Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Grupa docelowa

Jakie osoby moga być wspierane w ramach projektu i jaka jest definicja osoby niesamodzielnej?

Grupą docelową mogą być:
  • dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku   usług w placówkach wsparcia dziennego (typ projektu I);
  • osoby niesamodzielne w przypadku usług medyczno- opiekuńczych (typ projektu II).
Od typu wsparcia zaplanowanego w projekcie będzie uzależniona kategoria grupy docelowej. Zatem jeżeli będą Państwo świadczyć usługi w ramach placówek wsparcia dziennego zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.), wsparcie kierowane jest do dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym tj.:
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych w  art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • nieletnich wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  • przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania;
  • korzystających z PO PŻ.
W przypadku realizacji usługi medyczno - opiekuńczej (usługi społeczne) zgodnie ze standardem określonym w  załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu- Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych, grupą docelową będą osoby niesamodzielne tj.: osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Kluczowe dla określenia niesamodzielności jest stwierdzenie czy dana osoba może samodzielnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe takie jak np. spożywanie posiłków, poruszanie się, ubieranie, higiena osobista, korzystanie z toalety czy kontrolowanie czynności fizjologicznych. Wiek osoby, czy fakt poddania się diagnostyce i terapii uzależnień nie ma znaczenia dla określenia niesamodzielności.
 Przejdź na górę