Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Grupa docelowa

Czy wsparciem w projekcie można objąć tylko osoby bezrobotne i tym samym w grupie docelowej nie uwzględniać osób biernych zawodowo?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie dla ww. konkursu wsparciem w projektach mogą być objęte osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Wnioskodawca może zawęzić grupę docelową do osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednakże w takim przypadku należy we wniosku uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej spośród wyżej wskazanych potencjalnych grup.

Czy jest określona minimalna liczba osób, które zostaną objęte projektem?

Liczbę uczestników projektu określa wnioskodawca, po uprzednim zdiagnozowaniu zapotrzebowania na formy wsparcia możliwe do zrealizowania w ramach projektu w Poddziałaniu VIII.2.1. Ponadto przy szacowaniu liczebności grupy docelowej należy wziąć pod uwagę potencjał (w szczególności potencjał finansowy) własny i ewentualnych partnerów projektu. Zgodnie z ogólnym kryterium dostępu nr 5 Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

Jeśli Wnioskodawca w projekcie będzie obejmował wsparciem wyłącznie grupę osób wskazaną w pkt 1 (pkt 2.5 Regulaminu konkursu) tj. nie planuje rekrutować bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49, to czy musi zawierać zapisy w tym zakresie we wniosku?

Zapis informujący, że bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będą stanowili grupy docelowej nie jest obligatoryjny. Jednakże należy pamiętać, że grupa docelowa, którą wnioskodawca planuje objąć wsparciem, powinna być tak opisana, by oceniający wniosek członkowie KOP nie mieli wątpliwości do kogo skierowany jest projekt.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę