Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Grupa docelowa

Czy w ramach poniższego konkursu wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać jedynie osoby powyżej 30 roku życia ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Zatem należy uznać, że w ramach powyższego konkursu wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać jedynie osoby w wieku 30 lat i więcej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych jest możliwe w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" PO WER. Obecnie zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego konkursu. Jednakże na 2021 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w ramach PO WER.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę