Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2020)

Wskaźniki

Czy we wniosku muszę zamieszczać wszystkie wskaźniki obligatoryjne, nawet jeśli projekt zakłada tylko usługi opiekuńcze?

Informujemy, że należy w pkt. 3.1.2 wybrać obligatoryjne wskaźniki rezultatu i produktu adekwatne do oferowanego w ramach projektu wsparcia.

Jeżeli projekt zakłada świadczenie tylko usług opiekuńczych, to ze wskaźników rezultatu należy wybrać: „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" i „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu". Zasadne jest też wybranie wskaźnika rezultatu „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie" jeżeli możemy wykazać jego wartość na poziomie wyższym niż „0".

Natomiast w przypadku wskaźników produktu w opisanej przez Panią sytuacji należy wybrać: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie" , „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie" oraz „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych".

Należy pamiętać, że niezależnie od rodzaju wsparcia zaplanowanego w projekcie wybieramy także wszystkie 4 obligatoryjne wskaźniki horyzontalne określone w Regulaminie konkursu w pkt. 2.8.
 

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę