Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy w ramach konkursu może wziąć udział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, w którym znajduje się więcej niż 30 łóżek? Jeżeli tak to czy mozliwa jest realizacja działań zmierzających do tego aby pacjenci powrócili do domu (wsparciem objete byłyby rodziny pacjentów)?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań zmierzających do deistytucjonalizacji usług zdrowotnych. Możliwe zatem jest przygotowanie członków rodzin do pełnienia funkcji opiekuńczej. Efektem tego rodzaju projektu musi być przejście osoby niesamodzielnej z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Należy również pamiętać o zapewnieniu wsparcia osobie niesamodzielnej po opuszczeniu placówki opiekuńczej, tak aby zarówno ona, jak i jej opiekun faktyczny mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku.
 

Grupa docelowa

Czy w ramach konkursu może wziąć udział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, w którym znajduje się więcej niż 30 łóżek? Jeżeli tak to czy mozliwa jest realizacja działań zmierzających do tego aby pacjenci powrócili do domu (wsparciem objete byłyby rodziny pacjentów)?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań zmierzających do deistytucjonalizacji usług zdrowotnych. Możliwe zatem jest przygotowanie członków rodzin do pełnienia funkcji opiekuńczej. Efektem tego rodzaju projektu musi być przejście osoby niesamodzielnej z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Należy również pamiętać o zapewnieniu wsparcia osobie niesamodzielnej po opuszczeniu placówki opiekuńczej, tak aby zarówno ona, jak i jej opiekun faktyczny mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku.
 

Czy w ramach konkursu grupą docelową mogą być np. dzieci chorujące na cukrzycę (nie zawsze posiadające orzeczenia o niepełnosprawności ale niesamodzielne w sposób sprzężony: ze względu na wiek i chorobę)?

Grupę docelową mogą być dzieci chorujące na cukrzycę, jeżeli spełniają przesłanki osoby niesamodzielnej w rozumieniu Wytycznych.
Za osobę niesamodzielną uznaje się osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety).
W wypadku dzieci niesamodzielność nie może wynikać z etapu ich rozwoju (młodego wieku), lecz innych przesłanek, przez które nie mogą wykonywać podstawowych czynności życia codziennego.

Czy trzeba jakoś potwierdzać niesamodzielność osoby?

Wnioskodawca zobowiązany jest zbadać status uczestnika projektu, tj. ustalić czy jest osobą niesamodzielną. Dokumentami potwierdzającymi niesamodzielność może być np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny, zaświadczenie lekarskie, skierowanie wystawione przez lekarza do objęcia usługą zdrowotną, wypełniony formularz oceny pacjenta wg. Skali Bartehl, oświadczenie o niesamodzielności. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wymaga się aby każda osoba niesamodzielna, mająca być uczestnikiem projektu  na etapie rekrutacji została oceniona wg. Skali Barthela.

Co oznaczają pojęcia "otoczenie osób niesamodzielnych" i "opiekun faktyczny"?

Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia  3 marca 2016 r.:
 
1. Otoczeniem osób niesamodzielnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 
2. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę