Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Wskaźniki

Czy przy wskaźniku Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu, można wpisać wartość 0? Projekt będzie obejmował osoby, które z racjii wieku, nie mogą podjąć zatrudnienia.

Ze względu na specyfikę form wsparcia dopuszczalna jest sytuacja w której wartość wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" będzie na bardzo niskim poziomie, albo wynosić będzie 0. Z przedstawionego opisu zadań podejmowanych w projekcie powinno wynikać, że zaplanowane wsparcie nie przyczyni się do osiągnięcia przedmiotowego wskaźnika.

Jak należy interpretować wskaźniki dotyczące miejsc świadczenia usług? Czym są miejsca świadczenia usług?

Wskaźnik rezultatu „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu" jest obowiązkowy dla każdego projektu. Natomiast w przypadku pozostałych wskaźników „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu" ,
„Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu" , „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu" należy wybrać do projektu jedynie te które są adekwatne do przedmiotu projektu. Czyli jeżeli nie realizują Państwo w projekcie usług w mieszkaniach wspomaganych, czy też nie tworzą placówek wsparcia dziennego to nie ma uzasadnienia dla ich wykazywania. Natomiast jeżeli projekt dotyczy świadczenia usług opiekuńczych zasadne będzie wykazanie wskaźnika „Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu".
Szczegółowe definicje, sposób pomiaru i przykładowe źródła danych do pomiaru zostały przedstawione w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.8 „Wymagane wskaźniki pomiaru celu". Przy określaniu liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu warto zapoznać się z dokumentem „Sposób pomiaru wskaźnika rezultatu bezpośredniego liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (PI 9iv)". Materiał dostępny jest na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/4789651-sposob-pomiaru-wskaznika-rezultatu-bezposredniego-liczba-wspartych-w-programie-miejsc-swiadczenia-uslug-spolecznych-istniejacych-po-zakonczeni

Czy wszystkie wskaźniki horyzontalne są obowiązkowe?

Wszystkie przestawione w Regulaminie wskaźniki horyzontalne należy monitorować na etapie realizacji każdego projektu. Wskaźniki horyzontalne zostały już automatycznie przypisane do wniosku o dofinansowanie, ale nie ma obowiązku osiągnięcia określonych wartości przedmiotowych wskaźników horyzontalnych.
 Przejdź na górę