Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020)

Formy wsparcia

Czy szkolenie uczestników może się odbyć w formie zdalnej?

Wnioskodawca może zaplanować wsparcie w postaci szkolenia realizowanego w formie zdalnej, jednakże muszą być w tym przypadku spełnione warunki umożliwiające wszystkim uczestnikom udział w takim szkoleniu. Wnioskodawca decydując się na taką formę realizacji szkolenia musi mieć pewność, że wszyscy uczestnicy będą mogli efektywnie uczestniczyć w szkoleniu i je ukończyć (np. posiadają właściwy sprzęt, dostęp do internetu, umiejętność obsługi komputera umożliwiającą odbycie szkolenia w niniejszej formie).
 

Ponadto planując szkolenia w formie zdalnej, należy uwzględnić poniższe wymagania:

1. szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym, w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp.); materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; materiały powinny zostać dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;

2. realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia; realizator szkolenia powinien wskazać:

- platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
- minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;

3. całość szkolenia realizowanego zdalnie musi być rejestrowana/ nagrywana na potrzeby m.in. monitoringu, rozliczenia, kontroli lub audytu; nie ma obowiązku rejestrowania/nagrywania wizerunku uczestników (wideo), niemniej jeśli szkolenie ma formę szkolenia zdalnego, na nagraniu powinien być widoczny trener, a podmiot realizujący szkolenie powinien zadbać o odpowiednie udokumentowanie obecności wszystkich uczestników na szkoleniu (np. poprzez monitorowanie czasu zalogowania do platformy i wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/aktywności uczestników, czy też zebranie od uczestników potwierdzeń przekazanych mailem, że uczestniczyli w szkoleniu; na tej podstawie powinna zostać sporządzona lista obecności na szkoleniu); podmiot realizujący szkolenie musi zapewnić uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód umożliwiających rejestrowanie/nagrywanie szkolenia; nagrywanie szkolenia i udostępnianie nagrania do celów kontroli, audytu lub monitoringu nie wymaga zgody trenera - jest obligatoryjne; jeżeli trener nie wyrazi na to zgody, wówczas szkolenie nie może się odbyć; udostępnienie nagrania do celów utrwalania efektów uczenia się jest opcjonalne i wymaga pozyskania przez podmiot realizujący szkolenie zgody od trenera na wykorzystanie nagrania do takiego celu;

4. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji i ew. kwalifikacji nabytych na szkoleniu;

5. realizator szkolenia musi zapewnić możliwość przekazania uczestnikom dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu/efekty uczenia się/uzyskane kwalifikacje; dokumenty te mogą mieć formę elektroniczną.

W jaki sposób należy oszacować liczbę osób biorących udział w rekrutacji, a co za tym idzie liczbę świadczonych usług doradztwa zawodowego?

Szacując liczbę potencjalnych uczestników projektu należy wziąć pod uwagę obszar realizacji projektu (czy będzie to całe województwo, czy też konkretne powiaty), grupę docelową (czy wsparcie będzie kierowane do wszystkich grup wskazanych w Regulaminie konkursu, czy też grupa docelowa zostanie zawężona), jak również doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze udzielanego wsparcia.

Czym się różni usługa szkoleniowa od pracy trenera, poza maksymalną ceną rynkową, czasem trwania usługi i wymaganiami?

Wynagrodzenie dla trenera w wysokości 85,00 zł za godzinę dydaktyczną tj. 45 minut zegarowych stosowane jest przy szkoleniach grupowych, natomiast usługa szkoleniowa ze stawką 135,00 zł za godzinę zegarową obowiązuje przy szkoleniach indywidualnych np. w zakresie biznesowym, prawnym, finansowym.

W Załączniku 7 do Regulaminu konkursu jako maksymalną stawkę wynagrodzenia dla trenera podano 85 zł, z kolei za usługi szkoleniowe 135 zł. Z czego wynika ta rozbieżność? Czy stawka za usługi szkoleniowe dotyczy także szkoleń przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej?

Wynagrodzenie dla trenera w wysokości 85,00 zł za godzinę dydaktyczną tj. 45 minut zegarowych stosowane jest przy szkoleniach grupowych, natomiast usługa szkoleniowa ze stawką 135,00 zł za godzinę zegarową obowiązuje przy szkoleniach indywidualnych np. w zakresie biznesowym, prawnym, finansowym.

Czy w przypadku realizacji szkoleń zarówno indywidualnych jak i grupowych, dopuszczalne jest aby tematyka związana z przygotowaniem biznesplanu była poruszana w ramach jednej i drugiej formy szkolenia?

Dopuszczalne jest, aby tematyka związana z przygotowaniem biznesplanu była poruszana w ramach szkolenia grupowego jak i indywidualnego. Jednakże takie założenie należy we wniosku odpowiednio uzasadnić.

Czy realizacja szkoleń indywidualnych jest obligatoryjna, czy też dopuszczalna jest realizacja szkoleń wyłącznie w formie grupowej?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 wnioskodawca powinien założyć, na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie szkoleniowe zarówno indywidualne jak i grupowe. Wymiar godzinowy, zakres merytoryczny przedmiotowego wsparcia powinien być dostosowany do potrzeb grupy docelowej.

Czy prawidłowe jest założenie, że przyznanie uczestnikom wsparcia pomostowego w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy) tj. w 2021r. to kwota 2800zł. Kwota 2800zł będzie kwotą netto bez podatku VAT (w ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT).

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu – Standard udzielania wsparcia finansowe wsparcie pomostowe ma postać pomocy wypłacanej miesięcznie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia finansowego (podpisania umowy). Wobec powyższego dopuszczalne jest zaplanowanie kosztu wsparcia pomostowego w wysokości wynikającej z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., tj. w kwocie 2800zł. Nie będzie jednak błędne przyjęcie kwoty niższej.

Ponieważ w ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT ww. kwota wsparcia jest przeznaczana na zapłatę obowiązkowych składek ZUS oraz pokrycie innych wydatków bieżących w kwocie netto, tj. bez podatku VAT.

Czy maksymalna pula środków na jednego uczestnika tj. 2000zł dotyczy wynagrodzenia trenera, wynajmu sali oraz materiałów szkoleniowych?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu obejmuje koszty wynagrodzenia trenera, wynajmu sali oraz materiałów szkoleniowych.

W załączniku nr 7 (Wymagania dotyczące cen rynkowych) do Regulaminu konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 jest zapis, że „Maksymalne łączne koszty realizacji szkoleń w całym projekcie nie mogą przekraczać iloczynu liczby uczestników projektu oraz kwoty 2000,00 zł". Czy z tego limitu można wyłączyć koszty wyżywienia i zwrot kosztów opieki?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu nie obejmuje wydatków przeznaczonych na catering, stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem.

Czy w ramach wsparcia szkoleniowego indywidualnego można zapewnić uczestnikom projektu stypendium szkoleniowe? Czy koszt stypendium można zapewnić jedynie w przypadku szkoleń grupowych?

W przypadku wsparcia szkoleniowego indywidualnego, uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 7 do regulaminu konkursu Wymagania dotyczące cen rynkowych, tzn.:

„Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi brutto 120% zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy."

Zgodnie z zał. nr 7 (wymagania dotyczące cen rynkowych) maksymalna kwota na uczestnika w ramach wsparcia w postaci usług szkoleniowych wynosi 2 000 zł. Czy w ten koszt wliczane są również stypendia szkoleniowe i refundacje kosztów dojazdu?

Pula środków na realizację wsparcia szkoleniowego wynosząca nie więcej niż 2 000,00 zł na uczestnika projektu nie obejmuje wydatków przeznaczonych na stypendia szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Grupa docelowa

Czy w ramach poniższego konkursu wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać jedynie osoby powyżej 30 roku życia ?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Zatem należy uznać, że w ramach powyższego konkursu wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać jedynie osoby w wieku 30 lat i więcej.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych jest możliwe w ramach Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" PO WER. Obecnie zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego konkursu. Jednakże na 2021 r. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu, w ramach którego udzielane będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób młodych w ramach PO WER.

Pozostałe

Czy podmiot powiązany z wnioskodawcą może być partnerem w projekcie?

Aktualnie obowiązujące przepisy Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawy wdrożeniowej) nie zakazują nawiązania partnerstwa z podmiotami powiązanymi.

W jaki sposób należy sklasyfikować koszt komisji rozpatrującej ewentualne odwołania?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikowi projektu możliwość wniesienia odwołania przynajmniej od rozstrzygnięcia odmawiającego mu przyznanie wsparcia finansowego, tj. po ocenie biznesplanu.
W przypadku odwołań od wyniku oceny biznesplanu, ponowna ocena powinna być dokonana przez jedną osobę. Ponadto odwołanie nie może być rozpatrywane przez tę samą osobę, która dokonała oceny biznesplanu. Maksymalna stawka za ponowną ocenę biznesplanu to 100 zł.

Czy może być uznany za kwalifikowalny koszt oceny biznesplanu dokonany przez dwóch ekspertów (czyli podwójnie w stosunku do liczby uczestników)?

Zgodnie z zapisami Standardu udzielania wsparcia (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu) ocena biznesplanu może być dokonywana przez dwie osoby. Oceny te muszą być niezależne. Ponadto w takim przypadku, konieczne jest określenie sposobu wyznaczania oceny końcowej (np. suma punktów, średnia punktów), jak również sposobu postępowania w przypadku kolizji ocen (np. jeden ekspert ocenia biznesplan pozytywnie a drugi negatywnie; oceniający mają różne stanowiska na temat zmian jakie należy poczynić w biznesplanie).

Jaki jest wkład własny?

Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowanych w projekcie (kosztów ogółem) wynosi 5,00 %.

Czy koszty kwalifikowane projektu to kwoty netto?

Wydatki w ramach projektu mogą obejmować koszt podatku od towarów i usług (VAT). Wydatki te zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy nie ma prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego.

Oznacza to, iż zapłacony VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawcy ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa powyżej, nie uznaje się możliwości określonej w art. 113 ustawy o VAT.

Dopuszcza się także sytuację, w której VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu.

Wnioskodawca zobowiązany jest w takiej sytuacji przedstawić w sposób przejrzysty system rozliczania VAT w projekcie, tak aby oceniający nie miał wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za kwalifikowalny.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może zostać przyznane wyłącznie w formie stawki jednostkowej, tzn. jest przyznawane wszystkim uczestnikom projektu w takiej samej wysokości (23 050 zł), bez względu na ich status podatkowy.

Natomiast wsparcie pomostowe stanowi kwotę netto, bez podatku VAT.

Na jak długo udzielna jest pomoc na opłacanie składek ZUS?

Wsparcie pomostowe udzielane uczestnikowi projektu przyznawane jest m.in. na pokrycie obowiązkowych składek ZUS. Wsparcie pomostowe może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy.

Jaka jest wysokość kosztów ryczałtowych?

Z uwagi na minimalną wartość projektu w wysokości 500 000 PLN oraz w nawiązaniu do ogólnego kryterium dostępu nr 8 „Właściwa metoda rozliczania kosztów", w przypadku niniejszego konkursu koszty bezpośrednie muszą być rozliczane na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków. W innych przypadkach projekt jest odrzucany na etapie oceny formalno-merytorycznej za niezgodność z ogólnym kryterium dostępu nr 8.
Jedynie koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:
  1. 25% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 830 tys. PLN włącznie,
  2. 20% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 830 tys. PLN do 1 740 tys. PLN włącznie,
  3. 15% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 1 740 tys. PLN do 4 550 tys. PLN włącznie,
  4. 10% kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich przekraczającej 4 550 tys. PLN.
Wyświetlanie 19 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę