Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Pozostałe

Czy wkład własny może być większy niż 5%?

Jeżeli  w ramach projektu planowana jest realizacja wyłącznie 1 typu projektu tj. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom to minimalny poziom wkładu własnego wynosi 5,00% wartości projektu. W związku z powyższym wkład własny może zostać określony na wyższym poziomie.

Czy można rozpocząć projekt od grudnia i jedynie jako wkład własny potraktować kwestie rekrutacji uczestników (praca psychologa i wychowawcy, analiza dokumentów)?

Tak okres realizacji projektu można rozpocząć w grudniu 2017 roku i wykazać jedynie wydatki stanowiące wkład własny. Formularz wniosku o dofinansowanie nalicza automatycznie koszty pośrednie proporcjonalnie do przedstawionych w budżecie wydatków bezpośrednich (które mogą być finansowane z EFS, lub stanowić wkład własny). Koszty pośrednie są to koszty administracyjne związane z obsługa projektu, które rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów pośrednich zostały przedstawione w Rozdziale 3.4 Regulaminu konkursu, a także w Podrozdziale 8.4 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy praca wolontarystyczna członków zarządu, która wchodzi w koszty pośrednie może być traktowana jako wkład rzeczowy?

Tak w ramach kosztów pośrednich może być wykazany wkład własny, który może stanowić wynagrodzenie członków zarządu. W przypadku wkładu własnego w kosztach pośrednich nie określają Państwo czy jest to wkład rzeczowy itp. Wystarczy wskazać jedynie kwotę jaka w ramach kosztów pośrednich stanowić będzie wkład własny.

Czy wkładem własnym może być wynagrodzenie pracowników Świetlicy, którzy zostaną zaangażowani do projektu?

Tak wkładem własnym może być wynagrodzenie pracowników świetlicy oddelegowanych do realizacji projektu.

Czy realizując projekt dotyczący świetlic środowiskowych należy zwiększyć ilość miejsc w placówce, czy też do istniejących już miejsc możemy uzupełnić stan ze względu na to, że nie jest on wypełniony ilością uczestników świetlic? Przykładowo świetlica posiada 40 miejsc, a tak naprawdę uczęszcza 25 osób, a w innym przypadku jest 60 miejsc w świetlicy, a tak naprawdę uczęszcza 71 osób. Czy jeżeli wśród uczestników świetlicy są dzieci, które były tylko jeden raz, to czy mogą być one liczone do ogólnego stanu osobowego, czy też wymagana jest systematyczna obesność.?

Nie jest wymagane zwiększenie ilości miejsc w placówce by uzyskać dofinansowanie. Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs może zakładać wspieranie istniejącej już placówki pod warunkiem: zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferowanego wsparcia. W związku z czym jeżeli w projekcie nie następuje zwiększenie liczby miejsc, to obowiązkowe jest rozszerzenie oferowanego w placówce wsparcia.

Bardzo ważnym elementem w przypadku przygotowywania wniosku o dofinansowanie dotyczącego placówek wsparcia dziennego jest rozróżnienie ilu jest uczestników projektu (ile dzieci skorzysta ze świetlicy),  a ile jest miejsc w placówce. Dla potrzeb projektu należy rozumieć, że każde dziecko, które skorzysta choćby ze wsparcia w ciągu 1 dnia będzie uczestnikiem projektu. Natomiast jako miejsce w placówce należy zrozumieć  maksymalną liczbę dzieci jaka może jednorazowo przebywać w placówce. W decyzji o otwarciu placówki wskazana jest liczba miejsc.
W opisanej sytuacji nr 1 nastąpi wzrost liczby uczestników świetlicy (liczby dzieci przebywających jednorazowo w świetlicy), jednakże nie będą tworzone nowe miejsca w placówce, ponieważ placówka docelowo ma już 40 miejsc. W przypadku jeżeli zaproponowania w projekcie nowych, dodatkowych zajęć (rozwijających co najmniej 4 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.) dla dzieci projekt będzie spełniał warunki konkursu.

Natomiast w 2 opisanym przypadku powinien zostać wykazany wzrost ilości miejsc w świetlicy z 60 do 71 jeżeli założono, że jednorazowo będzie tam przebywać aż 71 dzieci. Nie ma natomiast problemu by 71 dzieci rotacyjnie skorzystało ze wsparcia w placówce pod warunkiem, że jednorazowo nie będzie tam przebywać więcej niż 60 osób. W tej sytuacji nie będzie wzrostu miejsc, bo nadal będzie 60. Oferując podopiecznym świetlicy wsparcie należy pamiętać o realizacji zajęć rozwijających co najmniej 4 z 8 kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Ponadto przygotowując wniosek o dofinansowanie należy określić ile osób skorzysta ze świetlicy. Każde dziecko, które w projekcie skorzysta ze wsparcia choćby w ciągu 1 dnia będzie uczestnikiem projektu. W przypadku realizacji projektu nie ma obowiązku by dane dziecko uczęszczało systematycznie do placówki.

Czy wkładem własnym do projektu może być sprzęt użyczony do realizacji projektu i jeśli tak to jaką kalkulację należy przedstawić? Czy wkładem własnym może być sprzęt zakupiony w ramach innego projektu?

Wkładem własnym do projektu może być sprzęt, który będzie wykorzystywany do realizacji projektu. Jednakże nie może to być sprzęt, którego zakup został sfinansowany z EFS w ramach innego projektu. Sprzęt zakupiony np. w innych projektach można wykazać jako swój potencjał i wykorzystać go realizacji działań w projekcie, ale nie jako wkład własny. Natomiast w przypadku własnego sprzętu zakupionego ze swoich środków należy przedstawić kalkulację np. w oparciu o koszty amortyzacji przedmiotowego sprzętu.

W załączniku nr 10 (str. 7, pkt. 22) znajduje się informacja o możliwości pobierania opłat (symbolicznych) od uczestników projektu, które stanowią wkład własny - na jakiej podstawie i w jaki sposób powinno być to zorganizowane? I czy w związku z tym jest konieczność zbierania zaświadczeń o dochodach, czy tylko oświadczeń o tym, że uczestnik przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego? Czy opłaty dotyczą wszystkich działań tzn. usług opiekuńczych i specjalistycznych i np. udziału w działaniach Klubu Seniora (np. drobne opłaty związane z udziałem w wycieczkach)?

To wnioskodawca określa które usługi i w jakiej wysokości będą odpłatne. Należy pamiętać, że wniesienie opłat nie może być barierą uczestnictwa w projekcie i wysokość opłat powinna być symboliczna. W związku z czym zasadne jest w odniesieniu do poszczególnych usług stworzenie regulaminów, które będą obowiązywały wszystkich uczestników.
W regulaminach powinny zostać określone zasady korzystania z usług, w tym zasady odpłatności.Opłaty powinny zostać zaksięgowane w wyodrębnionej na potrzeby projektu ewidencji księgowej. Nie ma znaczenia czy uczestnik dokona wpłaty w kasie, czy przelewem.
Nie powinno się zbierać od uczestników zaświadczeń o dochodach. Wystarczy by uczestnik podpisał oświadczenie, w którym wskazane będzie czy jego dochody przekraczają bądź nie przekraczają 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Uczestnik powinien przedstawić osobie odpowiedzialnej za rekrutację przedmiotowe zaświadczenie i na tej podstawie pracownik Beneficjenta sporządzi notatkę potwierdzającą złożone przez uczestnika oświadczenie.

Czy osoba zatrudniona na stanowisku kierownika klubu seniora (w zakresie m.in.: współpraca z seniorami, organizowanie zajęć i warsztatów, koordynacja usług opiekuńczych i specjalistycznych) może być wykazana jako wkład własny w kosztach bezpośrednich?

Na podstawie przedstawionych informacji nie można jednoznacznie stwierdzić czy koszty zaangażowania kierownika klubu seniora są kosztami bezpośrednimi. Przykładowo wykazano, że kierownik klubu seniora będzie organizował zajęcia i warsztaty. Co może oznaczać, że będzie odpowiedzialny za prace administracyjne związane z przygotowaniem sali, materiałów itp. albo będzie prowadził bezpośrednio zajęcia.W kosztach bezpośrednich rozliczamy wyłącznie koszty personelu merytorycznego zaangażowanego do realizacji wsparcia bezpośredniego na rzecz uczestników projektu tj. prowadzenie zajęć dla seniorów, poradnictwo dla uczestników projektu, opieka na osobami niesamodzielnymi. Natomiast koszty personelu obsługowego będące kosztami administracyjnymi związanymi z obsługą projektu tj. organizowanie zajęć rozliczane są ryczałtem w kosztach pośrednich.W oparciu o przedstawione zasady należy określić jaka część wkładu własnego wnoszona będzie w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 

Czy przedszkole miejskie może złożyć wniosek w ramach ogłoszonego konkursu na rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych?

Przedszkole miejskie posiada osobowość prawną może złożyć samodzielnie wniosek w ramach konkursu. W przypadku, gdy nie posiada osobowości prawnej wnioskodawcą będzie Miasto, zaś realizatorem przedszkole miejskie.Należy przy tym pamiętać, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 1, Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia nie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. Oznacza to, że nie ma możliwości złożenia odrębnych projektów realizowanych przez kilka jednostek będących w strukturach organizacyjnych Miasta. W takim przypadku można złożyć jedynie jeden wniosek, a realizatorami projektu może być wówczas kilka jednostek organizacyjnych.
Ponadto informujemy, że:
  • I typ projektu – „Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" musi być realizowany zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.);
  • II typ projektu – „Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności" skierowany jest do osób niesamodzielnych, czyli osób które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego i być realizowane zgodnie ze standardem określonym w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.
 Przejdź na górę