Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Pozostałe

Czy środki można uzyskać także na dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych?

W przypadku uczestników projektu  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy jest możliwe, pod warunkiem, że realizacja tego instrumentu będzie zgodna z:
  • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 z dnia 2 lipca 2015 r.,
  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 23 kwietnia 2012 r.
  • Koszt wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy nie przekracza 600% przeciętnego wynagrodzenia(rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Szczególne uregulowanie dotyczy wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy uczestników odbywających staż u danego pracodawcy:
  • Koszty związane z odbywaniem stażu - w tym koszty wyposażenia stanowiska pracy - nie mogą przekroczyć w wysokości nieprzekraczającej 5 000,00 zł brutto na stażystę.
Uzyskanie dofinansowania na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych jest możliwe jedynie w oparciu o zasady mechanizmu racjonalnych usprawnień opisane, w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  • W przypadku projektów które nie są dedykowane wyłącznie uczestnikom z niepełno sprawnościami, nie można zakładać w budżecie projektu wydatków związanych z dostosowaniem pomieszczeń dla niepełnosprawnych, nie wiedząc, czy osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością będą uczestnikami projektu. Dopiero w przypadku zakwalifikowania do projektu osób niepełnosprawnych, wymagających takiego usprawnienia, koszt może zostać rozpatrzony, a wydatek zakwalifikowany do poniesienia w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. Limit przewidziany na sfinansowanie ww. mechanizmu wynosi 12 tys. PL na osobę.
  • W projektach dedykowanych osobom z niepełno sprawnościami, wydatki bezpośrednio dotyczące osób z niepełnosprawnościami przewidziane są we wniosku o dofinansowanie i nie obowiązuje w tym zakresie limit 12 tys. PLN.

Czy są jakiekolwiek wymogi lub ograniczenia związane z przychodami organizacji za rok obrotowy, a jeśli tak to jakie ?

 Zgodnie z ogólnym kryterium dostępu nr 4 - Wnioskodawca oraz partnerzy (w odniesieniu do projektów partnerskich), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Natomiast w przypadku realizacji projektu w partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostką sektora finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.

Budżet szczegółowy i uzasadnienia poszczególnych pozycji kosztowych - jak uwzględniać np. koszt wynajęcia sali szkoleniowej, jeśli w danym okresie jest ona wykorzystywana do kilku zadań?

Co do zasady, koszty projektu są przedstawiane we wniosku o dofinansowanie w formie budżetu zadaniowego. Budżet zadaniowy oznacza przedstawienie kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu w podziale na zadania merytoryczne.

W opisanej sytuacji koszty wynajęcia sali szkoleniowej należy przypisać odpowiednio do poszczególnych zadań, podczas realizacji których sala jest wykorzystywana. W ramach każdego zadania koszt wynajęcia sali powinien stanowić odrębną pozycję budżetową, zaś wysokość wydatku powinna wynikać ze szczegółowej kalkulacji uwzględniającej wykorzystanie sali w trakcie realizacji zadania w wymiarze godzinowym. 

Odrębne zagadnienie stanowi możliwość potraktowania tego kosztu jako wnoszonego przez Beneficjenta wkładu własnego:
  • Środki trwałe, będące w posiadaniu Beneficjenta, wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (w omawianym przypadku udostępnienie sal szkoleniowych) mogą być wnoszone do projektu jako wkład własny  w postaci:
  • odpisów amortyzacyjnych dokonanych w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu;
  • jako wkład niepieniężny - do wysokości kosztu wynajmu wynikającego ze stawek rynkowych, w szczególności zgodnego ze stawkami obowiązującymi u Beneficjenta, proporcjonalnie do wykorzystania nieruchomości w celu realizacji projektu.
  • W przypadku środków trwałych nie będących w posiadaniu Beneficjenta przed rozpoczęciem realizacji projektu (np.  gdy Beneficjent wynajmuje sale szkoleniowe wyłącznie na potrzeby realizacji projektu) - kwalifikowany może być wkład własny pieniężny, w wysokości kosztów poniesionych na pozyskanie tego środka trwałego  - np. koszt wynajmu.
 Przejdź na górę