oszacować ile godzin w ramach wsparcia pomostowego przeznaczy na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne wówczas powinien wskazać łączną liczbę godzin przedmiotowej formy wsparcia przypadającą średnio na jednego uczestnika. Jednocześnie we wniosku powinna znaleźć się informacja, iż sposób realizacji wsparcia zostanie dostosowany do potrzeb uczestników projektu.
 Przejdź na górę