Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Wskaźniki

Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?

W odniesieniu do wskaźników specyficznych dla projektu wnioskodawca określa własny sposób ich monitorowania. Mając na uwadze specyfikę projektu należy we wniosku wskazać źródła danych do pomiaru wskaźników, sposób pomiaru wskaźników, tj. z jaką częstotliwości będzie dokonywany pomiar, kto będzie odpowiedzialny za dokonanie pomiaru.

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik horyzontalny ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Wskaźniki horyzontalne są już umieszczone w formularzu wniosku o dofinansowanie, tak więc nie muszą być wpisywane/wybierane. Jeżeli przedmiotowe wskaźniki na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie dotyczą założeń projektu to w polach dotyczących wartości docelowych wskaźników należy wpisać „0". Wówczas pola: „źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz „sposób pomiaru wskaźnika" mogą pozostać nie wypełnione. Niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania przedmiotowych wskaźników, tak więc jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpi przyrost danego wskaźnika (np. w projekcie pojawi się wydatek związany z racjonalnymi usprawnieniami) fakt ten należy odnotować we wniosku o płatność.
 Przejdź na górę