Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Pozostałe

Czy realizując projekt spełniający oba kryteria premiujące wystarczy, że odpowiednia informacja zostanie zawarta w opisie grupy docelowej? Czy należy również dodać odpowiednie wskaźniki projektowe obejmujące te kwestie?

W celu spełnienia obydwu kryteriów premiujących należy zawrzeć odpowiednie zapisy w  pkt. 1.8 wniosku - Obszar realizacji projektu oraz w punkcie 3.2 Grupa docelowa.

Jak poprawnie wyliczyć wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Stypendium szkoleniowe:

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych", wysokość stypendium szkoleniowego przysługuje uczestnikowi projektu, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin i kwota ta wynosi 1 489,00 zł. Natomiast w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie.

Stypendium stażowe:

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu, w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Ta kwota kwota stypendium odnosi się do sytuacji, gdy miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Czy jest określona maksymalna kwota, jaka może być przeznaczona na pokrycie kosztów opieki np. nad dzieckiem uczestnika szkolenia?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych do Regulaminu konkursu:
„Osobom uczestniczącym w szkoleniu, w okresie jego trwania, można pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  w wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie".

W przedmiotowym załączniku nie określono maksymalnej ceny rynkowej ww. kosztu jednakże należy pamiętać, że stawka godzinowa powinna być zgodna z obowiązującymi stawkami rynkowymi oraz nie powinna być niższa niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa określona przepisami prawa krajowego.

Czy stawki wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne trenerów, doradców, pośredników pracy itp. określone w załączniku nr 6, zawierają już w sobie dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem od stycznia 2022 r. nowych przepisów dot. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej?

W związku ze wzrostem cen usług, WUP w Łodzi w październiku br. zwiększył stawki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Wyższe stawki zostały uwzględnione w Załączniku nr 6 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21".

Należy również pamiętać, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnych stawek pod warunkiem należytego uzasadnienia.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę