Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Pozostałe

Czy w projekcie można zatrudnić własnego pracownika jednocześnie w dwóch funkcjach np. jako koordynatora projektu i jednocześnie doradcę zawodowego lub jako członka oceny komisji oceny biznesplanów i jednocześnie trenera przedsiębiorczości?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie ma przeszkód aby ta sama osoba wykonywała dwie funkcje w tym samym projekcie o ile posiada kwalifikacje wymagane na obu stanowiskach, a obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie.
Podkreślamy jednocześnie, że w odniesieniu do personelu merytorycznego projektu (finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich) muszą zostać spełnione wymogi kwalifikowalności kosztów zawarte w ww. Wytycznych (rozdz. 6.16), w tym dotyczące maksymalnej liczby przepracowanych godzin w projekcie / projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów.
Ponadto przypominamy, że osoba wykonująca zadania koordynatora projektu wynagradzana jest w ramach kosztów pośrednich projektu, tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu i w stosunku do niej nie obowiązują wskazane wyżej zapisy rozdziału 6.16 Wytycznych kwalifikowalności.

Czy partnerzy powinni dokonać podziału realizacji zadań w ramach projektu, czy jest jakaś wartość min. określająca liczbę zadań?

Podział realizacji zadań w ramach projektu partnerskiego powinien wynikać każdorazowo z jego założeń i specyfiki a także zasobów i potencjału partnerów. WUP w Łodzi nie określił minimalnego ani maksymalnego udziału partnerów w realizacji zadań. Zgodnie z zasadą partnerstwa podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego. Istotne jest bowiem osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Czy lider może wnieść wkład własny pieniężny a partner jedynie zasoby?

Nie ma przeciwwskazań do tego by lider wniósł wkład własny pieniężny a partner wkład rzeczowy. Istotne jest, aby udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) był adekwatny do celów projektu. Należy mieć bowiem na uwadze, iż celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań. Podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego.

Czy zarówno partner jak i wnioskodawca musza wykazać doświadczenie w obszarze wsparcia/ na rzecz grupy docelowej/ na terytorium; w innym wypadku projekt zostanie odrzucony?

Zgodnie z rozdziałem 6.2. Regulaminu konkursu ogólnym kryterium merytorycznym nr 6 na etapie oceny formalno-merytorycznej jest „Adekwatność potencjału społecznego Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu". Zgodnie z tym kryterium wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli występują w projekcie) powinni uzasadnić w jakim zakresie ich doświadczenie jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności prowadzonej w trzech obszarach, tj.:w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie w ramach projektu, na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
Z uwagi na fakt, że jest to kryterium merytoryczne, jego weryfikacja następuje poprzez przyznanie konkretnej liczby punktów za jego spełnienie przez osoby oceniające wniosek – członków KOP. Nie jest to więc ocena zerojedynkowa- spełnia/nie spełnia (jak w przypadku pozostałych kryteriów), lecz punktowa, w której maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 15 pkt. Dla uzyskania pozytywnej oceny za spełnienie ww. kryterium konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów,  tj. w tym przypadku minimum 9 punktów.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej (ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna formularzy), doradcy zawodowego, specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji, specjalisty ds. monitoringu dotacji, zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu „koszty związane z procesem rekrutacji należy traktować jako koszty pośrednie za wyjątkiem kosztu doradcy zawodowego, który na etapie rekrutacji weryfikuje predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej". W związku z tym wynagrodzenie ekspertów dokonujących standardowej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych powinno być wykazane w ramach kosztów pośrednich.
Koszt doradcy zawodowego zaangażowanego merytorycznie w realizację jednego z zadań przewidzianych w projekcie należy wykazać w ramach kosztów bezpośrednich. Natomiast wynagrodzenie specjalisty ds. monitoringu dotacji, specjalisty ds. merytorycznych czy też koszt delegacji służbowych należy ująć w ramach kosztów pośrednich.
 Przejdź na górę