Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (3/2017)

Formy wsparcia

Czy w ramach konkursu jest możliwość tworzenia "alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom" czy tylko i wyłącznie świetlic środowiskowych?

W konkursie wsparcie realizowane w ramach typu operacji rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom musi być realizowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatem nie ma możliwości tworzenia alternatywnych form opieki dla dzieci i młodzieży.

Możliwe jest  utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego lub wspieranie już istniejącej placówki wyłącznie pod warunkiem zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub rozszerzenia oferowanego wsparcia.

Dodatkowo należy pamiętać, że w placówkach muszą być realizowane zajęcia rozwijające co najmniej cztery z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE):
  1. porozumiewanie się w języku ojczystym;
  2. porozumiewanie się w językach obcych;
  3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
  4. kompetencje informatyczne;
  5. umiejętność uczenia się;
  6. kompetencje społeczne i obywatelskie;
  7. inicjatywność i przedsiębiorczość;
  8. świadomość i ekspresja kulturalna.
W treści wniosku należy wskazać, które co najmniej 4 spośród wszystkich 8 kompetencji będą realizowane w projekcie. Następnie należy szczegółowo opisać podejmowane w tym zakresie działania by osoby oceniające mogły jednoznacznie stwierdzić, że prowadzone zajęcia realizują wskazane przez ciebie kompetencje.
Opis kompetencji został szczegółowo przedstawiony w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) który jest dostępny wraz z dokumentacją konkursową.
Wymagane jest również przedstawienie we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczącej:
  1. ubiegania się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa Rozdziale 3  ww. ustawy. Posiadanie właściwego zezwolenia jest warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
  2. posiadania ww. zezwolenia.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę