Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Grupa docelowa

Czy wskazane w kryterium dostępu 10 preferencje dotyczą tylko osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czy także opiekunów faktycznych?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 10 dotyczące preferencji w dostępie do usług odnosi się do głównej grupy docelowej projektów, czyli do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Czy wskazane w Załączniku 6 przesłanki, jakie powinna spełniać osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, aby móc zostać objętą usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, muszą być także spełnione przez osoby objęte wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania?

Zgodnie z Załącznikiem 6 do Regulaminu konkursu, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania stosuje się zasady minimalnych wymagań świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zatem pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana:
  • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest  pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości; 
  • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
  • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Czy planując działania wspierające opiekunów faktycznych należy tych opiekunów traktować jako uczestników projektu? Czy powinno się ich ująć w punkcie 3.2 wniosku w polu "Przewidywana liczba osób objętych wsparciem"?

Jeżeli opiekunowie faktyczni otrzymają konkretne wsparcie w ramach projektu należy ich opisać jako grupę docelową w pkt. 3.2 wniosku oraz wykazać w tabeli pod tym punktem. Należy również w pkt. 3.1.2 wykazać odpowiedni wskaźniki produktu „Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w projekcie".

Jakie osoby obejmuje definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? W jaki sposób można ich określić? Czy grupą docelową mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem? Czy preferowane są np. kobiety, osoby z obszarów miejsko-wiejskich, w starszym wieku, z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Grupę docelową w ramach konkursu stanowią:
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu*.
* Wsparciem można objąć otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
 
Definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przedstawiona została w Regulaminie konkursu na str. 8. Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Decyzję o sposobie zakwalifikowania uczestnika do projektu jako osoby potrzebującej wsparcia podejmuje wnioskodawca. Wnioskodawca planuje i odpowiada za rekrutację i przygotowanie regulaminu uczestnictwa w projekcie (w którym samodzielnie może określić dodatkowe kryteria premiujące).
 
W Regulaminie konkursu nie ma zawężeń dotyczących obowiązku objęcia wsparciem w projekcie określonych grup docelowych np. osób niepełnoprawnych, kobiet itp. Przewidziane są jedynie zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 10 preferencje w dostępie do usług dla:
  • osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
  • osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (o ile dotyczy).
Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Oznacza to, że osoby najuboższe mają pierwszeństwo do udziału w projekcie.
 
Ponadto należy mieć na uwadze, że realizacja określonych rodzajów usług (np. usług asystenckich) skierowana jest do precyzyjnie określonej grupy osób tj. osób z niepełnosprawnościami, spełniających jednocześnie przesłankę osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe informacje o uczestnikach projektu i kwestiach z nimi związanych np. kryterium dochodowym itp. przedstawiono w  Regulaminie konkursu w rozdziale 2.5, a także w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy w przedmiotowym konkursie działania mogą być skierowane do osób usamodzielnianych pieczy zastępczej?

Uczestnikami projektu muszą być:
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu*
* wsparciem można objąć otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
 
Przebywanie w pieczy zastępczej, czy potrzeba usamodzielnienia się wychowanków nie jest przesłanką udziału w projekcie. Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 jest realizowany w formule tematycznej skoncentrowanej wyłącznie na jednym, wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań mających na celu usamodzielnienie wychowanków pieczy.

Czy uczestnikami projektu mogą być dzieci (potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)?

Tak, dzieci mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przesłanką ich udziału w projekcie jest potrzeba wsparcia, a nie wiek.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę