Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Formy wsparcia

W warukach konkursu zostało napisane, że z konkursu wykluczone są Dzienne Domy Opieki. Jednakże w regulaminie jest naisane ,ze działania dotyczą w szczególności zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach, w regulaminie jest też napisane że w w celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty co należy rozumieć przez „miejsc opieki w dziennych formach” czy po prostu należy to wykluczyć ?

W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej,  a także tworzenie i rozwój usług opiekuńczo-medycznych w formach  stacjonarnych zakładów.
Osoby niesamodzielne należy wspierać w ich naturalnym środowisku, w najbliższym otoczeniu poprzez skierowanie do nich przykładowo pielęgniarek, czy lekarzy.

Jedynie w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby zapewnienia temu opiekunowi odpoczynku możliwe jest umieszczenie osoby niesamodzielnej w zdeinstytucjonalizowanej placówce stacjonarnej. Usługi świadczone w placówce zdeinstytucjonalizowanej świadczone są w sposób:
  •  zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
  • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
  • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
  • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.
Rekomendowane jest by okres przebywania w takiej placówce był nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W jakim zakresie skali Barthel powinni być uczestnicy projektu przy zapewnieniu opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w postaci miejsc w formie opieki dziennej i wsparciu zespołu środowiskowego, w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób ze spektrum autyzmu, w tym dzieci i młodzieży ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu musi zostać oceniony według skali Barthel. W przypadku długoterminowej opieki pielęgniarskiej określono, że uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które uzyskały do 60 punktów ww. skali. Przy pozostałych rodzajach wsparcia nie przewidziano progów punktowych w ocenie opartej na skali Barthel.
Ponadto informujemy, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 z zakresu realizacji projektu wyłączone jest wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej. Wsparcie może zostać ukierunkowane na tzw. „opiekę wytchnieniową". Usługi te mają zapewnić osobie niesamodzielnej prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Możliwe jest również wsparcie zespołu środowiskowego, jednakże należy pamiętać, że projekt powinien zapewniać kompleksowe działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W  pierwszej kolejności podejmowane działania powinny być świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych. Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych.

Pozostałe

Czy świadczenia medyczne takie jak konsultacje specjalistyczne, które będą mogły być realizowane w ramach kontraktu z NFZ, dla pacjentów uczestniczących w projekcie mogą stanowić wkład własny?

Wkładem własnym mogą być środki, które są powiązane ze wsparciem w ramach projektu. Zatem jeżeli konsultacje specjalistyczne są niezbędne do realizacji celów i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektu i wiążą się z grupą docelową, mogą być wkładem własnym.

W warukach konkursu zostało napisane, że z konkursu wykluczone są Dzienne Domy Opieki. Jednakże w regulaminie jest naisane ,ze działania dotyczą w szczególności zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach, w regulaminie jest też napisane że w w celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty co należy rozumieć przez „miejsc opieki w dziennych formach” czy po prostu należy to wykluczyć ?

W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej,  a także tworzenie i rozwój usług opiekuńczo-medycznych w formach  stacjonarnych zakładów.
Osoby niesamodzielne należy wspierać w ich naturalnym środowisku, w najbliższym otoczeniu poprzez skierowanie do nich przykładowo pielęgniarek, czy lekarzy.

Jedynie w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby zapewnienia temu opiekunowi odpoczynku możliwe jest umieszczenie osoby niesamodzielnej w zdeinstytucjonalizowanej placówce stacjonarnej. Usługi świadczone w placówce zdeinstytucjonalizowanej świadczone są w sposób:
  •  zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
  • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
  • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
  • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.
Rekomendowane jest by okres przebywania w takiej placówce był nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W jakim zakresie skali Barthel powinni być uczestnicy projektu przy zapewnieniu opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w postaci miejsc w formie opieki dziennej i wsparciu zespołu środowiskowego, w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób ze spektrum autyzmu, w tym dzieci i młodzieży ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu musi zostać oceniony według skali Barthel. W przypadku długoterminowej opieki pielęgniarskiej określono, że uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które uzyskały do 60 punktów ww. skali. Przy pozostałych rodzajach wsparcia nie przewidziano progów punktowych w ocenie opartej na skali Barthel.
Ponadto informujemy, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 z zakresu realizacji projektu wyłączone jest wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej. Wsparcie może zostać ukierunkowane na tzw. „opiekę wytchnieniową". Usługi te mają zapewnić osobie niesamodzielnej prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Możliwe jest również wsparcie zespołu środowiskowego, jednakże należy pamiętać, że projekt powinien zapewniać kompleksowe działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W  pierwszej kolejności podejmowane działania powinny być świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych. Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych.

Czy podmioty powiązane z powiatem są wyłączone z przystąpienia do oferty?

Podmioty powiązane z zamawiającym wyłączone są z możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Beneficjenta, jednakże w szczególnym wypadku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, pkt. 13 lit. b - w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy.
W ramach kosztów pośrednich jest możliwość zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych, który powinien doradzać w kwestiach dotyczących procedur zamówień publicznych.

Jeśli łączna wartość najmu nieruchomości (wynajem sal na zajęcia) w całym czasie trwania projektu nie przekracza 50 tys zł brutto, to czy na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności pkt 6.5.3.1a nie stosuje się zasady konkurencyjności?

Zgodnie z Wytycznymi – sekcja 6.2, pkt. 4, w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Wydatek musi być dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty .

Czy pozycję oprogramowania (w ramach teleopieki) można ująć w budżecie projektu jako koszt zakupu, czy też należy zastosować odpisy amortyzacyjne, tak jak dla środków trwałych?

Oprogramowanie informatyczne do wprowadzenia systemu teleopieki będzie wartością niematerialną i prawną. Wnioskodawca może założyć w projekcie zakup takiego oprogramowania, o ile taki wydatek jest niezbędny dla realizacji wsparcia zaplanowanego w projekcie. W budżecie projektu należy ująć odpisy amortyzacyjne. Szczegółowe wymogi dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały opisane w rozdz. 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy koszty użytkowania karetki (koszt wynajmu, koszty użytkowania - benzyna i naprawy) wraz z kosztami zatrudnienia dwóch ratowników medycznych niezbędnych do przewozu pacjenta mozna uznać za wkład własny?

Koszty związane z wynajęciem karetki, koszty eksploatacyjne (benzyna, naprawy) oraz koszt zatrudnienia ratowników medycznych będą stanowiły wkład własny finansowy, w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji projektu i wykorzystywane na rzecz projektu. Należy pamiętać, że nie można przyjąć jednej uśrednionej wartości, w skład w której wchodzą wskazane powyżej koszty, bowiem stanowią one różne kategorie wydatków (np. koszt zatrudnienia ratownika medycznego to koszt personelu). Każdą kategorię należy wykazać w osobnej pozycji  i oznaczyć jako wkład własny (np. koszt personelu, eksploatacja karetki etc.).

W załączniku nr 7, tabela wymagania personelu, pozycja 1 została wskazana niewłaściwa podstawa prawna dotycząca udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Należałoby oprzeć się o Rozporządzenie MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Jest to ważny zapis, ponieważ wymagania dotyczące domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej są zupełnie inne i znacznie się różnią od wymagań w domowej opiece długoterminowej.

W Załączniku nr 7 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - w Regulaminie konkursu celowo, dodatkowo wskazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1347), aby podkreślić specjalne wymagania odnośnie pielęgniarek zatrudnionych do opieki nad pacjentami śmiertelnie chorymi, obok standardowych wymagań co do kwalifikacji pielęgniarki. Na str. 6 ww. Załącznika wyraźnie wskazano, że wsparcie ma być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 poz. 1480), w szczególności zaś z warunkami realizacji określonymi w Załączniku 4 do ww. Rozporządzenia, w którym określono szczegółowe wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego, obowiązujące Beneficjenta przy realizacji projektu. Do wyliczenia stawek wynagrodzeń przyjęto obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896). Stawki przedstawione w tabeli mieszczą się w przytaczanych przez Panią stawkach wynagrodzeń na rok 2016. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wzrost wynagrodzenia personelu projektu, wymaga to jednak szczegółowego uzasadnienia (np. pod Szczegółowym budżetem projektu) i musi wynikać z racjonalnych przesłanek. 

W projekcie dodatkowo podlega ocenie posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji, zgodnie z wymogami NFZ podmioty lecznicze realizujące umowy w zakresie świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze punktowane są za posiadanie certyfikatu ISO 9001:200

Aby zostało spełnione kryterium premiujące nr 2 określone dla tego konkursu wnioskodawcą lub partnerem musi być podmiot, który posiadający akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji o ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością. Powyższy fakultatywny wymóg nie wiąże się w żaden sposób z wymaganiami, jakie określa NFZ dla swoich świadczeniodawców w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczymi. Ponadto pragniemy zauważyć, że jest to tylko kryterium premiujące a nie warunek konieczny do realizacji projektu.

Jakiego rodzaju spółki partnerskie mogą brać udział w konkursie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 Wnioskodawcą mogą być podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. m.in.:
  • lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie  spółki cywilnej, spółki jawnej     albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
  • pielęgniarki prowadzące działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki  jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek
Zauważyć należy, ze Regulamin nie wymaga od Wnioskodawcy i Partnera zawarcia spółki partnerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wystarczające jest utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa. Jego zakres, wymogi zostały opisane w Regulaminie konkursowym  strony 37-40.

Czy przewidziana jest maksymalna ilość podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie i czy przewidziane zostały maksymalne kryteria finansowe na udzielenie wsparcia jednemu podmiotowi?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 708 960PLN.  Nie ma ograniczeń co do wartości projektu składanego w tym konkursie.  Pamiętać jednak należy, że maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości projektu.

Czy podmiot leczniczy, który organizuje opiekę na rzecz osób niesamodzielnych może otrzymać wsparcie, jakie są wymagania?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty lecznicze rozumiane,  jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym. Wymagania dotyczące projektów składanych w odpowiedzi na konkurs określone zostały  w Regulaminie konkursu.

Czy stowarzyszenie zajmujące się organizacją i promocją opieki paliatywnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie, chorych, ich rodzin i osieroconych, mając w statucie ochronę i promocję zdrowia może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16.

Wnioskodawcą w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 mogą być wyłącznie podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 (lekarze i pielęgniarki, w ramach praktyki zawodowej) ustawy o działalności leczniczej. Art. 4 wymienia szereg podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi, ale dany przedsiębiorca, stowarzyszenie, instytucja badawcza etc. jest podmiotem leczniczym, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą
Zarówno przedsiębiorca, którego działalność jest zaklasyfikowana pod nr PKD 86.90A (działalność fizjoterapeutyczna), jak i stowarzyszenie zajmujące się organizacją i promocją opieki paliatywnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych, ich rodzin i osieroconych, mająca w statucie ochronę i promocję zdrowia, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, o ile posiadają wpis do rejestru działalności leczniczej.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę