Często zadawane pytania - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź


Często zadawane pytania do konkursu - Poddziałanie IX.1.2 (1/2016)

Efektywność społeczno-zatrudnieniowa

Czy wskaźniki obligatoryjne efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczone są osobno czy w tej pierwszej grupie osób mogą znajdować osoby wyszczególnione w drugim wskaźniku?

W konkursie przewidziano dwa obligatoryjne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
 1. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.
 2. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
  Jeżeli Wnioskodawca zakłada, że uczestnikami projektu nie będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wówczas należy wybrać jedynie wskaźnik z pkt 1.
  Jeżeli do projektu będą rekrutowane wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy wybrać tylko wskaźnik z pkt 2.
  Jeżeli natomiast, z opisu we wniosku nie wynika jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy projektu to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jedynie założono możliwość pojawienia się takich osób, wówczas należy wybrać wskaźniki zarówno z pkt 1 jak i 2.
Odnośnie relacji wyżej wskazanych wskaźników oraz ustalania, czy osiągnięto wartość docelową danego wskaźnika na zakładanym poziomie - każdy z wymienionych wskaźników jest liczony odrębnie, tj. osoby uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej  jednego wskaźnika nie mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej drugiego wskaźnika.

Wskaźniki

Czy wskaźniki obligatoryjne efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczone są osobno czy w tej pierwszej grupie osób mogą znajdować osoby wyszczególnione w drugim wskaźniku?

W konkursie przewidziano dwa obligatoryjne wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
 1. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co najmniej 56%, w tym efektywności zatrudnieniowej co najmniej 22%.
 2. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi co najmniej 46%, w tym minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej 12%.
  Jeżeli Wnioskodawca zakłada, że uczestnikami projektu nie będą osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wówczas należy wybrać jedynie wskaźnik z pkt 1.
  Jeżeli do projektu będą rekrutowane wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należy wybrać tylko wskaźnik z pkt 2.
  Jeżeli natomiast, z opisu we wniosku nie wynika jednoznacznie, że wszyscy uczestnicy projektu to osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub jedynie założono możliwość pojawienia się takich osób, wówczas należy wybrać wskaźniki zarówno z pkt 1 jak i 2.
Odnośnie relacji wyżej wskazanych wskaźników oraz ustalania, czy osiągnięto wartość docelową danego wskaźnika na zakładanym poziomie - każdy z wymienionych wskaźników jest liczony odrębnie, tj. osoby uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej  jednego wskaźnika nie mogą zostać uwzględnione przy wyliczaniu wartości docelowej drugiego wskaźnika.
 Przejdź na górę