Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2019)

Formy wsparcia

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany stosować w ramach projektu Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 5 lutego 2019 r. ?

Jednorazowe wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej w niniejszym konkursie może zostać przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa została wyliczona przez MIiR w sposób, który uwzględnia potencjalną niekwalifikowalność podatku VAT (tj. została pomniejszona o uśrednioną kwotę VAT) i wynosi 23 050,00 zł. Powyższa stawka obowiązuje w całym okresie realizacji projektu i przyznawana jest uczestnikom projektu (po dokonaniu oceny biznesplanów) bez względu na ich status podatkowy w ramach zakładanej działalności gospodarczej oraz niezależnie od tego jaka kwota wydatków zostanie ujęta w biznesplanie. W związku z powyższym wsparcie finansowe udzielane uczestnikowi na rozwój przedsiębiorczości nie zawiera podatku VAT, stąd Zalecenia MIiR z dnia 5 lutego 2019r. nie mają zastosowania do wymienionego konkursu.
 

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać we wniosku o dofinansowanie szczegółowe informacje nt. ww. usług szkoleniowo-doradczych, np. zakres tematyczny, liczba godzin, liczba dni szkoleniowych, itp.?

Wszystkie zaplanowane w projekcie formy wsparcia należy opisać w części 4.1 wniosku (Zadania). Opis ten podlega ocenie merytorycznej, w wyniku której oceniający członkowie Komisji Oceny Projektów przyznają punkty. Kwestię sposobu opisywania planowanych w projekcie zadań szczegółowo omawia Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. Opis danego zadania powinien być możliwie dokładny i obejmować uzasadnienie potrzeby oraz planowany sposób jego realizacji. A zatem w opisie należy uwzględnić zakres tematyczny wsparcia szkoleniowo-doradczego, liczbę godzin, liczbę dni szkoleniowych, liczbę osób, które otrzymają dane wsparcie w ramach projektu, itp.
 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie szkoleniowo-doradcze jest obligatoryjnym elementem projektu. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu ta forma wsparcia "może mieć postać usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) mających na celu przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej". Proszę o wyjaśnienie czy ww. forma wsparcia może czy musi mieć formę usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym oraz jak należy definiować usługi szkoleniowo-doradcze o charakterze specjalistycznym.

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 obowiązującym w ww. konkursie realizacja wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego jest obligatoryjnym elementem projektu. Ta forma wsparcia może zostać udzielona uczestnikowi projektu tylko do momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Może - ale nie musi - mieć postać usług szkoleniowo-doradczych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych), które będą przygotowywały do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. W zakres tej formy wsparcia, w ramach już realizowanych projektów w przedmiotowym Poddziałaniu RPO WŁ, wchodzą najczęściej szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo i pomoc w przygotowaniu biznesplanu.

Czy istnieje możliwość uwzględnienia wsparcia doradczego specjalistycznego po uzyskaniu dotacji (niebędącego wsparciem pomostowym) oraz podanie ewentualnych limitów tych wydatków w przeliczeniu na osobę?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 realizacja wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego jest obligatoryjnym elementem projektu. Ta forma wsparcia może zostać udzielona uczestnikowi projektu tylko do momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.W związku z powyższym na etapie prowadzenia działalności gospodarczej jedyną kwalifikowalną formą wsparcia jest finansowe wsparcie pomostowe.
 

Jakie koszty konkretnie wchodzą w zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego przed rozpoczęciem prowadzenia działalności (tj. na kwotę 2000pln - strona 15 Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące cen rynkowych)?

Do kosztów szkoleniowo-doradczych zalicza się takie wydatki jak: wynagrodzenie trenerów / doradców, koszt sali wykładowej, materiały szkoleniowe.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę