Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.2.1 (1/2021)

Formy wsparcia

Czy jest określone ile dni w tygodniu może być czynna utworzona placówka wsparcia dziennego w ramach projektu? Czy np. może być czynna 2 x w tygodniu?

Zarówno w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i w dokumentacji konkursowej nie określono minimalnej i maksymalnej liczby dni funkcjonowania placówki w tygodniu. Dni i godziny otwarcia placówki muszą wynikać z przeprowadzonej diagnozy, rozeznania i uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności, a także możliwości organizacyjno-techniczne realizatora wsparcia.

Przy podejmowaniu decyzji o utworzeniu i funkcjonowaniu placówki należy mieć na względzie także racjonalność i efektywność wydatków w projekcie. W przypadku okazjonalnego funkcjonowania placówki nie jest racjonalne ponoszenie w projekcie znacznych wydatków na remont i wyposażenie, oraz uwzględnienie wydatków związanych z kosztami eksploatacyjnymi pomieszczeń przez całe tygodnie.

Czy w przypadku rodzin wspierających można zaplanować koszty refundacji działań realizowanych przez te rodziny, uwzględniające koszty poniesione zarówno na rodziny wspierane jak i wspierające np. koszty biletów do kina czy do zoo?

W przypadku usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, zakres pomocy i oddziaływania rodzin wspierających jest bardzo szeroki i istnieje możliwość finansowania kosztów z tym związanych. Zakres usług rodzin wspierających w ramach projektu nie powinien ograniczać się jedynie do wspólnych wyjść np. do kina, teatru itp. Ewentualne wydatki dotyczące przedmiotowych wyjść, jak i inne związane z usługami rodzin wspierających, będą podlegały ocenie pod kątem ich racjonalności, efektywności i zasadności.

Czy w ramach projektu można zaplanować koszty wyżywienia dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego?

Tak. W przypadku realizacji usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom, wydatki związane z zapewnieniem posiłków dla dzieci uczęszczających do placówki są kwalifikowane.

Grupa docelowa

W Załączniku nr 6 wskazano, że placówka wsparcia dziennego ma być przede wszystkim dla dzieci szkolnych. Czy jednak mogą też uczestniczyć tu dzieci młodsze np. 5-6 lat oraz młodzież szkół ponadpodstawowych?

Zgodnie z dokumentacją konkursową, placówki wsparcia dziennego adresowane są do:
  • dzieci od lat 3 i młodzieży do lat 18  zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym
  • ich otoczenia (rodziców/opiekunów prawnych) o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży.
W związku z tym, jeżeli występuje taka potrzeba w lokalnej społeczności, można objąć wsparciem dzieci w wieku 5-6 lat, jak i starsze.

Pozostałe

Czy jeśli w Regulaminie konkursu jest podane, że Wnioskodawcą jest GOPS, a GOPS nie ma osobowości prawnej to należy wpisać GMINA / GOPS? Czyje dane podać w punkcie 2.2-2.7? Gminy? Czyj PKD podać - Gminy czy GOPS?

Przedstawiona w pytaniu sytuacja została dokładnie opisana w „Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu", która stanowi Załączniki nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21.

W rozdziale II „WNIOSKODAWCA (BENEFICJENT)" na stronie 32 wskazano, że w przypadku jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego nieposiadającej osobowości prawnej w polu 2.1 należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i jednostki organizacyjnej – w formacie „nazwa JST/ nazwa jednostki organizacyjnej".
Natomiast w polach 2.2 , 2.3 i 2.6 należy wybierać z listy rozwijanej, a w polach 2.4, 2.5, 2.7 wpisać odpowiednie dane podmiotu, który będzie stroną umowy o dofinansowanie tj. właściwej JST posiadającej osobowość prawną (np. gminy). Jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie JST, swoje dane adresowe jako realizatora projektu np. GOPSu należy podać w polu 2.9.4. W szczególnych przypadkach w polu 2.9.4 do kontaktów roboczych może być podany inny adres.

Czy jako wkład własny w ramach projektu mogą być rozliczone środki na utrzymanie jednego dziecka ponoszone przez Miasto?

Wkład własny mogą stanowić środki przekazywane przez Miasto na utrzymanie dziecka w zdeinsytucjonalizowanej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dziecko to musi jednak być uczestnikiem projektu i nie może dojść do podwójnego finansowania kosztów w ramach projektu (tj. jeden wydatek będzie pokrywany zarówno ze środków Miasta, jak i z dofinansowania projektu).

Zgodnie z Regulaminem, wydatki poniesione w ramach projektu na zakup środków trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych, a wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 15% dofinansowania unijnego w ramach projektu. Przy czym: zgodnie z informacją o częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 w okresie do 31 grudnia 2021 r. przedmiotowe limity nie obowiązują. Czy zatem koszt remontu (cross-financing), który poniesiony zostanie w I kw. 2022 r. może przekroczyć limit 15%? Czy podana data 31.12.2021 r. dotyczy złożonych wniosków czy zrealizowanych wydatków?

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności obowiązują zarówno na etapie składania wniosku o dofinansowanie jak i realizacji projektu. Oznacza to, że wydatki ponoszone na cross-financing po 31.12.2021 r. będą musiały mieścić się w określonych limitach dla całego projektu (o ile zawieszenie Wytycznych nie zostanie przedłużone). Z tego też względu wydatki zaplanowane do poniesienia w I kw. 2022 r. przekraczające ten limit nie zostaną uznane za kwalifikowalne.
Wyświetlanie 7 rezultatów.

wybierz kategorię pytań

 Przejdź na górę