Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Pozostałe

Czy w celu spełnienia kryterium dostępu nr 7 wystarczające będzie zawarcie w treści wniosku oświadczenia o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez beneficjenta/partnera oraz liczby osób objętych usługami w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu czy też powyższe należy wykazać liczbowo?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 7 „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich" na etapie oceny wniosku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia, złożonego w części X wniosku. Jednakże w pkt. 3.1.2 we wskaźnikach należy wypełnić kolumnę „wartość bazowa wskaźnika".

Czy symboliczne opłaty od uczestników projektu mogą dotyczyć tylko usług opiekuńczych czy także działań uzupełniających takich jak np. usługa dowożenia posiłków?

Opłaty od uczestników projektu (których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) można pobierać za usługi realizowane w ramach projektu, w tym za działania uzupełniające. Jedynie opłat nie można pobierać za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny lub opiekuńczy. W ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego możliwe jest pobieranie od uczestników projektu tylko kaucji zwrotnej za wypożyczony sprzęt.

Jaki specjalista powinien opracować indywidualną ścieżkę wsparcia - pracownik socjalny, psycholog? Czy w ramach tworzenia indywidualnej ścieżki dopuszcza się możliwość konsultacji medycznej z lekarzem (np. w celu określenia czy dana osoba kwalifikuje się do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi)?

Instytucja Organizująca Konkurs nie na rzuca wnioskodawcom sposobu kwalifikacji uczestników do projektu oraz kadry jaka ma opracować indywidualną ścieżkę wsparcia. Wnioskodawca sam podejmuje w tym zakresie decyzje kierując się realizowanymi w projekcie usługami, potrzebą kwalifikacji do poszczególnego rodzaju wsparcia oraz efektywnością i racjonalnością kosztową.

Czy wnioskodawcą w konkursie może być powiat samodzielnie, czy może być powiat w partnerstwie z PCPR czy też może/musi być to partnerstwo powiatu z gminą?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:
  • instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
  • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W konkursie nie określono kryteriów dostępu związanych z wymogiem realizacji projektu w partnerstwie. W związku z czym nie ma wymogu realizacji projektu w partnerstwie. Powiat może złożyć projekt samodzielnie jako wnioskodawca.
 
Możliwa jest też realizacja projektu w partnerstwie. Ewentualna realizacja projektu partnerskiego powinna stanowić wartość dodaną poprzez np. wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice (z uwzględnieniem potencjału każdego z partnerów oraz partnera wiodącego), wypracowanie wspólnych rozwiązań.
 
W przypadku zaangażowania do projektu PCPR jako realizatora, w nazwie wnioskodawcy należy wpisać powiat/PCPR. PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej, dlatego nie ma możliwości nawiązania partnerstwa pomiędzy powiatem a PCPR.

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie przedstawiono w  Regulaminie konkursu w rozdziale 2.4.

Czy środki pielęgnacyjne i ochrony osobistej, które są niezbęde do świadczenia usług (podkłady, pieluchomajtki, środki dezynfekujące, pielęgnacyjne itd.) ujmować w budżecie projektu jako koszt dotyczący osoby wobec której świadczone są usługi czy jako koszt związany z opiekunem?

Opiekunka świadcząca w ramach projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania powinna być wyposażona w środki ochrony osobistej przeciwko COVID-19 tj. maseczkę, płyn do dezynfekcji, rękawiczki itp. Wydatki te można ująć w budżecie projektu. Koszty te są związane z pracą opiekunki i zapewnieniem jej oraz podopiecznym bezpieczeństwa. 

Natomiast środki pielęgnacyjne np. pieluchy, pieluchomajtki, podkłady to kwestia indywidualna i zakup ich dokonywany jest przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub jej opiekunów faktycznych. Nie ma więc możliwości by wydatki te zostały sfinansowane w ramach projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę