Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Formy wsparcia

Czy w ramach grupy osób należących do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można objąć wsparciem niepełnoletnie dzieci uczestników projektu? Jeżeli tak, to czy mogą być realizowane takie formy wsparcia jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz ich rodziców, terapia pedagogiczna, pomoc edukacyjna, organizacja czasu wolnego, m.in. zaj. sportowe, wyjścia do instytucji kultury, wyżywienia, imprez okolicznościowych? Czy w/w wsparcia mogą być realizowane tylko w godzinach gdy uczestnik projektu (rodzic) uczestniczy w np. kursie/szkoleniu, doradztwie etc.? Czy też w celu zapewnienia niezbędnej efektywności działań może być realizowane w innych godzinach/terminach?

Grupę docelową, w ramach niniejszego konkursu może stanowić otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, definiowane jako wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z tego względu, osoby zaliczane do „otoczenia" mogą zostać zakwalifikowane jako uczestnicy projektu jedynie w powiązaniu z zasadniczą grupą docelową, t.j. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Zgodnie z powyższym, w projekcie można zaplanować wsparcie skierowane do otoczenia osób zagrożonych - w omawianym przypadku niepełnoletnich dzieci uczestników projektu -  o ile Wnioskodawca wykaże, że ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - czyli rodziców dzieci. Odrębnym problemem jest zakres wsparcia, które może zostać zaproponowane otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach  konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16  obejmują: programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W przypadku wymienionych w piśmie Państwa przykładowych form wsparcia, można przyjąć, że opisane w punktach 1-3 wpisują się w typy operacji przewidziane w niniejszym konkursie  - przy założeniu, że zostanie wykazane, iż ich realizacja jest niezbędna dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Natomiast działania wskazane w punktach 4-6 - stanowią elementy towarzyszące, których realizacja w projekcie jest możliwa, jednakże ich zasadność może być oceniona jedynie na gruncie konkretnego projektu - na podstawie całości informacji o projekcie, w tym opisu grupy docelowej, zdiagnozowanych problemów oraz wsparcia zaplanowanego dla pozostałych uczestników projektu. Nie ma wymogu, aby wsparcie kierowane do otoczenia miało miejsce w tym samym czasie, kiedy odbywają się działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Określając zakres wsparcia skierowanego do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należy również pamiętać, że projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny prowadzić do osiągnięcia zakładanych wskaźników, w tym wskaźników w stosunku do których wymagane jest osiągnięcie minimalnego poziomu (m.in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22% oraz  Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%). Ponadto, składane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zatem dobór form wsparcia w projekcie powinien uwzględniać realizację w/w celu.   

W jaki sposób należy opisać szkolenia, które wyposażą beneficjentów w kompetencje (nie kwalifikacje) tak, aby spełnione było szczegółowe kryterium dostępu dotyczące zapewnienia mechanizmów gwarantujących wysoką jakość szkoleń?

Wnioskodawca może założyć w projekcie szkolenia, w których udział będzie prowadzić do nabycia kompetencji. Takie założenie jest możliwe warunkiem opisania we wniosku, a następnie zrealizowania, wszystkich czterech etapów nabycia kompetencji, określonych w Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
tj.:
  1. Etap I – Zakres – w ramach wniosku o dofinansowanie należy zdefiniować grupy docelowe do objęcia wsparciem oraz wybrać obszar interwencji EFS, który będzie poddany ocenie (np. szkolenia czy staże);
  2. Etap II – Wzorzec – w ramach wniosku o dofinansowanie należy przewidzieć standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
  3. Etap III – Ocena – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy przeprowadzić weryfikację efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny (np. egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca);
  4. Etap IV – Porównanie – po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie należy porównać uzyskane wyniki etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).
Realizacja szkolenia zgodnie z powyższymi etapami będzie prowadziła do potwierdzenia kompetencji przez uczestników oraz pozwoli na spełnienie wymogów określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Grupa docelowa

Czy w ramach grupy osób należących do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można objąć wsparciem niepełnoletnie dzieci uczestników projektu? Jeżeli tak, to czy mogą być realizowane takie formy wsparcia jak: zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz ich rodziców, terapia pedagogiczna, pomoc edukacyjna, organizacja czasu wolnego, m.in. zaj. sportowe, wyjścia do instytucji kultury, wyżywienia, imprez okolicznościowych? Czy w/w wsparcia mogą być realizowane tylko w godzinach gdy uczestnik projektu (rodzic) uczestniczy w np. kursie/szkoleniu, doradztwie etc.? Czy też w celu zapewnienia niezbędnej efektywności działań może być realizowane w innych godzinach/terminach?

Grupę docelową, w ramach niniejszego konkursu może stanowić otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, definiowane jako wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Z tego względu, osoby zaliczane do „otoczenia" mogą zostać zakwalifikowane jako uczestnicy projektu jedynie w powiązaniu z zasadniczą grupą docelową, t.j. osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Zgodnie z powyższym, w projekcie można zaplanować wsparcie skierowane do otoczenia osób zagrożonych - w omawianym przypadku niepełnoletnich dzieci uczestników projektu -  o ile Wnioskodawca wykaże, że ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - czyli rodziców dzieci. Odrębnym problemem jest zakres wsparcia, które może zostać zaproponowane otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach  konkursu RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/16  obejmują: programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej. W przypadku wymienionych w piśmie Państwa przykładowych form wsparcia, można przyjąć, że opisane w punktach 1-3 wpisują się w typy operacji przewidziane w niniejszym konkursie  - przy założeniu, że zostanie wykazane, iż ich realizacja jest niezbędna dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.. Natomiast działania wskazane w punktach 4-6 - stanowią elementy towarzyszące, których realizacja w projekcie jest możliwa, jednakże ich zasadność może być oceniona jedynie na gruncie konkretnego projektu - na podstawie całości informacji o projekcie, w tym opisu grupy docelowej, zdiagnozowanych problemów oraz wsparcia zaplanowanego dla pozostałych uczestników projektu. Nie ma wymogu, aby wsparcie kierowane do otoczenia miało miejsce w tym samym czasie, kiedy odbywają się działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Określając zakres wsparcia skierowanego do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należy również pamiętać, że projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny prowadzić do osiągnięcia zakładanych wskaźników, w tym wskaźników w stosunku do których wymagane jest osiągnięcie minimalnego poziomu (m.in. wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22% oraz  Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%). Ponadto, składane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów RPO WŁ 2014-2020 w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego PI 9i: Przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - zatem dobór form wsparcia w projekcie powinien uwzględniać realizację w/w celu.   
 Przejdź na górę