Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (4/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (2/2021)

Formy wsparcia

Czy indywidualna ścieżka wsparcia powinna zostać opracowana tylko dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czy także dla opiekunów faktycznych?

Opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dotyczy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Należy mieć jednak na uwadze, że opiekunowie faktyczni muszą być powiązani z osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczącymi w projekcie. Zatem opracowana ścieżka może dotyczyć całościowego wsparcia świadczonego na rzecz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która również obejmuje działania na rzecz opiekunów faktycznych.

Czy PCPR może złożyć projekt obejmujący wyłącznie świadczenie usług opiekuńczych?

Właściwy OPS/PCPR realizując usługi w ramach projektu jest zobowiązany przestrzegać polskiego prawodawstwa, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 17  ww. ustawy, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych to obowiązek gminy, a nie powiatu. Powiat nie posiada delegacji prawnej do realizacji tego rodzaju usług.

W związku z powyższym, projekt gdzie jedynym wnioskodawcą jest powiat czy nawet powiat/PCPR nie jest prawidłowym rozwiązaniem. Zasadne jest utworzenie partnerstwa z podmiotem uprawnionym do świadczenia usług opiekuńczych tj. gminą/OPS lub podmiotem spoza sektora finansów publicznych (np. fundacją, stowarzyszeniem). W ramach partnerstwa to gmina/OPS lub inny podmiot odpowiedzialne będą za realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, zaś powiat/PCPR np. za utworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Ewentualne zadania powiatu/PCPR w projekcie partnerskim muszą odpowiadać kompetencjom powiatu przewidzianym w poszczególnych ustawach.

Czy w ramach zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, możliwy jest zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego (zakupy ze środków projektu)?

Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na potrzeby uczestnika projektu, ze środków projektu, nie jest możliwy. Opiekunka może jedynie dostarczyć produkty zakupione ze środków uczestnika projektu.

Czy usługi świadczone w miejscu zamieszkania mogą obejmować 100% osób potrzebujących wsparcia?

Tak, projekt może dotyczyć wyłącznie realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Założenie, że 100% uczestników zostanie objętych wskazanymi usługami jest prawidłowe.

Czy z działań uzupełniających mogą korzystać osoby, które objęte są usługami opiekuńczymi ale poza projektem (w ramach działań OPS, finansowanym ze środków własnych bądź rządowych)?

Przedmiotowy konkurs jest realizowany w formule tematycznej skoncentrowanej wyłącznie na jednym, wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. W związku z powyższym nie ma możliwości by wsparciem uzupełniającym zostały objęte osoby, które w ramach projektu nie otrzymują usług opiekuńczych. Korzystanie z usług opiekuńczych wyłącznie poza projektem uniemożliwia udzielenie wsparcia uzupełniającego np. teleopieki albo usług dowożenia posiłku w projekcie.

Czy działaniami uzupełniającymi (teleopieka, wypożyczalnia sprzętu itd.) mogą być objęte osoby nie objęte w ramach projektu usługami opiekuńczymi? Jeśli nie proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczącej usług asystenckich, wskazanych jako działania uzupełniające - czy aby je otrzymać dana osoba musi być objęta usługami opiekuńczymi w ramach projektu?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że każda osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która weźmie udział projekcie musi być objęta usługą opiekuńczą. Dopiero w celu uzupełnienia wsparcia i zapewnienia kompleksowości można dodatkowo dla takiej osoby rozwijać działania uzupełniające np. teleopiekę.
Nie ma możliwości, aby w ramach projektu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystały wyłącznie ze wsparcia uzupełniającego.

Analogiczna sytuacja dotyczy też usług asystenckich będących wsparciem uzupełniającym do świadczonych na rzecz ww. osób usług opiekuńczych.

Czy 70% liczone jest od wszystkich uczestników projektu (więc również od osób z niepełnosprawnościami objętych w projekcie usługami asystenckimi, opiekunów faktycznych) czy wyłącznie od osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (kryterium szczegółowego nr 5)?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że grupę docelową w ramach konkursu stanowią:
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Dla każdej osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu uczestniczącej w projekcie muszą być świadczone usługi opiekuńcze, zaś usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania muszą obejmować 70% ww. osób.

Zwracamy uwagę, że usługi asystenckie to wsparcie uzupełniające tak jak: usługi dowożenia posiłków, wypożyczalnia sprzętu czy teleopieka. Jeżeli sytuacja tego wymaga, to osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która w projekcie jest objęta usługami opiekuńczymi, może dodatkowo skorzystać z usług asystenckich.
Natomiast dla otoczenia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu można zaplanować działania wspierające ich w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Czy z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, utworzonej w ramach projektu, mogą korzystać osoby nie objęte usługami opiekuńczymi/asystenckimi świadczonymi w projekcie?

Wypożyczalnia sprzętu, analogicznie jak np. usługi dowożenia posiłków, transport i teleopieka, to wsparcie uzupełniające, które może być przyznane wyłącznie uczestnikowi, który wcześniej w projekcie został objęty usługami opiekuńczymi.
Przypominamy, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania musza obejmować 70% osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, uczestniczących w projekcie.

Czy uczestnikiem projektu może być osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która objęta zostanie wyłącznie teleopieką?

Zarówno w Regulaminie konkursu, jak i w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że każda osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, która weźmie udział projekcie musi być objęta usługą opiekuńczą. Dopiero w celu uzupełnienia wsparcia i zapewnienia kompleksowości można dodatkowo dla takiej osoby rozwijać działania uzupełniające np. teleopiekę.
Nie ma możliwości, aby w ramach projektu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu korzystały wyłącznie ze wsparcia uzupełniającego.

Czy członek rodziny (córka, żona) może świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla swojego krewnego, będąc zatrudnionym jako opiekun przez OPS?

W Regulaminie konkursu wskazano, że opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu sprawowania takiej opieki, najczęściej jest to członek rodziny. Nie jest założeniem konkursu by najbliższa rodzina np. córka, żona sprawująca opiekę nad swoimi rodzicami, mężem itp. dostawała z tego tytułu wynagrodzenie. W polskim systemie, gdy najbliższy członek rodziny nie podejmuje, albo rezygnuje z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, chorym dzieckiem itp. może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy.

Nie każdy może świadczyć w ramach projektu profesjonalne, zdefiniowane w konkursie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. W Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano, że usługa opiekuńcza świadczona jest przez:
 • osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
 • osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.

Czy w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 możliwa jest realizacja wsparcia w ramach mieszkań treningowych?

Przedmiotowy konkurs realizowany jest w formule tematycznej skoncentrowanej na wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. Nie ma możliwości realizacji wsparcia w postaci mieszkań treningowych.
Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia i sposobie realizacji poszczególnych usług znajdują się w Regulaminie konkursu, jak i Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych wskazano.

Grupa docelowa

Czy wskazane w kryterium dostępu 10 preferencje dotyczą tylko osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu czy także opiekunów faktycznych?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 10 dotyczące preferencji w dostępie do usług odnosi się do głównej grupy docelowej projektów, czyli do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Czy wskazane w Załączniku 6 przesłanki, jakie powinna spełniać osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, aby móc zostać objętą usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, muszą być także spełnione przez osoby objęte wsparciem w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania?

Zgodnie z Załącznikiem 6 do Regulaminu konkursu, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania stosuje się zasady minimalnych wymagań świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zatem pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznana:
 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest  pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości; 
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Czy planując działania wspierające opiekunów faktycznych należy tych opiekunów traktować jako uczestników projektu? Czy powinno się ich ująć w punkcie 3.2 wniosku w polu "Przewidywana liczba osób objętych wsparciem"?

Jeżeli opiekunowie faktyczni otrzymają konkretne wsparcie w ramach projektu należy ich opisać jako grupę docelową w pkt. 3.2 wniosku oraz wykazać w tabeli pod tym punktem. Należy również w pkt. 3.1.2 wykazać odpowiedni wskaźniki produktu „Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w projekcie".

Jakie osoby obejmuje definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu? W jaki sposób można ich określić? Czy grupą docelową mogą być wyłącznie osoby niepełnosprawne z orzeczeniem? Czy preferowane są np. kobiety, osoby z obszarów miejsko-wiejskich, w starszym wieku, z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Grupę docelową w ramach konkursu stanowią:
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu*.
* Wsparciem można objąć otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
 
Definicja osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przedstawiona została w Regulaminie konkursu na str. 8. Są to osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Decyzję o sposobie zakwalifikowania uczestnika do projektu jako osoby potrzebującej wsparcia podejmuje wnioskodawca. Wnioskodawca planuje i odpowiada za rekrutację i przygotowanie regulaminu uczestnictwa w projekcie (w którym samodzielnie może określić dodatkowe kryteria premiujące).
 
W Regulaminie konkursu nie ma zawężeń dotyczących obowiązku objęcia wsparciem w projekcie określonych grup docelowych np. osób niepełnoprawnych, kobiet itp. Przewidziane są jedynie zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 10 preferencje w dostępie do usług dla:
 • osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osób korzystających ze wsparcia Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (o ile dotyczy).
Pierwszeństwo przed wyżej wymienionymi mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Oznacza to, że osoby najuboższe mają pierwszeństwo do udziału w projekcie.
 
Ponadto należy mieć na uwadze, że realizacja określonych rodzajów usług (np. usług asystenckich) skierowana jest do precyzyjnie określonej grupy osób tj. osób z niepełnosprawnościami, spełniających jednocześnie przesłankę osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowe informacje o uczestnikach projektu i kwestiach z nimi związanych np. kryterium dochodowym itp. przedstawiono w  Regulaminie konkursu w rozdziale 2.5, a także w Załączniku nr 6 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych.

Czy w przedmiotowym konkursie działania mogą być skierowane do osób usamodzielnianych pieczy zastępczej?

Uczestnikami projektu muszą być:
- osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
- otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu*
* wsparciem można objąć otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia tych osób.
 
Przebywanie w pieczy zastępczej, czy potrzeba usamodzielnienia się wychowanków nie jest przesłanką udziału w projekcie. Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21 jest realizowany w formule tematycznej skoncentrowanej wyłącznie na jednym, wąskim typie wsparcia – usługach opiekuńczych. W związku z powyższym nie ma możliwości realizacji usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań mających na celu usamodzielnienie wychowanków pieczy.

Czy uczestnikami projektu mogą być dzieci (potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)?

Tak, dzieci mogą być uczestnikami projektu pod warunkiem, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Przesłanką ich udziału w projekcie jest potrzeba wsparcia, a nie wiek.

Pozostałe

Czy w celu spełnienia kryterium dostępu nr 7 wystarczające będzie zawarcie w treści wniosku oświadczenia o zwiększeniu liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych prowadzonych przez beneficjenta/partnera oraz liczby osób objętych usługami w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu czy też powyższe należy wykazać liczbowo?

Szczegółowe kryterium dostępu nr 7 „Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych i asystenckich" na etapie oceny wniosku będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia, złożonego w części X wniosku. Jednakże w pkt. 3.1.2 we wskaźnikach należy wypełnić kolumnę „wartość bazowa wskaźnika".

Czy symboliczne opłaty od uczestników projektu mogą dotyczyć tylko usług opiekuńczych czy także działań uzupełniających takich jak np. usługa dowożenia posiłków?

Opłaty od uczestników projektu (których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) można pobierać za usługi realizowane w ramach projektu, w tym za działania uzupełniające. Jedynie opłat nie można pobierać za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny lub opiekuńczy. W ramach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego możliwe jest pobieranie od uczestników projektu tylko kaucji zwrotnej za wypożyczony sprzęt.

Jaki specjalista powinien opracować indywidualną ścieżkę wsparcia - pracownik socjalny, psycholog? Czy w ramach tworzenia indywidualnej ścieżki dopuszcza się możliwość konsultacji medycznej z lekarzem (np. w celu określenia czy dana osoba kwalifikuje się do objęcia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi)?

Instytucja Organizująca Konkurs nie na rzuca wnioskodawcom sposobu kwalifikacji uczestników do projektu oraz kadry jaka ma opracować indywidualną ścieżkę wsparcia. Wnioskodawca sam podejmuje w tym zakresie decyzje kierując się realizowanymi w projekcie usługami, potrzebą kwalifikacji do poszczególnego rodzaju wsparcia oraz efektywnością i racjonalnością kosztową.

Czy wnioskodawcą w konkursie może być powiat samodzielnie, czy może być powiat w partnerstwie z PCPR czy też może/musi być to partnerstwo powiatu z gminą?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W konkursie nie określono kryteriów dostępu związanych z wymogiem realizacji projektu w partnerstwie. W związku z czym nie ma wymogu realizacji projektu w partnerstwie. Powiat może złożyć projekt samodzielnie jako wnioskodawca.
 
Możliwa jest też realizacja projektu w partnerstwie. Ewentualna realizacja projektu partnerskiego powinna stanowić wartość dodaną poprzez np. wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych, podział realizacji zadań między podmioty o różnorodnej specyfice (z uwzględnieniem potencjału każdego z partnerów oraz partnera wiodącego), wypracowanie wspólnych rozwiązań.
 
W przypadku zaangażowania do projektu PCPR jako realizatora, w nazwie wnioskodawcy należy wpisać powiat/PCPR. PCPR jest jednostką organizacyjną powiatu nie posiadającą osobowości prawnej, dlatego nie ma możliwości nawiązania partnerstwa pomiędzy powiatem a PCPR.

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie przedstawiono w  Regulaminie konkursu w rozdziale 2.4.

Czy środki pielęgnacyjne i ochrony osobistej, które są niezbęde do świadczenia usług (podkłady, pieluchomajtki, środki dezynfekujące, pielęgnacyjne itd.) ujmować w budżecie projektu jako koszt dotyczący osoby wobec której świadczone są usługi czy jako koszt związany z opiekunem?

Opiekunka świadcząca w ramach projektu usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania powinna być wyposażona w środki ochrony osobistej przeciwko COVID-19 tj. maseczkę, płyn do dezynfekcji, rękawiczki itp. Wydatki te można ująć w budżecie projektu. Koszty te są związane z pracą opiekunki i zapewnieniem jej oraz podopiecznym bezpieczeństwa. 

Natomiast środki pielęgnacyjne np. pieluchy, pieluchomajtki, podkłady to kwestia indywidualna i zakup ich dokonywany jest przez osobę potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub jej opiekunów faktycznych. Nie ma więc możliwości by wydatki te zostały sfinansowane w ramach projektu.
Wyświetlanie 22 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę