Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Pozostałe

Czy jeśli w Regulaminie konkursu jest podane, że Wnioskodawcą jest GOPS, a GOPS nie ma osobowości prawnej to należy wpisać GMINA / GOPS? Czyje dane podać w punkcie 2.2-2.7? Gminy? Czyj PKD podać - Gminy czy GOPS?

Przedstawiona w pytaniu sytuacja została dokładnie opisana w „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu", która stanowi Załączniki nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21.

W rozdziale II „WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)" na stronie 32 wskazano, że w przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej w polu 2.1 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i jednostki organizacyjnej – w formacie „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej".
Natomiast w polach 2.2 , 2.3 i 2.6 należy wybierać z listy rozwijanej, a w polach 2.4, 2.5, 2.7 wpisać odpowiednie dane podmiotu, który będzie stroną umowy o dofinansowanie tj. właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy). Jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie JST, swoje dane adresowe jako realizatora projektu np. GOPSu należy podać w polu 2.9.4. W szczególnych przypadkach w polu 2.9.4 do kontaktów roboczych może być podany inny adres.

Czy jako wkład własny w ramach projektu mogą być rozliczone środki na utrzymanie jednego dziecka ponoszone przez Miasto?

Wkład własny mogą stanowić środki przekazywane przez Miasto na utrzymanie dziecka w zdeinsytucjonalizowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dziecko to musi jednak być uczestnikiem projektu i nie może dojść do podwójnego finansowania kosztów w ramach projektu (tj. jeden wydatek będzie pokrywany zarówno ze środków Miasta, jak i z dofinansowania projektu).

Zgodnie z Regulaminem, wydatki poniesione w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych, a wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 15% dofinansowania unijnego w ramach projektu. Przy czym: zgodnie z informacją o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w okresie do 31 grudnia 2021 r. przedmiotowe limity nie obowiązują. Czy zatem koszt remontu (cross-financing), który poniesiony zostanie w I kw. 2022 r. może przekroczyć limit 15%? Czy podana data 31.12.2021 r. dotyczy złożonych wniosków czy zrealizowanych wydatków?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności obowiązują zarówno na etapie składania wniosku o dofinansowanie jak i realizacji projektu. Oznacza to, że wydatki ponoszone na cross-financing po 31.12.2021 r. będą musiały mieścić się w określonych limitach dla całego projektu (o ile zawieszenie Wytycznych nie zostanie przedłużone). Z tego też względu wydatki zaplanowane do poniesienia w I kw. 2022 r. przekraczające ten limit nie zostaną uznane za kwalifikowalne.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę