Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu Centra Usług Społecznych - Poddziałanie IX.2.1 (2/2017)

Formy wsparcia

Czy projekt może zawierać tylko usługi pielęgnacyjne, czy pielęgnacyjne i opiekuńcze równocześnie (kryterium dostępu nr 2)?

W celu spełnienia szczegółowego kryterium dostępu nr 2 „Zakres wsparcia" w przypadku jeżeli Państwo zdecydują się świadczyć w projekcie wsparcie w ramach opieki długoterminowej nie ma obowiązku świadczenia zarówno usług pielęgnacyjnych jak i opiekuńczych. Mogą być świadczone tylko usługi opiekuńcze, jak i wyłącznie pielęgnacyjne, oraz łącznie usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne. Zakres wsparcia danej osoby niesamodzielnej będącej uczestnikiem projektu powinien stanowić odpowiedź na jej potrzeby.
Należy pamiętać, że w ramach projektu mogą być realizowane usługi zdrowotne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne jeżeli wykraczają poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto mogą one być przedmiotem projektu po wykazaniu, że  gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Istnieje także możliwość sfinansowania usług gwarantowanych z zakresu opieki długoterminowej pod warunkiem, że wsparcie w ramach projektu kierowane do danej osoby zakłada jednościennie gwarantowane usługi, jak i usługi ponadstandardowe, stanowiące wartość dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej.

Grupa docelowa

Czy w ramach tego konkurs jest jakaś maksymalna ilość osób niepełnosprawnych , którymi można się opiekować ?

Nie ma określonej minimalnej, ani też maksymalnej liczby uczestników projektu. Ilość uczestników projektu powinna wynikać z lokalnej diagnozy potrzeb i być dostosowana do potencjału wnioskodawcy. W ramach konkursu wsparciem muszą być objęte osoby niesamodzielne, co jest bardzo istotne ponieważ nie każda osoba niepełnosprawna jest jednocześnie niesamodzielna. Definicja osoby niesamodzielnej została przedstawiona w regulaminie konkursu.

Pozostałe

Czy wydatki z tzw. kosztów pośrednich np. na akcję promocyjną mogą być ponoszone przed rozpoczęciem realizacii usług zdrowotnych?

Tak, wydatki na promocję projektu mogą być ponoszone przed rozpoczęciem świadczenia usług zdrowotnych. Uzasadnione jest prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych np. w kontekście rekrutacji uczestników projektu, którzy skorzystają ze wsparcia w ramach projektu.

W ramach projektu będą zaangażowane pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Czy mogą oni zostać zatrudnieni w ramach różnych umów m.in. na umowę o pracę, zlecenie i umowę z praktyką pielęgniarską lub fizjoterapeutyczną, ponieważ nie wszyscy są zainteresowani umową o pracę?

Nie ma możliwości by we wniosku o dofinansowanie w jednej pozycji budżetowej np. dotyczącej zatrudnienia pielęgniarek wpisać kilka alternatywnych form zaangażowania (umowa o pracę/ umowa cywilno-prawna/ umowa z praktyka lekarską).W przypadku wystąpienia potrzeby zatrudnienia pielęgniarek zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, czy zaangażowania osoby prowadzącej praktykę pielęgniarką należy w oddzielnych pozycjach określić formę zatrudnienia oraz wskazać właściwą jednostkę miary i wysokość wynagrodzenia np. zatrudnienie pielęgniarki - umowa o pracę (jednostka miary - etat)i zatrudnienie pielęgniarki – umowa cywilno-prawna (jednostka miary - godzina).

Jak długo powinna być zapewniona trwałość projektu i co to oznacza?

W ramach konkursu zapewnienie trwałości dotyczy jedynie wydatków w ramach cross-financingu. Szczegółowe uregulowania dotyczące trwałości w tym m.in. 5 letni okres trwałości zostały przedstawione w Rozdziale 5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Jeśli w projekcie w kosztach bezpośrednich wskazano szkolenia, to czy koszty udostępnienia sali i zapewnienia cateringu stanowiące wkład wnioskodawcy w realizację projektu również należy wykazać w kosztach bezpośrednich w budżecie szczegółowym, czy będą to koszty pośrednie? Jeśli będą to koszty bezpośrednie, jaki dokument powinien wystawić wnioskodawca, aby je rozliczyć?

Koszty udostępnienie sali i zapewnianie cateringu dla uczestników są to koszty bezpośrednie. Wskazane koszty można wykazać w budżecie jako wkład własny.W przypadku gdy wkładem własnym jest udostępnienie sali, to koszt należy określić z wykorzystaniem funkcjonującego u beneficjenta taryfikatora. Jeżeli takiego taryfikatora nie ma to należy wartość wkładu własnego wykazać jako koszt amortyzacji. Natomiast gdy wkładem własnym ma być koszt cateringu to właściwym dokumentem do oszacowania jego wysokości będzie wystawiona przez realizatora faktura.

Czy raty leasingowe można umieścić w kosztach bezpośrednich tzn. zakup samochodu w ramach leasingu rozliczonego w ciągu dwóch lat (w okresie trwania programu)?

Tak możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych z leasingiem finansowym. Jednakże nie oznacza to, że w ramach oceny budżetu wydatek ten zostanie automatycznie zatwierdzony. Jeżeli do realizacji projektu niezbędne jest wykorzystanie samochodu to w pierwszej kolejności należy ocenić jakie działania są kosztowo najbardziej efektywne i uzasadnione tj. zakup auta, leasing czy sfinansowanie kosztów użytkowania własnego auta. Szczegółowe informacje dotyczące leasingu i innych technik finansowania nie powodujących przeniesienia prawa własności zostały przedstawione w Podrozdziale 6.12.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Czy w ramach kosztów bezpośrednich / wkładu własnego można dokonywać zakupów i innych transakcji (np. wypożyczenie samochodu) od firm prowadzonych przez członków rodziny (rozliczenie kosztu nastąpiłoby na podstawie umowy / faktury / rachunku)?

Nie ma możliwości by w ramach ponoszonych w projekcie wydatków swobodnie wskazać dostawcę usług i towarów np. firmę prowadzoną przez członków rodziny. Dofinansowanie projektu oznacza, że realizując go beneficjenci korzystają z pieniędzy publicznych. Są zatem zobowiązani do zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W praktyce oznacza to, że beneficjenci, dokonując wyboru dostawców towarów i usług czy wykonawców robót budowlanych, muszą przestrzegać określonych warunków i procedur (w zależności od wartości zamówienia). Mają one zagwarantować wybór najkorzystniejszej oferty i efektywne wydatkowanie środków, a niektóre z tych jak np. zasada konkurencyjności nie dopuszcza konfliktu interesów przy wyborze wykonawcy.

 

Czy wolontariuszem może być właściciel firmy występujący z wnioskiem?

Nie może być wolontariuszem w projekcie właściciel firmy, która jest wskazana we wniosku o dofinansowanie jako wnioskodawca.

Czy wkładem własnym może być pielęgniarski wolontariat?

Tak, wkład własny mogą stanowić świadczenia wykonywane przez wolontariuszy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Będzie to wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej.Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnoszenia wkładu niepieniężnego zostały przedstawione w Podrozdziale 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i Punkcie 3.1 Regulaminu konkursu.
 

Czy ISO może być kosztem bezpośrednim lub wkładem własnym?

 Nie ma uzasadnienia dla ponoszenia kosztów ISO w ramach projektu w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/17. Wydatki te nie są związane bezpośrednio z przedmiotem konkursu. 

Czy dowóz beneficjentów do miejsca uzyskania świadczenia zdrowotnego oraz koszty dojazdu personelu projektu do beneficjentów należy traktować jako koszty racjonalnych usprawnień? Jeżeli tak to czy od tych kosztów wyliczamy również % kosztów pośrednich?

Nie będą to koszty racjonalnych usprawnień. Grupę docelową w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP-10-002/17 stanowią osoby niesamodzielne, w tym osoby z niepełnosprawnością dlatego zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu, możliwe jest w ramach projektu zapewnienie transportu osób niesamodzielnych lub personelu sprawującego opiekę, związane bezpośrednio z usługami zdrowotnymi świadczonymi osobie niesamodzielnej w ramach projektu. Przedmiotowe wydatki stanowią koszt bezpośrednie, w związku z czym od tych wydatków również oblicza się właściwy procent kosztów pośrednich.

W jaki sposób należy zaznaczyć we wniosku o dofinansowanie, że część wkładu własnego będzie wnoszona w ramach kosztów pośrednich? Czy należy je wykazać w kosztach bezpośrednich?

Nie można wydatków z katalogu kosztów pośrednich wykazywać w kosztach bezpośrednich. Tak wykazane koszty byłby by niekwalifikowane.W celu wykazania wkładu własnego w kosztach pośrednich należy wskazać we wniosku o dofinansowanie w arkuszu „Budżet ogółem" w pkt. 5.7.1 albo 5.7.2 i 5.7.2.1 całą kwotę wkładu własnego (koszty bezpośrednie + koszty pośrednie). W oparciu o te dane arkusz wniosku o dofinansowanie automatycznie wykorzystując wpisaną formułę odejmie od określonej przez nas kwoty wydatki które w budżecie szczegółowym wykazaliśmy w kosztach bezpośrednich (poprzez zaznaczenie TAK w kolumnie Wkład własny) i wyliczy wysokość wnoszonego wkładu własnego w rozbiciu na koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.
Należy także przedstawić uzasadnienie dla przewidzianego wkładu własnego w arkuszu „Uzasadnienie wydatków".
 

W ramach projektu zostaną zatrudnieni opiekunowie medyczni na umowy cywlino-prawne np. zlecenie, czy jest to dopuszczalne?

Tak możliwe jest zatrudnienie w ramach projektu opiekunów medycznych i jedną z form zatrudnienia może być umowa cywilno-prawna. Sposób zaangażowania do projektu (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, oddelegowanie) i wysokość wynagrodzenia powinny wynikać z wielkości grupy docelowej, złożoności zadań zaplanowanych do realizacji czy ilości i wymiaru zaangażowanego personelu projektu. Szczegółowe warunki kwalifikowania wydatków związanych z zaangażowaniem personelu znajdują się Rozdziale 6.16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

W ramach projektu mają zostać zakupione rejestratory EKG o wartości 2000 zł. Czy takie zakupy są wpisywane w koszty i nie obciążają kwoty na środki trwałe i crossfinansingu?

Tak wszelkie zakupy w ramach projektu należy wskazać w budżecie we wnioskuo dofinansowanie, w tym zakup rejestratorów EKG. Ze względu na szacowany koszt zakupy ok. 2000 zł za sztukę, który jest niższy niż 3500 zł nie są to wydatki zaliczane do limitu środków trwałych. Zakup rejestratorów EKG nie jest też wydatkiem w ramach cross-financingu, który dotyczy wyłącznie
  • zakupu nieruchomości,
  • zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku,
  • dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń.

W ramach projektu planowany jest zakup aparatu EEG do wykonywania badań elektroencefalografii (watość 46.000 zł i amortyzacja w ciągu 5 lat). Projekt będzie realizowany przez 2 lata i 4 miesiące, w jaki sposób powinnien zostać dokonany odpis amortyzacyjny środka trwałego?

Wysokość wydatków na zakup środków trwałych zależna będzie od określenia we wniosku o dofinansowanie czy:
  • zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w czasie trwania projektu wyłącznie na potrzeby projektu, czy też
  • wykorzystywany będzie zarówno w ramach i na rzecz projektu ale także wykorzystywany do innych zadań niż założone w projekcie.
W pierwszym przypadku można dokonać zakupu aparatu EEG i kwalifikowane są wydatki w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. Stosuje się wtedy warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, a wartość środków trwałych nie wchodzi do limitu środków trwałych i cross-finanncingu. W opisanym w pytaniu przypadku będzie to maksymalnie jednorazowa kwota do 45% wartości aparatu EEG.
Natomiast jeżeli aparat do EEG w czasie realizacji projektu będzie wykorzystywany także na inne działania poza projektem, to rozlicza się wtedy odpisy amortyzacyjne, a nie wydatki na zakup środków trwałych i stosuje się warunki oraz procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków. W tej sytuacji w budżecie projektu można jedynie wykazać koszty w wysokości odpowiadającej wysokości odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu.
 

Czy jeżeli w projekcie w zakresie rzeczowym występują pozycje zawierające VAT (kwoty brutto) i dotyczące wynagrodzenia, to czy w zakładce uzasadnienie wydatków należy zaznaczyć, że wykazane pozycje są pozycjami częściowo zawierającymi VAT (bo w ramach wynagrodzenia nie ma podatku VAT)? Czy jeśli wszystkie kwoty są brutto, to przyjąć, że wszystkie pozycje zawierają VAT?

Wskazanie we wniosku czy kwoty z budżetu zawierają/ nie zawierają/ zawierają częściowo VAT uzależnione jest od tego czy dany wnioskodawca/ partner może odliczyć VAT:
  • Jeżeli nie przysługuje wnioskodawcy/ partnerowi prawo do odliczenia lub zwrotu VAT w arkuszu "Uzasadnienie wydatków" należy wypełnić oświadczanie wskazując z listy rozwijanej że „kwoty wskazane w szczegółowym budżecie zawierają VAT".
  • Natomiast  w sytuacji gdy przysługuje wnioskodawcy/ partnerowi prawo do odliczenia lub zwrotu VAT w arkuszu "Uzasadnienie wydatków" należy wypełnić oświadczanie, poprzez wybranie z listy rozwijanej „kwoty wskazane w szczegółowym budżecie nie zawierają VAT".
  •  W sytuacji w której wnioskodawca/ partner ma prawo do odliczenia lub zwrotu VAT tylko w odniesieniu do części wydatków należy wskazać w oświadczeniu iż „kwoty wskazane w szczegółowym budżecie częściowo zawierają VAT".  Ponadto w arkuszu "Uzasadnienie wydatków" należy wypełnić pole poniżej wskazując jednocześnie wydatki zawierające i wydatki niezawierające podatku VAT.

Wskaźniki

Czy w zakładce Zadania przyporządkowując wskaźniki do danego zadania należy wybrać tylko z tych, które są wskazane w rozwinięciu czy należy uwzględnić wszystkie wskaźniki wykazane w zakładce Wskaźniki (wpisać ręcznie jeśli to konieczne)?

Istnieje tylko możliwość wybrania z listy rozwijanej wskaźników rezultatu i produktu wykazanych w podpunkcie 3.1.2 wniosku.Należy pamiętać, że obok obligatoryjnych wskaźników rezultatu bezpośredniego i obligatoryjnych wskaźników produktu do arkuszu „Wskaźniki" można dodać również własne wskaźniki rezultatu i produktu. W tej sytuacji dopisane wskaźniki również będą widoczne w liście rozwijanej i będzie możliwość ich przyporządkowania do właściwych zadań.
Dla każdego zadania należy wybrać odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu, o ile mają bezpośredni związek z danym zadaniem, tj. realizacja zadania ma bezpośredni wpływ na dany wskaźnik.
 

Czy w przypadku braku adekwatności danego wskaźnika dla przygotowywanego projektu i tym samym planowanej wartości docelowej wskaźnika 0 należy pomimo to wypełnić wiersze dotyczące źródła danych do pomiaru wskaźnika i sposobu pomiaru wskaźnika, czy w tych wierszach wpisać „nie dotyczy”?

W przypadku braku adekwatności danego wskaźnika dla przygotowywanego projektu i określeniu jego wartości na poziomie „0" nie ma obowiązku wskazywania źródeł i sposobu jego pomiaru. Możliwe jest wpisanie „nie dotyczy". Jednakże określenie wartości na poziomie „0" nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku monitorowania jego wartości na etapie realizacji projektu.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę