Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.2 (1/2017)

Formy wsparcia

Czy dopuszczalne jest to aby w ramach konkursu utworzyć tylko Klub Seniora?

W ramach konkursu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego jedynie utworzenia i funkcjonowania Klubu Seniora.
Projekt musi zakładać świadczenie co najmniej jednej z usług:
- usług pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego lub
- usług opiekuńczych lub
- usług asystenckich lub
- usług w mieszkaniach chronionych lub w mieszkaniach wspomaganych na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu.
Klub Seniora jest dzienną usługą opiekuńczą świadczoną w formie stacjonarnej, w związku z czym  projekt dotyczyłby świadczenia usług opiekuńczych.
 
Istotnym elementem świadczonych usług jest zapewnienie, że są one świadczone w formie deinstytucjonalnej. Kluczowe dla oceny projektu jest zagwarantowanie odpowiednich warunków dla funkcjonowania Klubu Seniora. Szczegółowe warunki świadczenia usług w Klubie Seniora zostały określone w rozdziale II.3.2 „Klub Seniora" w „Wymaganiach dotyczących standardu oraz cen rynkowych w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17" stanowiącym załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu.
 
 Przejdź na górę