Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Wskaźniki

Pytanie dot. wskaźników obligatoryjnych rezultatu bezpośredniego: Co będzie miejscem świadczenia usług zdrowotnych w przypadku realizacji projektu obejmującego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego? Czy oba wskaźniki muszą osiągać wartość docelową większą niż 0?

Pomiar wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu" dokonywany jest w okresie do 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu. Jego wartość powinna być określona na poziomie wyższym niż 0. W zależności od realizowanego w projekcie wsparcia wartość wskaźnika będzie różna. W przypadku wsparcia w zakresie przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej miejscem świadczenia usług będzie utworzona wypożyczalnia, co oznacza, że ilość miejsc świadczenia usług będzie tożsama z ilością powstałych wypożyczalni.

Jako przykładowe źródła pomiaru danych do wskaźnika można wskazać np. regulamin powstałej wypożyczalni, status jednostki w której utworzono wypożyczalnie, dokumentację fotograficzną, faktury na zakup sprzętu do wypożyczalni, umowy na wypożyczenie sprzętu podpisane z klientami, umowy o pracę z pracownikami wypożyczalni.
 
Natomiast pomiar wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" następuje do 4 tygodni od zakończenia udziału danego uczestnika w projekcie. W związku z czym do wskaźnika nie liczymy szkoleń z zakresu obsługi wypożyczonego sprzętu, liczone są natomiast np. szkolenia podnoszące kwalifikacje/ kompetencje zawodowe. Z założenia każdy projekt chodź w minimalnym stopniu powinien przyczyniać się do osiągnięcia każdego ze określonych wskaźników. Natomiast nie można wykluczyć sytuacji w której ze względu na specyfikę grupy uczestników (np. osoby objęte opieką paliatywną) i zaplanowane wsparcie wartość przedmiotowego wskaźnika wyniesie „0". Jednakże należy pamiętać, że wartości docelowe wskaźnika podlegają ocenie pod względem m.in. adekwatności i racjonalności w związku z powyższym ich poziom powinien być odpowiednio uzasadniony we wniosku.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę