Często zadawane pytania - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie VIII.2.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy jeśli projekt będzie realizowany nie w całym województwie, a na ograniczonym obszarze należy brać pod uwagę Barometr zawodów dotyczący danego obszaru (gminy)?

W przypadku realizacji szkoleń ważne jest, aby zweryfikować, czy prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe, na obszarze powiatów wskazanych w pkt. 1.8 wniosku o dofinansowanie albo w całym województwie łódzkim, zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie Barometr zawodów  - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Można realizować szkolenia uznane za deficytowe dla całego województwa łódzkiego jak i dla poszczególnych powiatów.

Należy korzystać z prognoz na rok 2022 dostępnych na stronie Barometru w module Prognozy lub Publikacje – Infografika.

Czy w przypadku odbycia stażu trwającego 6 miesięcy, zatrudnienie musi nastąpić również na 6 miesięcy czy może np. na 3 miesiące?

Czas trwania stażu, na który uczestnik został skierowany w ramach projektu nie ma przełożenia na wymaganą długość zatrudnienia.
Jednakże należy pamiętać, że wniosek powinien spełniać m.in. szczegółowe kryterium dostępu nr 4 Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 19 kwietnia 2021 r.  kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie w oparciu o stosunek pracy lub podjęli działalność gospodarczą w okresie do 90 dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie. Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca. W przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ¼ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca.

Co oznacza zapis, że w niniejszym konkursie nie przewiduje się możliwości realizacji projektów stażowych?

Zawarty w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu zapis informuje, że w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości realizacji projektów stażowych, które stanowią odrębny typ projektu i realizowane są na podstawie określonego schematu. Ich realizacja różni się od standardowych projektów, w których jedną z form wsparcia jest staż.

Jeżeli chodzi o projekty w ramach Poddziałania VIII.2.1 należy pamiętać, że oferowane wsparcie, zgodnie z kryterium dostępu nr 5, musi być każdorazowo poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. W związku z tym, jeżeli będzie to wynikało z przeprowadzonej diagnozy potrzeb, wnioskodawca może założyć wsparcie jedynie w postaci stażu.
Należy pamiętać, że formy wsparcia muszą być dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.

Czy w przypadku, gdy wsparciem objęte zostaną dwa powiaty, w których realizowane będą szkolenia w zawodach deficytowych z tych powiatów, to czy uczestnik zamieszkały w powiecie X może wziąć udział w kursie zgodnym z zawodem deficytowym z powiatu Y, czy też będzie zobligowany jedynie do kursu w zawodzie deficytowym z powiatu jego zamieszkania?

W przypadku realizacji szkoleń ważne jest, aby zweryfikować, czy prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/ kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe, na obszarze powiatów wskazanych w pkt. 1.8 wniosku o dofinansowanie albo w całym województwie łódzkim, zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie Barometr zawodów  - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.

Można realizować szkolenia uznane za deficytowe dla całego województwa łódzkiego jak i dla poszczególnych powiatów, niezależnie od miejsca zamieszkania uczestnika.

Można już również korzystać z prognoz na rok 2022 dostępnych na stronie Barometru w module Prognozy lub Publikacje – Infografika.

Czy pośrednictwo pracy musi przeprowadzić pośrednik pracy, czy może np. specjalista ds. HR, specjalista ds. zatrudnienia, doradca personalny itp.?

Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6, pośrednictwo pracy powinno być prowadzone przez osoby posiadające wykształcenie, wiedzę i kompetencje, które zapewnią wysoką jakość udzielanego wsparcia. Ponadto muszą one posiadać niezbędną wiedzę na temat aktualnej sytuacji na lokalnym / regionalnym rynku pracy oraz umiejętności wyszukiwania i pozyskiwania ofert pracy, a także motywowania uczestników do poszukiwania oferty pracy zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Osoba świadcząca pośrednictwo pracy powinna spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne
oraz
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż rok. 

Ponadto, podmiot realizujący powyższą usługę powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ).

Czy identyfikację potrzeb uczestników wraz z IPD musi przeprowadzić doradca zawodowy, czy może np. psycholog?

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 6 Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych do Regulaminu konkursu:
„Osoba, która opracowuje IPD dla uczestnika projektu musi posiadać wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu tego typu dokumentu oraz znajomość technik pracy z osobami stanowiącymi grupę docelową projektu". Oznacza to tym samym, iż identyfikacja potrzeb uczestników wraz z IPD nie musi być dokonywana przez doradcę zawodowego a może zostać przeprowadzona przez osobę spełniającą niniejsze wymagania.
Zgodnie z treścią załącznika nr 6, osoba świadcząca doradztwo musi spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie wyższe (psychologiczne, w kierunku psychologii doradztwa zawodowego albo podobne albo ukończone odpowiednie studia podyplomowe) / zawodowe lub certyfikaty / zaświadczenia/inne
oraz
- doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż rok. 

Dodatkowo, podmiot realizujący niniejszą usługę powinien posiadać wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia (KRAZ).

Czy we wniosku w budżecie i w opisach zadań należy zdefiniować konkretne kursy i ich ceny, czy też mogą to być kursy niezdefiniowane, niewskazane z nazwy, ale z zastrzeżeniem, iż będą się wpisywały w Barometr zawodów (będą wybrane na etapie indywidulanej diagnozy uczestnika)?

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7 w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21 z treści wniosku powinno wynikać, że w przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie  dokumencie „Barometr zawodów" - Raport podsumowujący badanie w województwie łódzkim dostępnym na stronie https://barometrzawodow.pl/.
W związku z powyższym opisując tego typu formy wsparcia we wniosku o dofinansowanie projektodawca powinien:
  • określić tematykę i zakres szkoleń planowanych do realizacji pamiętając o tym, że muszą one być zgodne z kryterium nr 7; w tym przypadku należy pamiętać, że rekrutacja osób do projektu powinna być prowadzona pod kątem zaplanowanych szkoleń lub
  • zaznaczyć, że zaplanowane szkolenia prowadzą do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie dokumencie „Barometr zawodów".

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 7, w przypadku realizacji szkoleń prowadzą one do uzyskania kwalifikacji/kompetencji w zawodach uznanych za deficytowe zgodnie z wykazem zawartym w aktualnym dokumencie „Barometr zawodów…”. Czy zawody deficytowe w ramach Barometru zawodów mają dotyczyć 2021 czy 2022 roku?

Szkolenia realizowane w projekcie powinny być zgodne z wykazem zawodów deficytowych zawartych w dokumencie „Barometr zawodów" aktualnym na dzień założenia wniosku.
Obecnie jest to wykaz na 2021, planowana jest jednak jego aktualizacja i publikacja raportu na rok 2022. W przypadku aktualizacji „Barometru zawodów" będziemy o tym informować na stronie internetowej.

Grupa docelowa

Czy wsparciem w projekcie można objąć tylko osoby bezrobotne i tym samym w grupie docelowej nie uwzględniać osób biernych zawodowo?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie dla ww. konkursu wsparciem w projektach mogą być objęte osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (udział tej grupy nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych objętych wsparciem).

Wnioskodawca może zawęzić grupę docelową do osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednakże w takim przypadku należy we wniosku uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej spośród wyżej wskazanych potencjalnych grup.

Czy jest określona minimalna liczba osób, które zostaną objęte projektem?

Liczbę uczestników projektu określa wnioskodawca, po uprzednim zdiagnozowaniu zapotrzebowania na formy wsparcia możliwe do zrealizowania w ramach projektu w Poddziałaniu VIII.2.1. Ponadto przy szacowaniu liczebności grupy docelowej należy wziąć pod uwagę potencjał (w szczególności potencjał finansowy) własny i ewentualnych partnerów projektu. Zgodnie z ogólnym kryterium dostępu nr 5 Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.

Jeśli Wnioskodawca w projekcie będzie obejmował wsparciem wyłącznie grupę osób wskazaną w pkt 1 (pkt 2.5 Regulaminu konkursu) tj. nie planuje rekrutować bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49, to czy musi zawierać zapisy w tym zakresie we wniosku?

Zapis informujący, że bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie będą stanowili grupy docelowej nie jest obligatoryjny. Jednakże należy pamiętać, że grupa docelowa, którą wnioskodawca planuje objąć wsparciem, powinna być tak opisana, by oceniający wniosek członkowie KOP nie mieli wątpliwości do kogo skierowany jest projekt.

Pozostałe

Czy realizując projekt spełniający oba kryteria premiujące wystarczy, że odpowiednia informacja zostanie zawarta w opisie grupy docelowej? Czy należy również dodać odpowiednie wskaźniki projektowe obejmujące te kwestie?

W celu spełnienia obydwu kryteriów premiujących należy zawrzeć odpowiednie zapisy w  pkt. 1.8 wniosku - Obszar realizacji projektu oraz w punkcie 3.2 Grupa docelowa.

Jak poprawnie wyliczyć wysokość stypendium stażowego i szkoleniowego?

Stypendium szkoleniowe:

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych", wysokość stypendium szkoleniowego przysługuje uczestnikowi projektu, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin i kwota ta wynosi 1 489,00 zł. Natomiast w przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie.

Stypendium stażowe:

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu, w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Ta kwota kwota stypendium odnosi się do sytuacji, gdy miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Czy jest określona maksymalna kwota, jaka może być przeznaczona na pokrycie kosztów opieki np. nad dzieckiem uczestnika szkolenia?

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 Wymagania dotyczące standardu i cen rynkowych do Regulaminu konkursu:
„Osobom uczestniczącym w szkoleniu, w okresie jego trwania, można pokryć koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  w wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie".

W przedmiotowym załączniku nie określono maksymalnej ceny rynkowej ww. kosztu jednakże należy pamiętać, że stawka godzinowa powinna być zgodna z obowiązującymi stawkami rynkowymi oraz nie powinna być niższa niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa określona przepisami prawa krajowego.

Czy stawki wynagrodzeń dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne trenerów, doradców, pośredników pracy itp. określone w załączniku nr 6, zawierają już w sobie dodatkowe koszty w związku z wprowadzeniem od stycznia 2022 r. nowych przepisów dot. braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej?

W związku ze wzrostem cen usług, WUP w Łodzi w październiku br. zwiększył stawki wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Wyższe stawki zostały uwzględnione w Załączniku nr 6 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.08.02.01-IP.01-10-001/21".

Należy również pamiętać, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnych stawek pod warunkiem należytego uzasadnienia.

Wskaźniki

Czy we wniosku należy wybrać wskaźnik horyzontalny pn. "Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)" i jak prawidłowo określić sposób pomiaru ww. wskaźnika?

W zakresie EFS, podmioty wykorzystujące TIK ( technologie informacyjno-komunikacyjne) należy rozumieć jako podmioty (beneficjenci/ partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. propagowanie / szkolenie / zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów).
Wskaźnik dotyczy zatem projektów, w których cel lub zadanie odnoszą się do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w projekcie zaplanowano szkolenie z zakresu ECDL, szkolenie z fakturowania z wykorzystaniem programów do księgowania. Jednocześnie przedmiotowy wskaźnik powiązany jest ze wskaźnikiem „Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych", tzn. jeżeli wykazywane są osoby objęte szkoleniem/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, wówczas wskaźnikowi dotyczącemu TIK należy przypisać wartość „1".

Natomiast gdy TIK są tylko instrumentem/narzędziem do realizacji projektu (np. korzystanie z SYRIUSZa, SL2014, poczty elektronicznej) nie należy ich wykazywać w ramach ww. wskaźnika.

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1". W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

Przykładowe źródła danych do pomiaru wskaźnika:
faktury potwierdzające poniesienie wydatków związanych z TIK. Jednostka miary – sztuka.

Czy we wskaźniku: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wskazywać jedynie osoby, które podniosły kwalifikacje (bez kompetencji)? Czy należy dodać kolejny wskaźnik obejmujący również kompetencje czy nie jest to wymagane? Czy wskazane jest również ujęcie w projekcie wskaźników odnośnie liczby uczestników szkoleń i staży, czy nie jest to konieczne?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu we wskaźniku: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy uwzględnić jedynie osoby, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.
Rekomendujemy planowanie w ramach projektu jedynie wskaźników opisanych w Regulaminie konkursu, co ułatwi ich monitorowanie na etapie realizacji projektu.

Czy kryterium efektywności zatrudnieniowej obejmuje jedynie stosunek pracy wg Kodeksu pracy i podjęcie działalności gospodarczej, czy można stosować również umowy cywilnoprawne?

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy podjęli zatrudnienie bądź to w oparciu o stosunek pracy regulowany przepisami Kodeksu pracy, bądź podjęli działalność gospodarczą regulowaną w szczególności ustawą Prawo przedsiębiorców.

Należy pamiętać, że kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione, jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca. W przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub niepełnosprawnością w stopniu znacznym kryterium efektywności zatrudnieniowej należy uznać za spełnione, gdy uczestnik projektu zostanie zatrudniony przynajmniej na ¼ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca.
Wyświetlanie 19 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę