Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Wskaźniki

Czy we wniosku należy wybrać wskaźnik horyzontalny pn. "Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)" i jak prawidłowo określić sposób pomiaru ww. wskaźnika?

W zakresie EFS, podmioty wykorzystujące TIK ( technologie informacyjno-komunikacyjne) należy rozumieć jako podmioty (beneficjenci/ partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie / szkolenie / zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów).
Wskaźnik dotyczy zatem projektów, w których cel lub zadanie odnoszą się do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w projekcie zaplanowano szkolenie z zakresu ECDL, szkolenie z fakturowania z wykorzystaniem programów do księgowania. Jednocześnie przedmiotowy wskaźnik powiązany jest ze wskaźnikiem „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych", tzn. jeżeli wykazywane są osoby objęte szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, wówczas wskaźnikowi dotyczącemu TIK należy przypisać wartość „1".

Natomiast gdy TIK są tylko instrumentem/narzędziem do realizacji projektu (np. korzystanie z SYRIUSZa, SL2014, poczty elektronicznej) nie należy ich wykazywać w ramach ww. wskaźnika.

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1". W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

Przykładowe źródła danych do pomiaru wskaźnika:
faktury potwierdzające poniesienie wydatków związanych z TIK. Jednostka miary – sztuka.

Czy we wskaźniku: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wskazywać jedynie osoby, które podniosły kwalifikacje (bez kompetencji)? Czy należy dodać kolejny wskaźnik obejmujący również kompetencje czy nie jest to wymagane? Czy wskazane jest również ujęcie w projekcie wskaźników odnośnie liczby uczestników szkoleń i staży, czy nie jest to konieczne?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu we wskaźniku: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy uwzględnić jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Rekomendujemy planowanie w ramach projektu jedynie wskaźników opisanych w Regulaminie konkursu, co ułatwi ich monitorowanie na etapie realizacji projektu.

Czy kryterium efektywności zatrudnieniowej obejmuje jedynie stosunek pracy wg Kodeksu pracy i podjęcie działalności gospodarczej, czy można stosować również umowy cywilnoprawne?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie bądź to w oparciu o stosunek pracy regulowany przepisami Kodeksu pracy, bądź podjęli działalność gospodarczą regulowaną w szczególności ustawą Prawo przedsiębiorców.

Należy pamiętać, że kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca. W przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ¼ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę