Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Wskaźniki

Czy w zakładce Zadania przyporządkowując wskaźniki do danego zadania należy wybrać tylko z tych, które są wskazane w rozwinięciu czy należy uwzględnić wszystkie wskaźniki wykazane w zakładce Wskaźniki (wpisać ręcznie jeśli to konieczne)?

Istnieje tylko możliwość wybrania z listy rozwijanej wskaźników rezultatu i produktu wykazanych w podpunkcie 3.1.2 wniosku.Należy pamiętać, że obok obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego i obligatoryjnych wskaźników produktu do arkuszu „Wskaźniki" można dodać również własne wskaźniki rezultatu i produktu. W tej sytuacji dopisane wskaźniki również będą widoczne w liście rozwijanej i będzie możliwość ich przyporządkowania do właściwych zadań.
Dla każdego zadania należy wybrać odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik.
 

Czy w przypadku braku adekwatności danego wskaźnika dla przygotowywanego projektu i tym samym planowanej wartości docelowej wskaźnika 0 należy pomimo to wypełnić wiersze dotyczące źródła danych do pomiaru wskaźnika i sposobu pomiaru wskaźnika, czy w tych wierszach wpisać „nie dotyczy”?

W przypadku braku adekwatności danego wskaźnika dla przygotowywanego projektu i określeniu jego wartości na poziomie „0" nie ma obowiązku wskazywania źródeł i sposobu jego pomiaru. Możliwe jest wpisanie „nie dotyczy". Jednakże określenie wartości na poziomie „0" nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku monitorowania jego wartości na etapie realizacji projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę