Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Formy wsparcia

Czy szkolenie uczestników może się odbyć w formie zdalnej?

Wnioskodawca może zaplanować wsparcie w postaci szkolenia realizowanego w formie zdalnej, jednakże muszą być w tym przypadku spełnione warunki umożliwiające wszystkim uczestnikom udział w takim szkoleniu. Wnioskodawca decydując się na taką formę realizacji szkolenia musi mieć pewność, że wszyscy uczestnicy będą mogli efektywnie uczestniczyć w szkoleniu i je ukończyć (np. posiadają właściwy sprzęt, dostęp do internetu, umiejętność obsługi komputera umożliwiającą odbycie szkolenia w niniejszej formie).
 

Ponadto planując szkolenia w formie zdalnej, należy uwzględnić poniższe wymagania:

1. szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; materiały powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;

2. realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia; realizator szkolenia powinien wskazać:

- platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
- minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;

3. całość szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, rozliczenia, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu); podmiot realizujący szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia; nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu;

4. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji i ew. kwalifikacji nabytych na szkoleniu;

5. realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje; dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.

W jaki sposób należy oszacować liczbę osób biorących udział w rekrutacji, a co za tym idzie liczbę świadczonych usług doradztwa zawodowego?

Szacując liczbę potencjalnych uczestników projektu należy wziąć pod uwagę obszar realizacji projektu (czy będzie to całe województwo, czy też konkretne powiaty), grupę docelową (czy wsparcie będzie kierowane do wszystkich grup wskazanych w Regulaminie konkursu, czy też grupa docelowa zostanie zawężona), jak również doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze udzielanego wsparcia.

Czym się różni usługa szkoleniowa od pracy trenera, poza maksymalną ceną rynkową, czasem trwania usługi i wymaganiami?

Wynagrodzenie dla trenera w wysokości 85,00 zł za godzinę dydaktyczną tj. 45 minut zegarowych stosowane jest przy szkoleniach grupowych, natomiast usługa szkoleniowa ze stawką 135,00 zł za godzinę zegarową obowiązuje przy szkoleniach indywidualnych np. w zakresie biznesowym, prawnym, finansowym.

W Załączniku 7 do Regulaminu konkursu jako maksymalną stawkę wynagrodzenia dla trenera podano 85 zł, z kolei za usługi szkoleniowe 135 zł. Z czego wynika ta rozbieżność? Czy stawka za usługi szkoleniowe dotyczy także szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej?

Wynagrodzenie dla trenera w wysokości 85,00 zł za godzinę dydaktyczną tj. 45 minut zegarowych stosowane jest przy szkoleniach grupowych, natomiast usługa szkoleniowa ze stawką 135,00 zł za godzinę zegarową obowiązuje przy szkoleniach indywidualnych np. w zakresie biznesowym, prawnym, finansowym.

Czy w przypadku realizacji szkoleń zarówno indywidualnych jak i grupowych, dopuszczalne jest aby tematyka związana z przygotowaniem biznesplanu była poruszana w ramach jednej i drugiej formy szkolenia?

Dopuszczalne jest, aby tematyka związana z przygotowaniem biznesplanu była poruszana w ramach szkolenia grupowego jak i indywidualnego. Jednakże takie założenie należy we wniosku odpowiednio uzasadnić.

Czy realizacja szkoleń indywidualnych jest obligatoryjna, czy też dopuszczalna jest realizacja szkoleń wyłącznie w formie grupowej?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 wnioskodawca powinien założyć, na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wymiar godzinowy, zakres merytoryczny przedmiotowego wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb grupy docelowej.

Czy prawidłowe jest założenie, że przyznanie uczestnikom wsparcia pomostowego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy) tj. w 2021r. to kwota 2800zł. Kwota 2800zł będzie kwotą netto bez podatku VAT (w ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT).

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu – Standard udzielania wsparcia finansowe wsparcie pomostowe ma postać pomocy wypłacanej miesięcznie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy). Wobec powyższego dopuszczalne jest zaplanowanie kosztu wsparcia pomostowego w wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., tj. w kwocie 2800zł. Nie będzie jednak błędne przyjęcie kwoty niższej.

Ponieważ w ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT ww. kwota wsparcia jest przeznaczana na zapłatę obowiązkowych składek ZUS oraz pokrycie innych wydatków bieżących w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.

Czy maksymalna pula środków na jednego uczestnika tj. 2000zł dotyczy wynagrodzenia trenera, wynajmu sali oraz materiałów szkoleniowych?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu obejmuje koszty wynagrodzenia trenera, wynajmu sali oraz materiałów szkoleniowych.

W załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące cen rynkowych) do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 jest zapis, że „Maksymalne łączne koszty realizacji szkoleń w całym projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2000,00 zł". Czy z tego limitu można wyłączyć koszty wyżywienia i zwrot kosztów opieki?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu nie obejmuje wydatków przeznaczonych na catering, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Czy w ramach wsparcia szkoleniowego indywidualnego można zapewnić uczestnikom projektu stypendium szkoleniowe? Czy koszt stypendium można zapewnić jedynie w przypadku szkoleń grupowych?

W przypadku wsparcia szkoleniowego indywidualnego, uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu Wymagania dotyczące cen rynkowych, tzn.:

„Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi brutto 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Zgodnie z zał. nr 7 (wymagania dotyczące cen rynkowych) maksymalna kwota na uczestnika w ramach wsparcia w postaci usług szkoleniowych wynosi 2 000 zł. Czy w ten koszt wliczane są również stypendia szkoleniowe i refundacje kosztów dojazdu?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu nie obejmuje wydatków przeznaczonych na stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę