Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (2/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (2/2020)

Formy wsparcia

Czy w przypadku opieki pielęgniarskiej długoterminowej nad pacjentami ze skalą Barthel od 41-60 istnieje możliwość doboru ilości godzin pracy pielęgniarki w zależność od decyzji zespołu medycznego, z dostosowaniem do skali potrzeb, czyli w wymiarze mniejszym niż wynika z rozporządzenia dla osób w skali Barthel 0-40?

W przypadku objęcia wsparciem pacjentów, którzy w wyniku badania skalą Barthel uzyskali od 41-60 pkt., istnieje możliwość zastosowania mniejszego wymiaru wsparcia pielęgniarki niż wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Wymiar wsparcia będzie miał charakter indywidulany i będzie odpowiadać potrzebom i stanowi zdrowia uczestników. Przedstawiony w rozporządzeniu minimalny wymiar wparcia dotyczy osób w trudniejszej sytuacji, które uzyskały mniej niż 41 punktów w skali Barthel.

Czy usługi rehabilitacyjne w ramach projektu mogą być świadczone również dla osób, które nie są objęte jedną z trzech wskazanych w Regulaminie form wsparcia?

Wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu muszą być objęte jedną z niżej wymienionych form wsparcia:
  1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
  2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej  realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
  3. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego. 

Nie ma możliwości świadczenia rehabilitacji dla osób nie objętych ww. formami wsparcia.

Czy w ramach projektu można uwzględnić następujące dwa obszary: 1) działania opiekuńczo-medyczne dla pacjentów onkologicznych oraz 2) pomoc hospicyjno-paliatywna i rehabilitacja dla osób ciężko i onkologicznie chorych poprzez zakup i udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego?

Wsparcie możliwe do realizacji w ramach konkursu zostało wskazane w Regulaminie i Załączniku nr 7 tj. Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych. Zgodnie z założeniami konkursu działania w ramach projektu muszą zakładać świadczenie co najmniej jednej z następujących usług:
  1. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej lub
  2. usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej realizowane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej lub
  3. usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zespołów leczenia środowiskowego.
W projekcie można zaplanować jedną z tych usług, albo połączyć dwie lub nawet trzy.
 
Ponadto w przedmiotowych dokumentach określono warunki realizacji usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych wskazując, że mogą być realizowane w ramach projektu pod warunkiem, że:
  • nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych tj. jeżeli wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo
  • po wykazaniu, że gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu albo
  • projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne dla realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe.
Wskazany w pytaniu obszar „działania opiekuńczo-medyczne dla pacjentów onkologicznych" jest zbyt ogólnie określony, aby jednoznacznie stwierdzić, czy wsparcie to jest kwalifikowanego. W ramach konkursu można realizować usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, a więc przynajmniej część z tych działań powinna się wpisywać w potrzeby potencjalnych uczestników. Wsparcie to powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. W tym przypadku należy pamiętać, że przesłanką do zakwalifikowania do wsparcia nie jest geneza choroby np. pacjent onkologiczny, ale kwalifikacja zgodnie ze skalą Barthel.

W przypadku drugiego obszaru „pomoc hospicyjno-paliatywna i rehabilitacja dla osób ciężko i onkologicznie chorych" powiązany jest z możliwymi do realizacji w konkursie usługami w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej. W tym przypadku również została wskazana podstawa prawna realizacji działań. Jednym z działań w ramach tych usług jest m.in. możliwość zakupu i udostepnienia sprzętu w ramach hospicjów domowych, który powinien być połączony ze wsparciem innych specjalistów, w tym personelu medycznego.
 
Oba rodzaje usług tj. usługi pielęgnacyjne / opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i usługi w ramach opieki paliatywnej / hospicyjnej mogą być realizowane w ramach jednego projektu. Planując wsparcie w ramach projektu należy uwzględnić katalog określonych dla konkursu działań, jak i warunki ich realizacji, w tym warunki realizacji usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

Grupa docelowa

Czy grupa osób z niedosłuchem kwalifikuje się jako grupa docelowa projektu?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny tych osób
- podmioty lecznicze w zakresie szkoleń i prowadzonego doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu została także przedstawiona w Regulaminie konkursu. Zgodnie z założeniami konkursu w pierwszej kolejności podejmowane działania muszą być świadczone bezpośrednio na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (grupa 1). Dopiero w dalszej kolejności w celu zapewnienia kompleksowości działania z zakresu deinstytucjonalizacji, wsparciem może zostać objęte otoczenie (grupa 2) i podmioty lecznicze (grupa 3).

Planując grupę docelową należy także uwzględnić, że konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 dotyczy Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego i w związku z czym uczestnikami projektu są:
- osoby zamieszkałe w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze ŁOM tj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski;
- podmioty lecznicze posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze ŁOM tj.: miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski - w zakresie szkoleń i doradztwa w celu dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych.

Wybór grupy docelowej może być dodatkowo ograniczony ze względu na rodzaj świadczonych w projekcie usług. Przykładowo w przypadku realizacji usług w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej zakwalifikować do wsparcia można osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

W dokumentacji konkursowej nie wskazujemy literalnie takiej grupy jak osoby z niedosłuchem. Natomiast nie oznacza to, że wyklucza to ich udział w projekcie. Jeżeli są to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (co zostało potwierdzone badaniem w skali Barthel) i przykładowo potrzebują wsparcia w postaci usług pielęgnacyjnych / opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej to mogą zostać zakwalifikowane do projektu.

Pozostałe

Czy fundacja, której celem jest wspieranie profilaktyki, ochrony i rehabilitacji słuchu oraz pomoc niepełnosprawnym lub chorym w dostępie do ochrony zdrowia, może wziąć udział w konkursie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu wnioskodawcami mogą być:
- instytucje pomocy i integracji społecznej,
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
- organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- podmioty lecznicze. 

Fundacja kwalifikuje się do trzeciej grupy, bo jest organizacją pozarządową świadczącą przedmiotowe usługi statutowo. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 „Lokalizacja biura projektu", wnioskodawca w okresie realizacji projektu zobowiązany jest prowadzić na terenie ŁOM (tj. miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) biuro projektu. Ponadto weryfikowane będzie na etapie oceny strategicznej czy wnioskodawca posiada siedzibę / oddział / filię / delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie ŁOM.
Wyświetlanie 5 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę