Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy jeśli projekt będzie realizowany nie w całym województwie, a na ograniczonym obszarze należy brać pod uwagę Barometr zawodów dotyczący danego obszaru (gminy)?

W przypadku realizacji szkoleń ważne jest, aby zweryfikować, czy prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe, na obszarze powiatów wskazanych w pkt. 1.8 wniosku o dofinansowanie albo w całym województwie łódzkim, zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie Barometr zawodów  - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Można realizować szkolenia uznane za deficytowe dla całego województwa łódzkiego jak i dla poszczególnych powiatów.

Należy korzystać z prognoz na rok 2022 dostępnych na stronie Barometru w module Prognozy lub Publikacje – Infografika.

Czy w przypadku odbycia stażu trwającego 6 miesięcy, zatrudnienie musi nastąpić również na 6 miesięcy czy może np. na 3 miesiące?

Czas trwania stażu, na który uczestnik został skierowany w ramach projektu nie ma przełożenia na wymaganą długość zatrudnienia.
Jednakże należy pamiętać, że wniosek powinien spełniać m.in. szczegółowe kryterium dostępu nr 4 Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 19 kwietnia 2021 r.  kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w okresie do 90 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca. W przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ¼ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca.

Co oznacza zapis, że w niniejszym konkursie nie przewiduje się możliwości realizacji projektów stażowych?

Zawarty w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu zapis informuje, że w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektów stażowych, które stanowią odrębny typ projektu i realizowane są na podstawie określonego schematu. Ich realizacja różni się od standardowych projektów, w których jedną z form wsparcia jest staż.

Jeżeli chodzi o projekty w ramach Poddziałania VIII.2.1 należy pamiętać, że oferowane wsparcie, zgodnie z kryterium dostępu nr 5, musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. W związku z tym, jeżeli będzie to wynikało z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, wnioskodawca może założyć wsparcie jedynie w postaci stażu.
Należy pamiętać, że formy wsparcia muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

Czy w przypadku, gdy wsparciem objęte zostaną dwa powiaty, w których realizowane będą szkolenia w zawodach deficytowych z tych powiatów, to czy uczestnik zamieszkały w powiecie X może wziąć udział w kursie zgodnym z zawodem deficytowym z powiatu Y, czy też będzie zobligowany jedynie do kursu w zawodzie deficytowym z powiatu jego zamieszkania?

W przypadku realizacji szkoleń ważne jest, aby zweryfikować, czy prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe, na obszarze powiatów wskazanych w pkt. 1.8 wniosku o dofinansowanie albo w całym województwie łódzkim, zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie Barometr zawodów  - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Można realizować szkolenia uznane za deficytowe dla całego województwa łódzkiego jak i dla poszczególnych powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestnika.

Można już również korzystać z prognoz na rok 2022 dostępnych na stronie Barometru w module Prognozy lub Publikacje – Infografika.

Czy pośrednictwo pracy musi przeprowadzić pośrednik pracy, czy może np. specjalista ds. HR, specjalista ds. zatrudnienia, doradca personalny itp.?

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6, pośrednictwo pracy powinno być prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie, wiedzę i kompetencje, które zapewnią wysoką jakość udzielanego wsparcia. Ponadto muszą one posiadać niezbędną wiedzę na temat aktualnej sytuacji na lokalnym / regionalnym rynku pracy oraz umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania ofert pracy, a także motywowania uczestników do poszukiwania oferty pracy zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Osoba świadcząca pośrednictwo pracy powinna spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne
oraz
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż rok. 

Ponadto, podmiot realizujący powyższą usługę powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ).

Czy identyfikację potrzeb uczestników wraz z IPD musi przeprowadzić doradca zawodowy, czy może np. psycholog?

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 6 Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych do Regulaminu konkursu:
„Osoba, która opracowuje IPD dla uczestnika projektu musi posiadać wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu tego typu dokumentu oraz znajomość technik pracy z osobami stanowiącymi grupę docelową projektu". Oznacza to tym samym, iż identyfikacja potrzeb uczestników wraz z IPD nie musi być dokonywana przez doradcę zawodowego a może zostać przeprowadzona przez osobę spełniającą niniejsze wymagania.
Zgodnie z treścią załącznika nr 6, osoba świadcząca doradztwo musi spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe (psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe) / zawodowe lub certyfikaty / zaświadczenia/inne
oraz
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż rok. 

Dodatkowo, podmiot realizujący niniejszą usługę powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ).

Czy we wniosku w budżecie i w opisach zadań należy zdefiniować konkretne kursy i ich ceny, czy też mogą to być kursy niezdefiniowane, niewskazane z nazwy, ale z zastrzeżeniem, iż będą się wpisywały w Barometr zawodów (będą wybrane na etapie indywidulanej diagnozy uczestnika)?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 z treści wniosku powinno wynikać, że w przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie  dokumencie „Barometr zawodów" - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.
W związku z powyższym opisując tego typu formy wsparcia we wniosku o dofinansowanie projektodawca powinien:
  • określić tematykę i zakres szkoleń planowanych do realizacji pamiętając o tym, że muszą one być zgodne z kryterium nr 7; w tym przypadku należy pamiętać, że rekrutacja osób do projektu powinna być prowadzona pod kątem zaplanowanych szkoleń lub
  • zaznaczyć, że zaplanowane szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie „Barometr zawodów".

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7, w przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym dokumencie „Barometr zawodów…”. Czy zawody deficytowe w ramach Barometru zawodów mają dotyczyć 2021 czy 2022 roku?

Szkolenia realizowane w projekcie powinny być zgodne z wykazem zawodów deficytowych zawartych w dokumencie „Barometr zawodów" aktualnym na dzień założenia wniosku.
Obecnie jest to wykaz na 2021, planowana jest jednak jego aktualizacja i publikacja raportu na rok 2022. W przypadku aktualizacji „Barometru zawodów" będziemy o tym informować na stronie internetowej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę