Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Pozostałe

Czy podmiot powiązany z wnioskodawcą może być partnerem w projekcie?

Aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej) nie zakazują nawiązania partnerstwa z podmiotami powiązanymi.

W jaki sposób należy sklasyfikować koszt komisji rozpatrującej ewentualne odwołania?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi projektu możliwość wniesienia odwołania przynajmniej od rozstrzygnięcia odmawiającego mu przyznanie wsparcia finansowego, tj. po ocenie biznesplanu.
W przypadku odwołań od wyniku oceny biznesplanu, ponowna ocena powinna być dokonana przez jedną osobę. Ponadto odwołanie nie może być rozpatrywane przez tę samą osobę, która dokonała oceny biznesplanu. Maksymalna stawka za ponowną ocenę biznesplanu to 100 zł.

Czy może być uznany za kwalifikowalny koszt oceny biznesplanu dokonany przez dwóch ekspertów (czyli podwójnie w stosunku do liczby uczestników)?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) ocena biznesplanu może być dokonywana przez dwie osoby. Oceny te muszą być niezależne. Ponadto w takim przypadku, konieczne jest określenie sposobu wyznaczania oceny końcowej (np. suma punktów, średnia punktów), jak również sposobu postępowania w przypadku kolizji ocen (np. jeden ekspert ocenia biznesplan pozytywnie a drugi negatywnie; oceniający mają różne stanowiska na temat zmian jakie należy poczynić w biznesplanie).

Jaki jest wkład własny?

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie (kosztów ogółem) wynosi 5,00 %.

Czy koszty kwalifikowane projektu to kwoty netto?

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy nie ma prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Oznacza to, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.

Dopuszcza się także sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest w takiej sytuacji przedstawić w sposób przejrzysty system rozliczania VAT w projekcie, tak aby oceniający nie miał wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, tzn. jest przyznawane wszystkim uczestnikom projektu w takiej samej wysokości (23 050 zł), bez względu na ich status podatkowy.

Natomiast wsparcie pomostowe stanowi kwotę netto, bez podatku VAT.

Na jak długo udzielna jest pomoc na opłacanie składek ZUS?

Wsparcie pomostowe udzielane uczestnikowi projektu przyznawane jest m.in. na pokrycie obowiązkowych składek ZUS. Wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Jaka jest wysokość kosztów ryczałtowych?

Z uwagi na minimalną wartość projektu w wysokości 500 000 PLN oraz w nawiązaniu do ogólnego kryterium dostępu nr 8 „Właściwa metoda rozliczania kosztów", w przypadku niniejszego konkursu koszty bezpośrednie muszą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W innych przypadkach projekt jest odrzucany na etapie oceny formalno-merytorycznej za niezgodność z ogólnym kryterium dostępu nr 8.
Jedynie koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:
  1. 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
  2. 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
  3. 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
  4. 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę