Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (2/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu OPS i PCPR - Poddziałanie IX.2.1 (1/2016)

Formy wsparcia

W warukach konkursu zostało napisane, że z konkursu wykluczone są Dzienne Domy Opieki. Jednakże w regulaminie jest naisane ,ze działania dotyczą w szczególności zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach, w regulaminie jest też napisane że w w celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty co należy rozumieć przez „miejsc opieki w dziennych formach” czy po prostu należy to wykluczyć ?

W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej,  a także tworzenie i rozwój usług opiekuńczo-medycznych w formach  stacjonarnych zakładów.
Osoby niesamodzielne należy wspierać w ich naturalnym środowisku, w najbliższym otoczeniu poprzez skierowanie do nich przykładowo pielęgniarek, czy lekarzy.

Jedynie w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby zapewnienia temu opiekunowi odpoczynku możliwe jest umieszczenie osoby niesamodzielnej w zdeinstytucjonalizowanej placówce stacjonarnej. Usługi świadczone w placówce zdeinstytucjonalizowanej świadczone są w sposób:
 •  zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.
Rekomendowane jest by okres przebywania w takiej placówce był nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W jakim zakresie skali Barthel powinni być uczestnicy projektu przy zapewnieniu opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w postaci miejsc w formie opieki dziennej i wsparciu zespołu środowiskowego, w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób ze spektrum autyzmu, w tym dzieci i młodzieży ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu musi zostać oceniony według skali Barthel. W przypadku długoterminowej opieki pielęgniarskiej określono, że uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które uzyskały do 60 punktów ww. skali. Przy pozostałych rodzajach wsparcia nie przewidziano progów punktowych w ocenie opartej na skali Barthel.
Ponadto informujemy, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 z zakresu realizacji projektu wyłączone jest wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej. Wsparcie może zostać ukierunkowane na tzw. „opiekę wytchnieniową". Usługi te mają zapewnić osobie niesamodzielnej prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Możliwe jest również wsparcie zespołu środowiskowego, jednakże należy pamiętać, że projekt powinien zapewniać kompleksowe działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W  pierwszej kolejności podejmowane działania powinny być świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych. Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych.

Wsparciem objęte zostaną osoby m.in. dotknięte zaburzeniami funkcji poznawczych lub mowy. Z tymi osobami pracowaliby neurolog oraz psycholog i neurologopeda. Przewidywany czas obecności w projekcie to ok. 3 miesięcy - w zależności od stanu Do tego planowany jest zakup system rehabilitacji funkcji poznawczych wraz z programami (np.: myślenie logiczne, reakcja na bodźce akustyczne, itp.). Czy ww. pomysł wpisuje się w założenia projektu?

Jednym z głównych założeń konkursu jest deinstytucjonalizacja opieki medycznej i zgodnie z kryterium dostępu nr 4, wsparcie nie może być realizowane w ramach działalności dziennych domów opieki medycznej. Konkurs ukierunkowany jest na realizację usług:
 • opieki długoterminowej (świadczenia pielęgnacyjne oraz opiekuńcze) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej ;
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu paliatywnej i hospicyjnej.
I tylko w takim zakresie mogą być realizowane usługi w ramach niniejszego konkursu. Przy czym należy pamiętać, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w ramach projektu muszą wykraczać poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej lub Wnioskodawca musi udowodnić, że gwarantowane świadczenie nie mogłoby zostać sfinansowane ze środków publicznych w okresie trwania projektu. Wsparcie działalności lub tworzenie nowych dziennych domów opieki medycznej będzie możliwe w okresie późniejszym po wypracowaniu standardów PO  WER na poziomie krajowym.
 

Jaką rolę ma pełnić lekarz w projekcie w odniesieniu do świadczeń w ramach domowej opieki długoterminowej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 poz. 1480)pielęgniarska opieka długoterminowa realizowana w warunkach domowych obejmuje:
 1. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 2. przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
 3. świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
 4. edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
 5. pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
 6. pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu możliwa jest nie tylko realizacja gwarantowanych świadczeń lecz także wsparcia wykraczającego poza nie. Możliwe zatem jest zatrudnienie personelu lekarskiego do wykonywania specjalistycznych zadań w projekcie np. opieki psychiatrycznej.
Regulamin konkursu nie zakłada udziału w projekcie lekarza POZ danego uczestnika. Natomiast zgodnie z kryterium premiującym nr 1 dodatkowe punkty podczas oceny przyznane zostaną projektom, których wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego dla obszaru realizacji projektu Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czy w ramach konkursu może wziąć udział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, w którym znajduje się więcej niż 30 łóżek? Jeżeli tak to czy mozliwa jest realizacja działań zmierzających do tego aby pacjenci powrócili do domu (wsparciem objete byłyby rodziny pacjentów)?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań zmierzających do deistytucjonalizacji usług zdrowotnych. Możliwe zatem jest przygotowanie członków rodzin do pełnienia funkcji opiekuńczej. Efektem tego rodzaju projektu musi być przejście osoby niesamodzielnej z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Należy również pamiętać o zapewnieniu wsparcia osobie niesamodzielnej po opuszczeniu placówki opiekuńczej, tak aby zarówno ona, jak i jej opiekun faktyczny mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku.
 

Czy wkład własny w projekcie mogą stanowić wynagrodzenia osób pochodzące ze źródła publicznego w postaci kontraktu z NFZ?

Wkład własny w projekcie mogą stanowić wynagrodzenia osób pochodzące ze źródła publicznego w postaci kontraktu z NFZ, w zakresie niezbędnym do realizacji projektu. W takim przypadku należy wykazać szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędny do realizacji zadania/ zadań. Ponadto, do rozliczania kwalifikowalności wynagrodzeń takiej osoby stosuje się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności.
Jednocześnie należy pamiętać, że realizowane w projekcie działania mają na celu deinstytucjonalizację opieki medycznej i zgodnie z kryterium dostępu nr 4, nie może być realizowane wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej.

Czy opieka pielęgnacyjna oraz zabiegi rehabilitacyjne planowane do realizacji w ramach projektu (teleopieka, doradztwo na telefon, opieka pielęgnacyjna świadczona w domu, zabiegi rehabilitacyjne świadczone w miejscu w klinice), wykraczają poza świadczenia pielęgnacyjne w ramach opieki długoterminowej, a co za tym idzie, nie muszą wpisywać się w rozporządzenie z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej?

Warunkiem realizacji w obu przypadkach jest wykazanie, że ich sfinansowanie jest niezbędne do realizacji celów projektu. Ponadto w przypadku świadczeń gwarantowanych warunkiem ich udzielenia jest wykazanie, iż gwarantowana usługa zdrowotna nie mogłaby zostać sfinansowana ze środków publicznych w trakcie trwania projektu np., że skończył się limit środków na dane świadczenie w br. ,albo kolejka oczekujących jest tak długa, że ze świadczenia dana osoba mogłaby skorzystać dopiero po zakończeniu projektu. Natomiast świadczenia wykraczające poza gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej nie wymagają takiego uzasadnienia. Wystarczy je zdefiniować i wykazać, że są niezbędne do realizacji celu projektu.

Należy pamiętać, że świadczenia gwarantowane powinny być świadczone zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem. W przypadku usług w ramach świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej wymagane jest by były realizowane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 poz. 1480), w szczególności zaś z warunkami realizacji określonymi w Załączniku 4 do ww. Rozporządzenia. Natomiast podstawowe usługi w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagane jest by były realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. z 2013 poz. 1347), w szczególności zaś z warunkami realizacji określonymi w Załączniku 2 do ww. Rozporządzenia.

Czy możliwe jest pozyskanie środków na organizacje szkoleń dla personelu DPS i czy w ramach pozyskanych środków można sfinansować zatrudnienie pielęgniarki, fizjoterapeuty lub rehabilitanta w DPS?

W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie szkoleń i doradztwa podmiotów leczniczych w zakresie dostosowania ich do potrzeb osób niesamodzielnych. Jeżeli Państwa DPS posiada status podmiotu leczniczego tj. posiada wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą może ubiegać się o dofinansowanie projektu w tym zakresie.Konkurs zakłada możliwość zatrudnienia personelu projektu do wykonywania usług zdrowotnych. Zauważyć jednak należy, że beneficjentami w ramach niniejszego konkursu mogą być tylko podmioty leczniczy.

Jeżeli Gmina nie ma usług specjalistycznych, to czy w ramach tego konkursu jako jeden z instrumentów mogą być usługi specjalistyczne?

W ramach konkursu nie ma możliwości świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaliczane są do usług społecznych, których świadczenia nie zakłada niniejszy konkurs.
 

Czy mogą być finansowane szkolenia i terapie bezpośrednio dla osób niesamodzielnych?

Celem projektów składanych w odpowiedzi na konkurs jest rozwój usług zdrowotnych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. Załącznik nr 7 Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" szczegółowo opisuje formy wsparcia jakie mogą być realizowane w ramach niniejszego konkursu oraz warunki ich realizacji.
Istnieje natomiast możliwość zorganizowania szkoleń i doradztwa w celu przystosowania podmiotów leczniczych do świadczenia usług zdrowotnych na rzecz osób niesamodzielnych.

Czy mogą być sfinansowane szkolenia dla osób - kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych oraz dla rodzin i otoczenia osób niesamodzielnych?

Jednym z zadań w projekcie mogą być szkolenia dla opiekunów, w szczególności dla członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.
Należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu, projekty powinny zapewniać kompleksowe działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W pierwszej kolejności podejmowane działania powinny być świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych.
Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych.
W ramach niniejszego konkursu istnieje również możliwość przeszkolenia osób będących personelem projektu w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.  Zdobyta przez nich wiedza musi zostać wykorzystana podczas realizacji projektu na rzecz uczestników projektu.

Czy może być sfinansowany koszt przystosowania pomieszczeń dla osób niesamodzielnych w których będą prowadzone działania aktywizacyjne dla tej grupy?

Tak, w projektach składanych w odpowiedzi na niniejszy konkurs mogą Państwo założyć koszt przystosowania pomieszczeń dla osób niesamodzielnych, w których będą świadczone usługi zdrowotne dla tej grupy. Istnieje także możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów mechanizmów racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, w tym m.in. dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.).
Dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń będą stanowiły wydatki w ramach cross-financingu. Szczegółowe informacje dotyczące cross-financingu zostały opisane w Regulaminie konkursu strony 28-20 i w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w rozdz. 6.8 oraz 8.7.

Czy może być finansowany zakup środka transportu dostosowanego i przeznaczonego dla osób niesamodzielnych?

Zakup środka transportu dostosowanego i przeznaczonego dla osób niesamodzielnych (biorących udział w projekcie) może zostać sfinansowany w ramach projektu, o ile Wnioskodawca uzasadni, że zakup ten jest niezbędny dla jego realizacji (przedstawi racjonalność i efektywność poniesienia takiego kosztu).

Zgodnie z Regulaminem konkursu :
 • wydatki poniesione na zakup środków trwałych wykorzystywanych w ramach i na rzecz projektu są kwalifikowalne w całości lub w części swojej wartości zgodnie ze wskazaniem wnioskodawcy opartym o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu (o ile dotyczą wsparcia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz w zakresie przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego,  a także koszty ich dostaw, montażu i uruchomienia)
 • w pozostałych przypadkach wydatki na zakup środków trwałych wykorzystywanych w ramach i na rzecz projektu są kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym będą wykorzystywane w projekcie. W ramach projektu rozlicza się wtedy odpisy amortyzacyjne a nie wydatki na zakup środków trwałych i stosuje się warunki oraz procedury określone  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  sekcja 6.12.2 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.Powyższe  dotyczy wszystkich środków trwałych o wartości powyżej 350 PLN netto.
Środki trwałe nabyte w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji mogą być wykorzystywane na działalność statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla zysku.
W przypadku gdy środki trwałe zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane po jego zakończeniu częściowo lub w całości w celu świadczenia usług komercyjnych, wówczas wydatki te objęte będą regułami pomocy de minimis lub pomocy publicznej.
Wydatki poniesione w ramach projektu na zakup środków trwałych nie mogą przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych. Do powyższego limitu - 10% wydatków kwalifikowalnych nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych środków trwałych wykorzystywanych w ramach projektu.

Jakie przykładowe działania/zadania mogą być finansowane w ramach konkursu?

W załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych" zostały szeroko omówione poszczególne formy wsparcia, które mogą stanowić przedmiot niniejszego konkursu.

Grupa docelowa

Czy w ramach konkursu może wziąć udział Zakład Opiekuńczo Leczniczy, w którym znajduje się więcej niż 30 łóżek? Jeżeli tak to czy mozliwa jest realizacja działań zmierzających do tego aby pacjenci powrócili do domu (wsparciem objete byłyby rodziny pacjentów)?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja działań zmierzających do deistytucjonalizacji usług zdrowotnych. Możliwe zatem jest przygotowanie członków rodzin do pełnienia funkcji opiekuńczej. Efektem tego rodzaju projektu musi być przejście osoby niesamodzielnej z opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. Należy również pamiętać o zapewnieniu wsparcia osobie niesamodzielnej po opuszczeniu placówki opiekuńczej, tak aby zarówno ona, jak i jej opiekun faktyczny mogli prawidłowo funkcjonować w środowisku.
 

Czy w ramach konkursu grupą docelową mogą być np. dzieci chorujące na cukrzycę (nie zawsze posiadające orzeczenia o niepełnosprawności ale niesamodzielne w sposób sprzężony: ze względu na wiek i chorobę)?

Grupę docelową mogą być dzieci chorujące na cukrzycę, jeżeli spełniają przesłanki osoby niesamodzielnej w rozumieniu Wytycznych.
Za osobę niesamodzielną uznaje się osobę, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety).
W wypadku dzieci niesamodzielność nie może wynikać z etapu ich rozwoju (młodego wieku), lecz innych przesłanek, przez które nie mogą wykonywać podstawowych czynności życia codziennego.

Czy trzeba jakoś potwierdzać niesamodzielność osoby?

Wnioskodawca zobowiązany jest zbadać status uczestnika projektu, tj. ustalić czy jest osobą niesamodzielną. Dokumentami potwierdzającymi niesamodzielność może być np.: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny, zaświadczenie lekarskie, skierowanie wystawione przez lekarza do objęcia usługą zdrowotną, wypełniony formularz oceny pacjenta wg. Skali Bartehl, oświadczenie o niesamodzielności. Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wymaga się aby każda osoba niesamodzielna, mająca być uczestnikiem projektu  na etapie rekrutacji została oceniona wg. Skali Barthela.

Co oznaczają pojęcia "otoczenie osób niesamodzielnych" i "opiekun faktyczny"?

Zgodnie z  Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia  3 marca 2016 r.:
 
1. Otoczeniem osób niesamodzielnych są osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
 
2. Opiekun faktyczny to osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny.

Pozostałe

Czy świadczenia medyczne takie jak konsultacje specjalistyczne, które będą mogły być realizowane w ramach kontraktu z NFZ, dla pacjentów uczestniczących w projekcie mogą stanowić wkład własny?

Wkładem własnym mogą być środki, które są powiązane ze wsparciem w ramach projektu. Zatem jeżeli konsultacje specjalistyczne są niezbędne do realizacji celów i zakresu wsparcia udzielanego w ramach projektu i wiążą się z grupą docelową, mogą być wkładem własnym.

W warukach konkursu zostało napisane, że z konkursu wykluczone są Dzienne Domy Opieki. Jednakże w regulaminie jest naisane ,ze działania dotyczą w szczególności zapewniania opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach, w regulaminie jest też napisane że w w celu rozszerzenia dostępu do usług i zapewnienia wsparcia większej liczbie uczestników w projekcie usługi realizowane będą również w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w soboty co należy rozumieć przez „miejsc opieki w dziennych formach” czy po prostu należy to wykluczyć ?

W ramach konkursu nie jest możliwe wsparcie Dziennych Domów Opieki Medycznej,  a także tworzenie i rozwój usług opiekuńczo-medycznych w formach  stacjonarnych zakładów.
Osoby niesamodzielne należy wspierać w ich naturalnym środowisku, w najbliższym otoczeniu poprzez skierowanie do nich przykładowo pielęgniarek, czy lekarzy.

Jedynie w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby zapewnienia temu opiekunowi odpoczynku możliwe jest umieszczenie osoby niesamodzielnej w zdeinstytucjonalizowanej placówce stacjonarnej. Usługi świadczone w placówce zdeinstytucjonalizowanej świadczone są w sposób:
 •  zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
 • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
 • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
 • gwarantujący, że wymagania organizacyjne związane ze świadczeniem danej usługi nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami osoby z niej korzystającej.
Rekomendowane jest by okres przebywania w takiej placówce był nie dłuższy niż 1 miesiąc.

W jakim zakresie skali Barthel powinni być uczestnicy projektu przy zapewnieniu opieki medycznej dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w postaci miejsc w formie opieki dziennej i wsparciu zespołu środowiskowego, w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób ze spektrum autyzmu, w tym dzieci i młodzieży ?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu musi zostać oceniony według skali Barthel. W przypadku długoterminowej opieki pielęgniarskiej określono, że uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które uzyskały do 60 punktów ww. skali. Przy pozostałych rodzajach wsparcia nie przewidziano progów punktowych w ocenie opartej na skali Barthel.
Ponadto informujemy, że zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 4 z zakresu realizacji projektu wyłączone jest wsparcie działalności lub tworzenia nowych dziennych domów opieki medycznej. Wsparcie może zostać ukierunkowane na tzw. „opiekę wytchnieniową". Usługi te mają zapewnić osobie niesamodzielnej prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna faktycznego lub potrzeby odpoczynku opiekuna.
Możliwe jest również wsparcie zespołu środowiskowego, jednakże należy pamiętać, że projekt powinien zapewniać kompleksowe działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. W  pierwszej kolejności podejmowane działania powinny być świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych. Działania skierowane do osób niesamodzielnych można rozszerzyć o wsparcie dla opiekunów faktycznych i podmiotów świadczących usługi na rzecz osób niesamodzielnych.

Czy podmioty powiązane z powiatem są wyłączone z przystąpienia do oferty?

Podmioty powiązane z zamawiającym wyłączone są z możliwości realizacji zamówienia złożonego przez Beneficjenta, jednakże w szczególnym wypadku zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, pkt. 13 lit. b - w przypadku, gdy pomimo właściwego upublicznienia zapytania ofertowego nie wpłynie żadna oferta – dopuszcza się zawarcie umowy z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury, przy czym zawarcie umowy z podmiotem powiązanym, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą właściwej instytucji będącej stroną umowy.
W ramach kosztów pośrednich jest możliwość zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych, który powinien doradzać w kwestiach dotyczących procedur zamówień publicznych.

Jeśli łączna wartość najmu nieruchomości (wynajem sal na zajęcia) w całym czasie trwania projektu nie przekracza 50 tys zł brutto, to czy na podstawie szczególnych warunków realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności pkt 6.5.3.1a nie stosuje się zasady konkurencyjności?

Zgodnie z Wytycznymi – sekcja 6.2, pkt. 4, w przypadku wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5, istnieje obowiązek dokonania i udokumentowania rozeznania rynku co najmniej poprzez upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.
Wydatek musi być dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty .

Czy pozycję oprogramowania (w ramach teleopieki) można ująć w budżecie projektu jako koszt zakupu, czy też należy zastosować odpisy amortyzacyjne, tak jak dla środków trwałych?

Oprogramowanie informatyczne do wprowadzenia systemu teleopieki będzie wartością niematerialną i prawną. Wnioskodawca może założyć w projekcie zakup takiego oprogramowania, o ile taki wydatek jest niezbędny dla realizacji wsparcia zaplanowanego w projekcie. W budżecie projektu należy ująć odpisy amortyzacyjne. Szczegółowe wymogi dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zostały opisane w rozdz. 6.12.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Czy koszty użytkowania karetki (koszt wynajmu, koszty użytkowania - benzyna i naprawy) wraz z kosztami zatrudnienia dwóch ratowników medycznych niezbędnych do przewozu pacjenta mozna uznać za wkład własny?

Koszty związane z wynajęciem karetki, koszty eksploatacyjne (benzyna, naprawy) oraz koszt zatrudnienia ratowników medycznych będą stanowiły wkład własny finansowy, w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji projektu i wykorzystywane na rzecz projektu. Należy pamiętać, że nie można przyjąć jednej uśrednionej wartości, w skład w której wchodzą wskazane powyżej koszty, bowiem stanowią one różne kategorie wydatków (np. koszt zatrudnienia ratownika medycznego to koszt personelu). Każdą kategorię należy wykazać w osobnej pozycji  i oznaczyć jako wkład własny (np. koszt personelu, eksploatacja karetki etc.).

W załączniku nr 7, tabela wymagania personelu, pozycja 1 została wskazana niewłaściwa podstawa prawna dotycząca udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu domowej pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Należałoby oprzeć się o Rozporządzenie MZ z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Jest to ważny zapis, ponieważ wymagania dotyczące domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej są zupełnie inne i znacznie się różnią od wymagań w domowej opiece długoterminowej.

W Załączniku nr 7 - Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych - w Regulaminie konkursu celowo, dodatkowo wskazano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1347), aby podkreślić specjalne wymagania odnośnie pielęgniarek zatrudnionych do opieki nad pacjentami śmiertelnie chorymi, obok standardowych wymagań co do kwalifikacji pielęgniarki. Na str. 6 ww. Załącznika wyraźnie wskazano, że wsparcie ma być realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013 poz. 1480), w szczególności zaś z warunkami realizacji określonymi w Załączniku 4 do ww. Rozporządzenia, w którym określono szczegółowe wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego, obowiązujące Beneficjenta przy realizacji projektu. Do wyliczenia stawek wynagrodzeń przyjęto obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896). Stawki przedstawione w tabeli mieszczą się w przytaczanych przez Panią stawkach wynagrodzeń na rok 2016. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest wzrost wynagrodzenia personelu projektu, wymaga to jednak szczegółowego uzasadnienia (np. pod Szczegółowym budżetem projektu) i musi wynikać z racjonalnych przesłanek. 

W projekcie dodatkowo podlega ocenie posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji, zgodnie z wymogami NFZ podmioty lecznicze realizujące umowy w zakresie świadczenia pielęgnacyjno- opiekuńcze punktowane są za posiadanie certyfikatu ISO 9001:200

Aby zostało spełnione kryterium premiujące nr 2 określone dla tego konkursu wnioskodawcą lub partnerem musi być podmiot, który posiadający akredytację wydaną na podstawie ustawy o akredytacji o ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System Zarządzania Jakością. Powyższy fakultatywny wymóg nie wiąże się w żaden sposób z wymaganiami, jakie określa NFZ dla swoich świadczeniodawców w zakresie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczymi. Ponadto pragniemy zauważyć, że jest to tylko kryterium premiujące a nie warunek konieczny do realizacji projektu.

Jakiego rodzaju spółki partnerskie mogą brać udział w konkursie?

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 Wnioskodawcą mogą być podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej tj. m.in.:
 • lekarze prowadzący działalność leczniczą w formie  spółki cywilnej, spółki jawnej     albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
 • pielęgniarki prowadzące działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki  jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek
Zauważyć należy, ze Regulamin nie wymaga od Wnioskodawcy i Partnera zawarcia spółki partnerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wystarczające jest utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa. Jego zakres, wymogi zostały opisane w Regulaminie konkursowym  strony 37-40.

Czy przewidziana jest maksymalna ilość podmiotów, którym zostanie udzielone wsparcie i czy przewidziane zostały maksymalne kryteria finansowe na udzielenie wsparcia jednemu podmiotowi?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 15 708 960PLN.  Nie ma ograniczeń co do wartości projektu składanego w tym konkursie.  Pamiętać jednak należy, że maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wartości projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości 10% wartości projektu.

Czy podmiot leczniczy, który organizuje opiekę na rzecz osób niesamodzielnych może otrzymać wsparcie, jakie są wymagania?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty lecznicze rozumiane,  jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym. Wymagania dotyczące projektów składanych w odpowiedzi na konkurs określone zostały  w Regulaminie konkursu.

Czy stowarzyszenie zajmujące się organizacją i promocją opieki paliatywnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie, chorych, ich rodzin i osieroconych, mając w statucie ochronę i promocję zdrowia może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16.

Wnioskodawcą w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/16 mogą być wyłącznie podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 (lekarze i pielęgniarki, w ramach praktyki zawodowej) ustawy o działalności leczniczej. Art. 4 wymienia szereg podmiotów, które mogą być podmiotami leczniczymi, ale dany przedsiębiorca, stowarzyszenie, instytucja badawcza etc. jest podmiotem leczniczym, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą
Zarówno przedsiębiorca, którego działalność jest zaklasyfikowana pod nr PKD 86.90A (działalność fizjoterapeutyczna), jak i stowarzyszenie zajmujące się organizacją i promocją opieki paliatywnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych, ich rodzin i osieroconych, mająca w statucie ochronę i promocję zdrowia, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, o ile posiadają wpis do rejestru działalności leczniczej.

Wskaźniki

Pytanie dot. wskaźników obligatoryjnych rezultatu bezpośredniego: Co będzie miejscem świadczenia usług zdrowotnych w przypadku realizacji projektu obejmującego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego? Czy oba wskaźniki muszą osiągać wartość docelową większą niż 0?

Pomiar wskaźnika „Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu" dokonywany jest w okresie do 4 tygodni od zakończenia realizacji projektu. Jego wartość powinna być określona na poziomie wyższym niż 0. W zależności od realizowanego w projekcie wsparcia wartość wskaźnika będzie różna. W przypadku wsparcia w zakresie przygotowania i tworzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej miejscem świadczenia usług będzie utworzona wypożyczalnia, co oznacza, że ilość miejsc świadczenia usług będzie tożsama z ilością powstałych wypożyczalni.

Jako przykładowe źródła pomiaru danych do wskaźnika można wskazać np. regulamin powstałej wypożyczalni, status jednostki w której utworzono wypożyczalnie, dokumentację fotograficzną, faktury na zakup sprzętu do wypożyczalni, umowy na wypożyczenie sprzętu podpisane z klientami, umowy o pracę z pracownikami wypożyczalni.
 
Natomiast pomiar wskaźnika „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu" następuje do 4 tygodni od zakończenia udziału danego uczestnika w projekcie. W związku z czym do wskaźnika nie liczymy szkoleń z zakresu obsługi wypożyczonego sprzętu, liczone są natomiast np. szkolenia podnoszące kwalifikacje/ kompetencje zawodowe. Z założenia każdy projekt chodź w minimalnym stopniu powinien przyczyniać się do osiągnięcia każdego ze określonych wskaźników. Natomiast nie można wykluczyć sytuacji w której ze względu na specyfikę grupy uczestników (np. osoby objęte opieką paliatywną) i zaplanowane wsparcie wartość przedmiotowego wskaźnika wyniesie „0". Jednakże należy pamiętać, że wartości docelowe wskaźnika podlegają ocenie pod względem m.in. adekwatności i racjonalności w związku z powyższym ich poziom powinien być odpowiednio uzasadniony we wniosku.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę