Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Formy wsparcia

Czy projekt może zawierać tylko usługi pielęgnacyjne, czy pielęgnacyjne i opiekuńcze równocześnie (kryterium dostępu nr 2)?

W celu spełnienia szczegółowego kryterium dostępu nr 2 „Zakres wsparcia" w przypadku jeżeli Państwo zdecydują się świadczyć w projekcie wsparcie w ramach opieki długoterminowej nie ma obowiązku świadczenia zarówno usług pielęgnacyjnych jak i opiekuńczych. Mogą być świadczone tylko usługi opiekuńcze, jak i wyłącznie pielęgnacyjne, oraz łącznie usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Zakres wsparcia danej osoby niesamodzielnej będącej uczestnikiem projektu powinien stanowić odpowiedź na jej potrzeby.
Należy pamiętać, że w ramach projektu mogą być realizowane usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne jeżeli wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto mogą one być przedmiotem projektu po wykazaniu, że  gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Istnieje także możliwość sfinansowania usług gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej pod warunkiem, że wsparcie w ramach projektu kierowane do danej osoby zakłada jednościennie gwarantowane usługi, jak i usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę