Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Formy wsparcia

Czy indywidualna ścieżka wsparcia powinna zostać opracowana tylko dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czy także dla opiekunów faktycznych?

Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Należy mieć jednak na uwadze, że opiekunowie faktyczni muszą być powiązani z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczącymi w projekcie. Zatem opracowana ścieżka może dotyczyć całościowego wsparcia świadczonego na rzecz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która również obejmuje działania na rzecz opiekunów faktycznych.

Czy PCPR może złożyć projekt obejmujący wyłącznie świadczenie usług opiekuńczych?

Właściwy OPS/PCPR realizując usługi w ramach projektu jest zobowiązany przestrzegać polskiego prawodawstwa, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 17  ww. ustawy, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych to obowiązek gminy, a nie powiatu. Powiat nie posiada delegacji prawnej do realizacji tego rodzaju usług.

W związku z powyższym, projekt gdzie jedynym wnioskodawcą jest powiat czy nawet powiat/PCPR nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Zasadne jest utworzenie partnerstwa z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług opiekuńczych tj. gminą/OPS lub podmiotem spoza sektora finansów publicznych (np. fundacją, stowarzyszeniem). W ramach partnerstwa to gmina/OPS lub inny podmiot odpowiedzialne będą za realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zaś powiat/PCPR np. za utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Ewentualne zadania powiatu/PCPR w projekcie partnerskim muszą odpowiadać kompetencjom powiatu przewidzianym w poszczególnych ustawach.

Czy w ramach zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, możliwy jest zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy ze środków projektu)?

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby uczestnika projektu, ze środków projektu, nie jest możliwy. Opiekunka może jedynie dostarczyć produkty zakupione ze środków uczestnika projektu.

Czy usługi świadczone w miejscu zamieszkania mogą obejmować 100% osób potrzebujących wsparcia?

Tak, projekt może dotyczyć wyłącznie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Założenie, że 100% uczestników zostanie objętych wskazanymi usługami jest prawidłowe.

Czy z działań uzupełniających mogą korzystać osoby, które objęte są usługami opiekuńczymi ale poza projektem (w ramach działań OPS, finansowanym ze środków własnych bądź rządowych)?

Przedmiotowy konkurs jest realizowany w formule tematycznej skoncentrowanej wyłącznie na jednym, wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. W związku z powyższym nie ma możliwości by wsparciem uzupełniającym zostały objęte osoby, które w ramach projektu nie otrzymują usług opiekuńczych. Korzystanie z usług opiekuńczych wyłącznie poza projektem uniemożliwia udzielenie wsparcia uzupełniającego np. teleopieki albo usług dowożenia posiłku w projekcie.

Czy działaniami uzupełniającymi (teleopieka, wypożyczalnia sprzętu itd.) mogą być objęte osoby nie objęte w ramach projektu usługami opiekuńczymi? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej usług asystenckich, wskazanych jako działania uzupełniające - czy aby je otrzymać dana osoba musi być objęta usługami opiekuńczymi w ramach projektu?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że każda osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która weźmie udział projekcie musi być objęta usługą opiekuńczą. Dopiero w celu uzupełnienia wsparcia i zapewnienia kompleksowości można dodatkowo dla takiej osoby rozwijać działania uzupełniające np. teleopiekę.
Nie ma możliwości, aby w ramach projektu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystały wyłącznie ze wsparcia uzupełniającego.

Analogiczna sytuacja dotyczy też usług asystenckich będących wsparciem uzupełniającym do świadczonych na rzecz ww. osób usług opiekuńczych.

Czy 70% liczone jest od wszystkich uczestników projektu (więc również od osób z niepełnosprawnościami objętych w projekcie usługami asystenckimi, opiekunów faktycznych) czy wyłącznie od osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (kryterium szczegółowego nr 5)?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że grupę docelową w ramach konkursu stanowią:
  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Dla każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczącej w projekcie muszą być świadczone usługi opiekuńcze, zaś usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania muszą obejmować 70% ww. osób.

Zwracamy uwagę, że usługi asystenckie to wsparcie uzupełniające tak jak: usługi dowożenia posiłków, wypożyczalnia sprzętu czy teleopieka. Jeżeli sytuacja tego wymaga, to osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która w projekcie jest objęta usługami opiekuńczymi, może dodatkowo skorzystać z usług asystenckich.
Natomiast dla otoczenia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu można zaplanować działania wspierające ich w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Czy z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzonej w ramach projektu, mogą korzystać osoby nie objęte usługami opiekuńczymi/asystenckimi świadczonymi w projekcie?

Wypożyczalnia sprzętu, analogicznie jak np. usługi dowożenia posiłków, transport i teleopieka, to wsparcie uzupełniające, które może być przyznane wyłącznie uczestnikowi, który wcześniej w projekcie został objęty usługami opiekuńczymi.
Przypominamy, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania musza obejmować 70% osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczących w projekcie.

Czy uczestnikiem projektu może być osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która objęta zostanie wyłącznie teleopieką?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że każda osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która weźmie udział projekcie musi być objęta usługą opiekuńczą. Dopiero w celu uzupełnienia wsparcia i zapewnienia kompleksowości można dodatkowo dla takiej osoby rozwijać działania uzupełniające np. teleopiekę.
Nie ma możliwości, aby w ramach projektu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystały wyłącznie ze wsparcia uzupełniającego.

Czy członek rodziny (córka, żona) może świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla swojego krewnego, będąc zatrudnionym jako opiekun przez OPS?

W Regulaminie konkursu wskazano, że opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej jest to członek rodziny. Nie jest założeniem konkursu by najbliższa rodzina np. córka, żona sprawująca opiekę nad swoimi rodzicami, mężem itp. dostawała z tego tytułu wynagrodzenie. W polskim systemie, gdy najbliższy członek rodziny nie podejmuje, albo rezygnuje z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, chorym dzieckiem itp. może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Nie każdy może świadczyć w ramach projektu profesjonalne, zdefiniowane w konkursie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że usługa opiekuńcza świadczona jest przez:
  • osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
  • osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Czy w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 możliwa jest realizacja wsparcia w ramach mieszkań treningowych?

Przedmiotowy konkurs realizowany jest w formule tematycznej skoncentrowanej na wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. Nie ma możliwości realizacji wsparcia w postaci mieszkań treningowych.
Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia i sposobie realizacji poszczególnych usług znajdują się w Regulaminie konkursu, jak i Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę