Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy jest określone ile dni w tygodniu może być czynna utworzona placówka wsparcia dziennego w ramach projektu? Czy np. może być czynna 2 x w tygodniu?

Zarówno w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i w dokumentacji konkursowej nie określono minimalnej i maksymalnej liczby dni funkcjonowania placówki w tygodniu. Dni i godziny otwarcia placówki muszą wynikać z przeprowadzonej diagnozy, rozeznania i uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, a także możliwości organizacyjno-techniczne realizatora wsparcia.

Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu i funkcjonowaniu placówki należy mieć na względzie także racjonalność i efektywność wydatków w projekcie. W przypadku okazjonalnego funkcjonowania placówki nie jest racjonalne ponoszenie w projekcie znacznych wydatków na remont i wyposażenie, oraz uwzględnienie wydatków związanych z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń przez całe tygodnie.

Czy w przypadku rodzin wspierających można zaplanować koszty refundacji działań realizowanych przez te rodziny, uwzględniające koszty poniesione zarówno na rodziny wspierane jak i wspierające np. koszty biletów do kina czy do zoo?

W przypadku usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, zakres pomocy i oddziaływania rodzin wspierających jest bardzo szeroki i istnieje możliwość finansowania kosztów z tym związanych. Zakres usług rodzin wspierających w ramach projektu nie powinien ograniczać się jedynie do wspólnych wyjść np. do kina, teatru itp. Ewentualne wydatki dotyczące przedmiotowych wyjść, jak i inne związane z usługami rodzin wspierających, będą podlegały ocenie pod kątem ich racjonalności, efektywności i zasadności.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszty wyżywienia dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego?

Tak. W przypadku realizacji usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom, wydatki związane z zapewnieniem posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki są kwalifikowane.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę