Często zadawane pytania- Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.3 (1/2016)

Formy wsparcia

Jaka jest dopuszczalna kwota dotacji na działalność gospodarczą i wsparcia pomostowego-finansowego?

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz z zapisami Regulaminu konkursu tj. Załącznika nr 8 - Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 RPO WŁ  Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych maksymalna kwota bezzwrotnego wsparcia w formie dotacji na założenie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Należy odnieść się tu do przeciętnego wynagrodzenia za ostatni rok kalendarzowy, opublikowanego w komunikacie Prezesa GUS. W chwili obecnej znana jest kwota za rok kalendarzowy 2015 i wynosi ona 3 899,78 zł.
Jeśli pomoc w formie dotacji  na założenie działalności gospodarczej przyznawana będzie w 2017r.

Beneficjent projektu będzie mógł przyznać 6 krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia dotyczącego roku 2016. W związku z powyższym można we wniosku składanym do konkursu Poddziałania VIII.3.3 założyć nieco wyższą kwotę (przeznaczoną na jednorazową dotację) niż wynikająca z przeliczenia: 6 x 3 899,78 zł. Należy kierować się prognozowanym wzrostem przedmiotowego wynagrodzenia lub oszacować ten wzrost samodzielnie na podstawie kilku ostatnich lat. Odpowiednie wyjaśnienie / uzasadnienie co do wyliczenia omawianej kwoty dotacji powinno znaleźć się w treści wniosku np. w uzasadnieniu pod budżetem projektu. Pamiętać jednak należy, że faktycznie przyznanie dotacji będzie musiało być zgodne z wysokością przeciętnego wynagrodzenia, opublikowaną w komunikacie Prezesa GUS za 2016 rok (przybliżona data publikacji – luty 2017r.).

Odnosząc się do formy pomocy, jaką stanowi finansowe wsparcie pomostowe, które ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyjaśniamy, że może być ono wypłacane przez okres od 6 do 12 miesięcy  od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień wypłacenia tego wsparcia.

Analogicznie więc w przypadku realizacji tego wsparcia w roku 2017, Wnioskodawca może zaplanować we wniosku Poddziałania VIII.3.3 kwotę wyższą niż obowiązująca w roku 2016 r., biorąc pod uwagę prognozowany wzrost najniższego wynagrodzenia. Tu również oszacowanie omawianej kwoty powinno znaleźć stosowne wyjaśnienie w treści wniosku, z zastrzeżeniem, że faktyczna wypłata tego wsparcia będzie zgodna z obowiązującym komunikatem Prezesa GUS.

Zwracamy także uwagę, że przy szacowaniu obu powyższych kwot na wypłatę jednorazowych dotacji jak i finansowego wsparcia pomostowego należy kierować się racjonalnością budżetu, a także kierować  założeniami projektu jak i potrzebami  grupy docelowej.

Czy jest jakiś limit związany ze szkoleniami dla uczestników projektu, które nie otrzymają wsparcia w formie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej]?

 Zgodnie z treścią rozdziału 9 Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, wymienione limity 3000 zł i 900 zł dotyczą ogółu uczestników przyjętych do projektu, a nie tylko tych uczestników, którzy otrzymają środki na uruchomienie działalności gospodarczej. Zatem maksymalna kwota jaką można przeznaczyć na wszystkie formy wsparcia szkoleniowo-doradczego w realizowanym projekcie Poddziałania VIII.3.3  nie może przekroczyć iloczynu 3000 zł i liczby ogółu uczestników, z uwzględnieniem, że koszt szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej zasadniczo nie powinien przekraczać kwoty 900,00 zł przy typowej długości jego trwania wynoszącej 60 godzin. Kwota 900 zł mieści się w kwocie  3000 zł i odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej i nie obejmuje indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Przypominamy, że decyzja co do kształtu wsparcia szkoleniowo doradczego powinna zostać przedstawiona we wniosku i obejmować opis m.in. założeń programowych, zakresu tematycznego, metodyki nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup szkoleniowych i liczby zaangażowanych trenerów lub doradców.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad, zarówno w kwestiach finansowych, jak i organizacyjnych, powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku i być  możliwe do zweryfikowania.

Czy kwota 900 zł na osobę odnosi się tylko do szkoleń z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej? Czy w ramach kwoty 900zł na osobę należy także uwzględnić indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu)? Czy możliwe jest wystąpienie takiej sytuacji, że zaplanujemy szkolenie z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie nie przekraczającej 900zł na osobę i indywidualne doradztwo (pomoc w przygotowaniu biznesplanu) na kwotę wykraczającą poza 900zł na osobę jednak nadal mieszcząc się w kwocie 3 000,00zł? Czy określona typowa długość szkolenia wynosząca 60 godzin jest obligatoryjna dla Beneficjentów? Czy można ją swobodnie obniżać według własnych doświadczeń?

Zgodnie z rozdziałem 9 Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 (stanowiącego załącznik nr 8 do Regulamin konkursu) zasadniczymi celami wsparcia szkoleniowo-doradczego wdrażanego w projektach Poddziałania VIII.3.3 RPO WŁ jest przekazanie uczestnikowi projektu wiedzy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz pomoc w przygotowaniu biznesplanu. Pomoc szkoleniowo-doradcza może być również udzielana na etapie prowadzenia działalności gospodarczej (po rozpoznaniu indywidualnej potrzeby uczestnika projektu) i ma wtedy charakter pomocy de minimis.
Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje łączna pula środków na wdrożenie tej formy pomocy, wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu.
W przypadku zaplanowania w projekcie Poddziałania VIII.3.3, realizacji szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej jego koszt nie powinien przekraczać 900 zł przy typowej długości dla takiego szkolenia wynoszącej 60 godzin. Kwota ta odnosi się tylko do szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, nie obejmuje więc indywidualnego doradztwa związanego z przygotowaniem biznesplanu.
Szkolenie powyższe może trwać krócej/dłużej, jeśli wynika to z opisanych we wniosku doświadczeń Wnioskodawcy, wtedy należy rozważyć odpowiednią weryfikację kosztu tego szkolenia, tak by nie przekraczać stawek rynkowych.
Stawka 900 zł mieści się w puli kosztu wsparcia szkoleniowo-doradczego wynoszącej 3000 zł na osobę. Tak więc łączna kwota środków przeznaczona na zrealizowanie szkoleń oraz doradztwa w całym projekcie nie powinna przekroczyć iloczynu liczby uczestników i kwoty 3000 zł.
Przypominamy, że decyzja co do kształtu wsparcia szkoleniowo doradczego powinna zostać przedstawiona we wniosku i obejmować opis m.in. założeń programowych, zakresu tematycznego, metodyki nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup szkoleniowych i liczby zaangażowanych trenerów lub doradców.
Do kosztów szkoleń i doradztwa zalicza się m.in.: wynagrodzenie trenerów, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe, catering, koszt przeprowadzenia egzaminu, koszt zaświadczeń / dyplomów. Natomiast nie uwzględnia się w nich np. zwrotu kosztów dojazdu, czy opieki nad osobami zależnymi.
Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad, zarówno w kwestiach finansowych, jak i organizacyjnych, powinny znaleźć należyte uzasadnienie w treści wniosku i być  możliwe do zweryfikowania.

Czy przez szkolenia należy rozmieć wyłącznie szkolenia czy też wsparcie doradcze w ramach projektu, tj. czy pula 3000,00zł na uczestnika projektu dotyczy całości wsparcia szkoleniowo-doradczego czy tylko szkoleń?

Zgodnie z zapisami rozdziału 9. Standardu udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3, stanowiącego załączniki nr 8 do Regulaminu konkursu „Beneficjentom realizującym wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu przysługuje pula środków na realizację tej formy wsparcia wynosząca nie więcej niż 3 000,00 zł na jednego uczestnika projektu."
Powyższe oznacza, że wskazana pula środków dotyczy realizacji zarówno wsparcia szkoleniowego jak i doradczego, niezależnie od tego na jakim etapie realizacji projektu ta forma pomocy będzie wdrażana (czy przed podjęciem działalności gospodarczej czy też po jej rozpoczęciu).

Czy we wniosku o dofinansowanie można założyć, iż finansowe wsparcie pomostowe będzie realizowane wyłącznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu (co oznacza brak założenia przedłożonego wsparcia pomostowego)? Czy też powinna zostać założona wypłata finansowego wsparcia pomostowego przez kolejne 6 miesięcy (czyli w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników projektu)? Jeśli należy założyć przedłużone wsparcie pomostowe w postaci finansowej, to jaki odsetek uczestników powinien otrzymać takie wsparcie?

Zgodnie ze Standardem udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3 finansowe wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 m-cy. Udzielenia  przedłużonego finansowego wsparcia pomostowego nie jest obligatoryjne. Decyzja czy wnioskodawca na etapie przygotowania projektu założy sześciomiesięczne czy też dwunastomiesięczne finansowe wsparcie pomostowe pozostaje w jego gestii. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż przedłużone finansowe wsparcie pomostowe powinno być przyznawane w uzasadnionych przypadkach. Ponadto wnioskodawca planując formy wsparcia każdorazowo powinien mieć na uwadze specyfikę oraz potrzeby danej grupy docelowej.

Czy we wniosku o dofinansowanie należy wpisać ile godzin w ramach wsparcia pomostowego będzie przeznaczone na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne? Czy też, w związku z brakiem możliwości oszacowania takiego podziału, można złożyć we wniosku łączną liczbę godzin wsparcia doradczo-szkoleniowego (pomostowego) przypadającą średnio na jednego uczestnika?

Jeżeli wnioskodawca na etapie przygotowywania wniosku nie jest w stanie oszacować ile godzin w ramach wsparcia pomostowego przeznaczy na szkolenia, a ile na doradztwo indywidualne wówczas powinien wskazać łączną liczbę godzin przedmiotowej formy wsparcia przypadającą średnio na jednego uczestnika. Jednocześnie we wniosku powinna znaleźć się informacja, iż sposób realizacji wsparcia zostanie dostosowany do potrzeb uczestników projektu.

Grupa docelowa

Jeśli grupę docelową mają stanowić mieszkańcy ŁOM czy można wprowadzić oddzielne nabory dla poszczególnych powiatów i miasta np. 1 nabór grupa m. Łódź, 2 nabór powiat brzeziński?

W ramach konkursu, zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 5 uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. Rekrutacja uczestników jest ważnym elementem projektu w ramach Poddziałania VIII.3.3, ponieważ na tym etapie  rozstrzyga się w istotnym stopniu czy osoba przystępująca do projektu otrzyma wsparcie. W związku z tym sposób rekrutacji uczestników powinien spełniać wszystkie wymogi, o których mowa w załączniku nr 8 Standard udzielania wsparcia w ramach Poddziałania VIII.3.3.
Założenia procesu rekrutacji oraz kryteria wyboru uczestników projektu określa każdorazowo wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie. Należy mieć na uwadze, iż sposób rekrutacji zależy od wielu czynników, które wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę. Jeśli zatem wnioskodawca dostrzega uzasadnioną potrzebę wprowadzenia oddzielnych naborów dla poszczególnych powiatów, nie ma formalnych przeciwwskazań, by takie założenie uwzględnić we wniosku. Jednakże racjonalność i efektywność takiego działania będzie podlegała ocenie na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Kryteria strategiczne

W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium Zgodność uzasadnienia realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM?

Wnioskodawca jest zobligowany do uzasadnienia w treści wniosku zgodności realizacji i celu projektu z diagnozą strategiczną ŁOM. W punkcie 9.3 wniosku Wnioskodawca powinien uzasadnić realizację projektu i jego cel w kontekście problemów/ potrzeb/ wyzwań zidentyfikowanych w Strategii ZIT. Należy powołać się na zapisy Strategii ZIT.
Diagnoza strategiczna ŁOM zawiera się w całej treści dokumentu Strategii ZIT (STRATEGIA ROZWOJU ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 2020+), w szczególności w:
  • rozdziale III Diagnoza strategiczna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
  • rozdziale IV Analiza SWOT czynników rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.
Weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak", „nie". Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane, co oznacza, że projekty umieszczane są na Liście ocenionych projektów z liczbą punktów równą 0.

W jaki sposób weryfikowane będzie kryterium Projekt jest zgodny z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT?

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs muszą być zgodne z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT. Właściwym dla konkursu celem jest: „Rozwój nowoczesnego kapitału ludzkiego oraz silnego informacyjnego społeczeństwa obywatelskiego".
Wnioskodawca jest zobligowany do opisania w treści wniosku zgodności projektu z odpowiednim celem strategicznym rozwoju ŁOM określonym w Strategii ZIT. W punkcie 9.1 wniosku cel strategiczny ŁOM określony w Strategii ZIT, z którym projekt powinien być zgodny, został już wskazany. W związku z tym, zadaniem Wnioskodawcy jest opisać w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego celu.
 
Weryfikacja na podstawie wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak" „nie". Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane, co oznacza, że projekty umieszczane są na Liście ocenionych projektów z liczbą punktów równą 0.

Czy pod określeniem „projekt jest realizowany przez podmiot posiadający siedzibę/oddział/filię/delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM” akceptowane jest posiadanie oddziału w Łodzi będącego w strukturach Fundacji i powołanego uchwałą zarządu, ale nieujawnionego w Krajowym Rejestrze Sądowym? Co dokładnie rozumiane jest pod pojęciem „inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu”?

Na etapie oceny strategicznej kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie".
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
 Ponadto zgodnie z opinią naszego radcy prawnego w zakresie „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" uprzejmie wyjaśniam, że w ramach przedmiotowego konkursu punkty uzyskają projekty, których wnioskodawcy posiadają co najmniej tytuł prawny do lokalu na obszarze działania SŁOM, który wykorzystywany jest do prowadzenia działalności danego podmiotu. Posiadanie takiego lokalu świadczy o wyodrębnieniu choćby części działalności danego podmiotu oraz prowadzeniu  jej w sposób ciągły i zorganizowany. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku „innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej działalności podmiotu" mogą być umowy, na podstawie których wnioskodawca korzysta z przedmiotowego lokalu.
W związku z powyższym wskazana uchwała zarządu wskazująca na posiadanie oddziału Fundacji w Łodzi jest wystarczającym dokumentem.

W jaki sposób weryfikowane jest kryterium merytoryczne punktowane nr 1. Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM i pozostałe kryteria dotyczące oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT?

Weryfikacja spełniania kryterium dokonywana jest po złożeniu wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT.
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu ocena kryterium merytorycznego punktowanego nr 1. Zintegrowany charakter projektu/ komplementarność projektu EFS – powiązanie z innymi projektami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM, jak również pozostałych kryteriów dotyczących oceny strategicznej zgodności projektów ze Strategią ZIT, jest przeprowadzana poprzez analizę przez oceniających informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.

Weryfikacja ww. kryterium polega na ocenie zapisów wniosku o dofinansowanie w następującym zakresie:
- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.

PUNKTACJA:
Punktacja przyznawana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie.
- przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego – 2,5 pkt.
- realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu – 2,5 pkt.
- projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych – 2,5 pkt.
- projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć – 2,5 pkt.
Maksymalnie w ramach kryterium można uzyskać 10 pkt.
 
Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu, w pkt.9.4 należy wskazać czy projekt jest powiązany z innymi projektami/ przedsięwzięciami, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM. W formularzu wniosku o dofinansowanie należy wskazać informacje dotyczące maksymalnie czterech projektów/ przedsięwzięć komplementarnych.
Nalezy pamiętać, że w polu „Uzasadnienie komplementarności" należy wskazać obszar realizacji projektów komplementarnych (za komplementarne mogą zostać uznane wyłącznie projekty/ przedsięwzięcia, które są zatwierdzone do realizacji/ realizowane/ zrealizowane na terenie ŁOM) i opisać:
- czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego,
- czy realizacja projektu jest uzupełnieniem innego przedsięwzięcia/projektu,
- czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych,
- czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć.
 
Więcej informacji w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajduje się w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

W jaki sposób będzie weryfikowane spełnianie kryterium oceny strategicznej nr 4: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie łom” i czy potwierdzenie zgłoszenia w urzędzie skarbowym dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, jest wystarczającym dokumentem?

Na etapie oceny strategicznej kryterium merytorycznego punktowanego: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM" będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy, zawarte we wniosku o dofinansowanie, w części X. „Oświadczenie", pkt. 12.
W tym punkcie należy oświadczyć: „Oświadczam, że jestem/ nie jestem (opcja wyboru) podmiotem posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM".
Jednakże zgodnie z art. 52 „Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020" umowa o dofinansowanie projektu może zostać podpisana, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do dofinansowania.
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie Wnioskodawca zgodnie z Regulaminem konkursu składa m.in. kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę prawną działalności Beneficjenta (nie dotyczy JST), zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy (nie dotyczy JST oraz podmiotów wpisanych do CEIDG).
Jeżeli na podstawie tych dokumentów nie będzie możliwości zweryfikowania czy projekt spełnia przedmiotowe kryterium merytoryczne punktowane Wnioskodawca może liczyć się z koniecznością przedstawienia do WUP w Łodzi dokumentów potwierdzających jego spełnianie.
Potwierdzenie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego dodatkowego miejsca prowadzenia działalności będzie wystarczającym dokumentem do potwierdzenia spełniania kryterium.
Analogicznie w zakresie kryterium merytorycznego punktowanego nr 5: „Partner posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM" na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca może liczyć się z koniecznością przedstawienia do WUP w Łodzi dokumentów potwierdzających spełnianie ww. kryterium przez Partnera.

Czy wnioskodawca musi obligatoryjnie spełniać kryterium merytoryczne punktowane nr 4: „Wnioskodawca posiada siedzibę/ oddział/ filię/ delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM?”

Wnioskodawca nie musi spełniać wskazanego kryterium, gdyż nie stanowi ono kryterium dostępu w ramach konkursu. Jest to natomiast kryterium merytoryczne punktowane, za którego spełnienie można uzyskać 5 punktów.
 Należy pamiętać, że projekt otrzyma pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, jeśli spełni wszystkie kryteria dostępu oraz uzyska nie mniej niż 60% możliwych do otrzymania punktów w ocenie strategicznej (maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi 60, zatem, aby otrzymać pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, projekt musi uzyskać minimum 36 punktów w ramach oceny kryteriów merytorycznych punktowanych).
 

Pozostałe

Czy w projekcie można zatrudnić własnego pracownika jednocześnie w dwóch funkcjach np. jako koordynatora projektu i jednocześnie doradcę zawodowego lub jako członka oceny komisji oceny biznesplanów i jednocześnie trenera przedsiębiorczości?

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie ma przeszkód aby ta sama osoba wykonywała dwie funkcje w tym samym projekcie o ile posiada kwalifikacje wymagane na obu stanowiskach, a obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych tej osobie.
Podkreślamy jednocześnie, że w odniesieniu do personelu merytorycznego projektu (finansowanego w ramach kosztów bezpośrednich) muszą zostać spełnione wymogi kwalifikowalności kosztów zawarte w ww. Wytycznych (rozdz. 6.16), w tym dotyczące maksymalnej liczby przepracowanych godzin w projekcie / projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów.
Ponadto przypominamy, że osoba wykonująca zadania koordynatora projektu wynagradzana jest w ramach kosztów pośrednich projektu, tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu i w stosunku do niej nie obowiązują wskazane wyżej zapisy rozdziału 6.16 Wytycznych kwalifikowalności.

Czy partnerzy powinni dokonać podziału realizacji zadań w ramach projektu, czy jest jakaś wartość min. określająca liczbę zadań?

Podział realizacji zadań w ramach projektu partnerskiego powinien wynikać każdorazowo z jego założeń i specyfiki a także zasobów i potencjału partnerów. WUP w Łodzi nie określił minimalnego ani maksymalnego udziału partnerów w realizacji zadań. Zgodnie z zasadą partnerstwa podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego. Istotne jest bowiem osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Czy lider może wnieść wkład własny pieniężny a partner jedynie zasoby?

Nie ma przeciwwskazań do tego by lider wniósł wkład własny pieniężny a partner wkład rzeczowy. Istotne jest, aby udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych) był adekwatny do celów projektu. Należy mieć bowiem na uwadze, iż celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znacznej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań. Podział zadań w ramach partnerstwa powinien zostać dokonany w taki sposób, aby uwzględniał potencjał każdego z partnerów oraz partnera wiodącego.

Czy zarówno partner jak i wnioskodawca musza wykazać doświadczenie w obszarze wsparcia/ na rzecz grupy docelowej/ na terytorium; w innym wypadku projekt zostanie odrzucony?

Zgodnie z rozdziałem 6.2. Regulaminu konkursu ogólnym kryterium merytorycznym nr 6 na etapie oceny formalno-merytorycznej jest „Adekwatność potencjału społecznego Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu". Zgodnie z tym kryterium wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli występują w projekcie) powinni uzasadnić w jakim zakresie ich doświadczenie jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej działalności prowadzonej w trzech obszarach, tj.:w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie w ramach projektu, na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu.
Z uwagi na fakt, że jest to kryterium merytoryczne, jego weryfikacja następuje poprzez przyznanie konkretnej liczby punktów za jego spełnienie przez osoby oceniające wniosek – członków KOP. Nie jest to więc ocena zerojedynkowa- spełnia/nie spełnia (jak w przypadku pozostałych kryteriów), lecz punktowa, w której maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach przedmiotowego kryterium wynosi 15 pkt. Dla uzyskania pozytywnej oceny za spełnienie ww. kryterium konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów,  tj. w tym przypadku minimum 9 punktów.

Czy w ramach kosztów bezpośrednich można ująć wynagrodzenie członków komisji rekrutacyjnej (ekspertów w zakresie przedsiębiorczości, których rolą będzie ocena merytoryczna formularzy), doradcy zawodowego, specjalisty ds. merytorycznych, którego rolą będzie nadzór nad realizowanymi w projekcie szkoleniami i doradztwem przed przyznawaniem dotacji, specjalisty ds. monitoringu dotacji, zwrot kosztów dojazdu (delegacji służbowych) na monitoring i kontrole założonych działalności gospodarczych ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu „koszty związane z procesem rekrutacji należy traktować jako koszty pośrednie za wyjątkiem kosztu doradcy zawodowego, który na etapie rekrutacji weryfikuje predyspozycje kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej". W związku z tym wynagrodzenie ekspertów dokonujących standardowej oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych powinno być wykazane w ramach kosztów pośrednich.
Koszt doradcy zawodowego zaangażowanego merytorycznie w realizację jednego z zadań przewidzianych w projekcie należy wykazać w ramach kosztów bezpośrednich. Natomiast wynagrodzenie specjalisty ds. monitoringu dotacji, specjalisty ds. merytorycznych czy też koszt delegacji służbowych należy ująć w ramach kosztów pośrednich.

Wskaźniki

Jakie należy wpisać terminy pomiaru wskaźników rezultatu specyficznych (tj. określonych przez wnioskodawcę)? Czy należy termin pomiaru dać analogiczny jak dla obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego tj. do 4 tygodni od zakończenia udziału? Czy też można określić własny termin np. w dniu potwierdzenia osiągnięcia danego wskaźnika rezultatu?

W odniesieniu do wskaźników specyficznych dla projektu wnioskodawca określa własny sposób ich monitorowania. Mając na uwadze specyfikę projektu należy we wniosku wskazać źródła danych do pomiaru wskaźników, sposób pomiaru wskaźników, tj. z jaką częstotliwości będzie dokonywany pomiar, kto będzie odpowiedzialny za dokonanie pomiaru.

Czy w przypadku, gdy dany wskaźnik horyzontalny ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych nie dotyczy zaplanowanych w projekcie wsparć, to należy mimo wszystko wybrać wszystkie wskaźniki i przypisać dla nich wartość "0", a w opisie sposobu wpisać, że wskaźnik ten nie dotyczy projektu? Czy też należy w ogóle pominąć te wskaźniki we wniosku?

Wskaźniki horyzontalne są już umieszczone w formularzu wniosku o dofinansowanie, tak więc nie muszą być wpisywane/wybierane. Jeżeli przedmiotowe wskaźniki na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie nie dotyczą założeń projektu to w polach dotyczących wartości docelowych wskaźników należy wpisać „0". Wówczas pola: „źródło danych do pomiaru wskaźnika" oraz „sposób pomiaru wskaźnika" mogą pozostać nie wypełnione. Niemniej jednak wnioskodawca zobowiązany jest do monitorowania przedmiotowych wskaźników, tak więc jeżeli na etapie realizacji projektu nastąpi przyrost danego wskaźnika (np. w projekcie pojawi się wydatek związany z racjonalnymi usprawnieniami) fakt ten należy odnotować we wniosku o płatność.
 Przejdź na górę