Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Pozostałe

Czy koszt zaangażowania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli działalności gospodarczych powstałych w projekcie może być wydatkiem bezpośrednim?

Koszt zaangażowania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie kontroli działalności gospodarczych powstałych w projekcie nie może być uznany za koszt bezpośredni i powinien wejść w zakres kosztów pośrednich. 

W regulaminie konkursu i załącznikach jest informacja, że wsparcie pomostowe nie dotyczy kwoty VAT, tzn. "W ramach wsparcia pomostowego w formie finansowej w żadnym przypadku nie dochodzi do finansowania ze środków projektu podatku VAT". Czy takie same założenia należy przyjąć do jednorazowego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (która określona jest w kwocie stawki jednostkowej 23 050zł)?

Jednorazowe wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa została wyliczona przez MIiR w sposób, który uwzględnia potencjalną niekwalifikowalność podatku VAT (tj. została pomniejszona o uśrednioną kwotę VAT) i wynosi 23 050,00 zł. Powyższa stawka obowiązuje w całym okresie realizacji projektu i przyznawana jest uczestnikom projektu (po dokonaniu oceny biznesplanów) bez względu na ich status podatkowy w ramach zakładanej działalności gospodarczej oraz niezależnie od tego jaka kwota wydatków zostanie ujęta w biznesplanie.

Czy stawka jednostkowa powinna stanowić jedno odrębne zadanie? Czy w zadaniu dotyczącym przyznania wsparcia finansowego można ująć oprócz stawki na dotację także pozycję związaną z oceną biznesplanów czy też ocena biznesplanów (wraz z procedurą odwoławczą) powinna stanowić osobne zadanie?

Zgodnie z zapisami „Regulaminu konkursu Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19", w niniejszym konkursie w ramach stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, istnieje obowiązek stosowania stawki jednostkowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, która wynosi 23 050,00 PLN. Jednocześnie wspomniana stawka jednostkowa nie powinna stanowić odrębnego zadania.

Zgodnie z zapisami „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19" w przypadku rozliczania wydatku za pomocą stawek jednostkowych, należy zaznaczyć checkbox stawki jednostkowe. Natomiast w polu Uzasadnienie dla stawek jednostkowych należy określić dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia przedmiotowych wydatków w podziale na załączane do wniosku o płatność oraz dostępne do weryfikacji podczas kontroli na miejscu. Ponadto w celu rozliczenia stawki jednostkowej na samozatrudnienie, należy we wniosku uwzględnić i monitorować wskaźnik rezultatu „Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą"
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę