Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Grupa docelowa

Jeśli grupę docelową mają stanowić mieszkańcy ŁOM czy można wprowadzić oddzielne nabory dla poszczególnych powiatów i miasta np. 1 nabór grupa m. Łódź, 2 nabór powiat brzeziński?

W ramach konkursu, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 5 uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. Rekrutacja uczestników jest ważnym elementem projektu w ramach Poddziałania VIII.3.3, ponieważ na tym etapie  rozstrzyga się w istotnym stopniu czy osoba przystępująca do projektu otrzyma wsparcie. W związku z tym sposób rekrutacji uczestników powinien spełniać wszystkie wymogi, o których mowa w załączniku nr 8 Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3.
Założenia procesu rekrutacji oraz kryteria wyboru uczestników projektu określa każdorazowo wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, iż sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, które wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę. Jeśli zatem wnioskodawca dostrzega uzasadnioną potrzebę wprowadzenia oddzielnych naborów dla poszczególnych powiatów, nie ma formalnych przeciwwskazań, by takie założenie uwzględnić we wniosku. Jednakże racjonalność i efektywność takiego działania będzie podlegała ocenie na etapie oceny formalno-merytorycznej.
 Przejdź na górę